Wednesday, September 4, 2019

လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၏ အေၾကြး က်ပ္ ဘီလီယံ ၂၄၀၀၀ ေက်ာ္ႏွင့္ ဘဏ္ဂယက္ ေရႊ၊ ေဒၚလာေစ်းကုိ ရုိက္ခတ္၊ ေရႊတစ္က်ပ္သား ၁၃ သိန္းနီးပါးေရာက္

No photo description available.
ျပည္တြင္းစီးပြားေရးေစ်းကြက္တြင္ ေရႊေစ်းႏွင့္ေဒၚလာေစ်းႏႈန္းမ်ား ျမင့္တက္လာေနၿပီး ယင္းသုိ႔ ထုိးတက္လာမႈမွာ ဗဟုိဘဏ္ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးစုိးသိန္း၏ လႊတ္ေတာ္တြင္း ေျပာဆုိခဲ့သည့္ စကားေနာက္ဆက္တြဲ ဘဏ္ေကာလဟလမ်ားေၾကာင့္ ဘဏ္မ်ားမွ ေငြထုတ္ၿပီး ေရႊႏွင့္ေဒၚလာ ၀ယ္ယူမႈမ်ား ျပားလာျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေစ်းကြက္အတြင္းမွ စုံစမ္းသိရွိရသည္။

ျပည္တြင္းေစ်းကြက္တြင္ စက္တင္ဘာလ ၄ ရက္ေန႔က အေမရိကန္တစ္ေဒၚလာလ်ွင္ ၁၅၃၁ က်ပ္ထိေစ်းႏႈန္းျမင့္တက္လာၿပီး ေရႊေစ်းႏႈန္းမွာမူ ၁၆ ပဲရည္ အေခါက္ေရႊတစ္က်ပ္သားလ်ွင္ ၁၂၈၂၀၀၀ က်ပ္ အထိ အျမင့္ဆုံး ထုိးတက္ေနေၾကာင္း၊ အေရာင္းအ၀ယ္မွာမူ ေရႊႏွင့္ ေဒၚလာ ႏွစ္မ်ဳိးစလုံး ၀ယ္ယူမႈ မ်ားျပားၿပီး ေရာင္းသူနည္းပါးေၾကာင္း ေစ်းကြက္အတြင္းမွ စုံစမ္းသိရွိရသည္။
ပုံမွန္အားျဖင့္ ယင္းသုိ႔ အေျခအေနမွာ ျပည္တြင္းတြင္ ဘဏ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေကာလဟလ သတင္းမ်ား ထြက္ေပၚလ်က္ရွိၿပီး ယခု စက္တင္ဘာလကုန္လ်ွင္ အေၾကြးျပန္မဆပ္ေသာ လုပ္ငန္းရွင္ႀကီးမ်ားကို ဘဏ္မ်ားက တရားစြဲဆိုႏုိင္သည္ဆုိေသာ သတင္းမ်ားက ဗဟုိဘဏ္ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးစုိးသိမ္း၏ ၾသဂုတ္လ ၂၇ ရက္ေန႔ လႊတ္ေတာ္တြင္း ေျဖၾကားခ်က္ ထြက္ေပၚၿပီးေနာက္ ေနာက္ဆက္တြဲဆိုသလို ျဖစ္ေပၚလာရမွ စတင္လာျခင္းျဖစ္သည္။
ဗဟုိဘဏ္ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးစုိးသိမ္းက ဩဂုတ္လ ၂၇ ရက္ေန႔ြတင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အစည္းေအဝး၌ မင္းကင္းမဲဆႏၵနယ္မွ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ဦးေမာင္ျမင့္၏ တစ္ဆက္စပ္တည္း ေမးခြန္းျဖစ္သည့္ ဗဟိုဘဏ္ အေနျဖင့္ ဘဏ္လုပ္ငန္းရွင္ မ်ားကို ဖိတ္ၾကားေတြ႕ဆံုၿပီး လက္ရွိ ႀကံဳေတြ႕ေနရသည့္ အခက္အခဲကို ေျဖရွင္းေက်ာ္လႊားႏိုင္မည့္ ျငင္သာ ေပ်ာ့ေပ်ာင္းေသာ အေျဖတစ္ခုရရွိေအာင္ ညႇိႏိႈင္းရွာေဖြရန္ အစီအစဥ္ ရွိ/မရွိ ေမးခြန္းကုိ ေျဖၾကားရာမွ ယင္းဂယက္စတင္လာျခင္းျဖစ္သည္။
ဗဟုိဘဏ္ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးစုိးသိမ္းက ဘဏ္မ်ားက ထုတ္ေခ်းထားေသာ ပုိက္ဆံမ်ားသည္ ဘဏ္မ်ားပုိင္ဆုိင္ေသာ ေငြေၾကးမဟုတ္ဘဲ ျပည္သူ႕ေငြမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေခ်းေငြကုိ အတုိးသာမက အရင္းပါ ျပန္မဆပ္ဘဲ ေနလာသည္မွာ ၂ ႏွစ္၊ ၃ ႏွစ္ရွိလာၿပီျဖစ္ၿပီး ဘဏ္မ်ားႏွင့္ ညွိႏႈိင္းရသည့္ အဆင့္ေက်ာ္လြန္သြားၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ၊ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ၏ ျပႆနာမ်ားကို တတ္ႏိုေင္သလာက္ညႇိႏိႈင္း ေဆာင္ြ႐က္ခဲ့ၿပီး အခ်ိန္မ်ားလည္းအမ်ားႀကီးေစာင့္ခဲ့ၿပီးၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေနာက္ထပ္ အေလ်ွာ့ေပး ေဆာင္ရြန္ရန္ အေနအထားမရွိေတာ့ေၾကာင္း ေျဖၾကားခဲ့သည္။
ယင္းေနာက္ ဗဟုိဘဏ္က စက္တင္ဘာလ ၂ ရက္ေန႔တြင္ ဗဟုိဘဏ္ဒုတိယဥကၠ႒၏ စကားသည္ ဗဟုိဘဏ္၏ သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ ကုိက္ညီမႈမရွိေၾကာင္း ေျပာဆုိၿပီး ျပည္သူမ်ား မစုိးရိမ္ရန္ ေၾကညာခ်က္တစ္ရပ္ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။
ဘဏ္မ်ားတြင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္အမ်ားစုက အေၾကြး က်ပ္ ၂၄၂၂၆ ဘီလီယံက်ာ္ ရွိေနၿပီး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားေခ်းငွားထားေသာ ေခ်းေငြပမာဏမ်ားမွာ စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ေမြးျမဴေရး က်ပ္ ၁၆၅၅၅၁၃၂ ဒသမ ၀၄ သန္း (၆၈ ဒသမ ၃၄ ရာခိုင္ႏႈန္း)၊ ထုတ္လုပ္မႈ က်ပ္ ၄၃၉၃ ဒသမ ၄၀ သန္း (၀ ဒသမ ၀၂ ရာခိုင္ႏႈန္း)၊ ကုန္သြယ္မႈ က်ပ္ ၂၂၇၄၇၆ ဒသမ ၅၇ သန္း (၀ ဒသမ ၉၄ ရာခိုင္ႏႈန္း)၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး က်ပ္ ၂၈၉၈၅၅ ဒသမ ၉၇ သန္း (၁ ဒသမ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ေဆာက္လုပ္ေရး က်ပ္ ၂၁၈၇၃၇၃ ဒသမ ၈၉ သန္း (၉ ဒသမ ၀၃ ရာခိုင္ႏႈန္း)၊ ဝန္ေဆာင္မႈ က်ပ္ ၂၅၂၀၄၄၆ ဒသမ ၂၁ သန္း (၁၀ ဒသမ ၄၀ ရာခိုင္ႏႈန္း)၊ အိမ္ရာေခ်းေငြ က်ပ္ ၁၈၄၅၄၁၈ ဒသမ ၂၆ သန္း (၇ ဒသမ ၆၂ ရာခိုင္ႏႈန္း)၊ အေသးစားစက္မႈလက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ေခ်းေငြ က်ပ္ ၃၆၄၇၄ ဒသမ ၃၈ သန္း (၀ ဒသမ ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္း)၊ အေထြေထြ က်ပ္ ၅၅၉၅၃၆ ဒသမ ၅၆ သန္း (၂ ဒသမ ၃၁ ရာ ခိုင္ႏႈန္း) တို႔ျဖစ္ၿပီး ေခ်းေငြစုစုေပါင္း က်ပ္ ၂၄၂၂၆၁၀၇ ဒသမ ၂၈ သန္း (က်ပ္ ၂၄၂၂၆ ဒသမ ၁၀၇ ဘီလီယံ) ျဖစ္ေၾကာင္း ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဗဟုိဘဏ္၏ ဘ႑ာေရးအကူးအေျပာင္းအစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားေၾကာင္း သိရွိရသည္။
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္အမ်ားစုကလည္း ေခ်းေငြမ်ားကို ျပန္မဆပ္ႏုိင္ဘဲ တရားစြဲဆုိမည္ဆုိပါကလည္း ရင္ဆုိင္သြားမည္ဟု သတင္းစကားမ်ားကို မီဒီယာမ်ားမွတစ္ဆင့္ ေျပာဆိုလာၾကၿပီး ယင္းေျပာဆိုမႈမ်ားက ေငြအပ္ႏွံထားသူမ်ားကို စိုးရိမ္စိတ္မ်ားျဖစ္ေပၚလာေစေၾကာင္း ေရႊလုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးက သုံးသပ္ေျပာဆိုသည္။
ဘဏ္မ်ားတြင္ အပ္ႏွံထားေသာ ေငြေၾကးပမာဏသည္ ဘီလီယံ ၄၂၀၀၀ ေက်ာ္ရွိၿပီး လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ေခ်းယူထားေသာ ေငြက်ပ္ ၂၄၀၀၀ ေက်ာ္မွာ အပ္ေငြ စုစုေပါင္း၏ ၅၀ ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္ရွိေနရာ ယင္းအေျခအေနက စိတ္ပူပန္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစသည္ဟု ၎က ဆုိသည္။
ရန္ကုန္တုိင္းေရႊလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း ဥကၠ႒ ဦးမ်ဳိးျမင့္က စက္တင္ဘာလ ၄ ရက္ေန႔တြင္ အစည္းအေ၀း တစ္ရပ္ေခၚယူခဲ့ၿပီး ယင္းအစည္းအေ၀းတြင္ ေရႊေစ်းႏႈန္းမ်ား တည္ၿငိမ္ေအာင္ ထိန္းသိမ္းေစရန္ အဓိက မွာၾကားခဲ့ၿပီး လူမ်ား ဘဏ္မ်ားေငြမ်ား ထုတ္ယူကာ ေရႊ၀ယ္လာၾကျခင္းသည္ ေရႊေစ်းႏႈန္းျမင့္တက္ေစမႈတြင္ အဓိက အခ်က္တစ္ခ်က္ အျဖစ္ပါ၀င္ေနေၾကာင္းေျပာဆိုထားသည္။
"ျပည္းတြင္းမွာလည္း ေကာလဟာလ တစ္ခ်ိဳ႕ေၾကာင့္ ေစ်းတက္လာျခင္းရွိပါတယ္။ ဘဏ္ေတြဟာ ဘာျဖစ္တယ္ ညာျဖစ္တယ္။ ေျပာရင္းေျပာရင္းနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဒုဥကၠ႒ တစ္ေယာက္ကလည္း လႊတ္ေတာ္မွာ ေျပာလိုက္တဲ့စကား အကုန္လံုးက ျပည္သူေတြဟာ အထင္တစ္မ်ိဳးဆီ ျဖစ္ၿပီးေတာ့ ေရႊကို ဘဏ္ကေနေငြထုတ္တယ္။ ေရႊကိုျပန္ဝယ္တဲ့ အေျခအေနမ်ိဳးလည္းရွိပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဘဏ္ရဲ႕ အတိုးႏႈန္းဟာ ၁ဒႆမ၂ ေလာက္ပဲရွိၿပီးေတာ့ ေရႊရဲ႕ လစဥ္အတိုးႏႈန္းဟာ ၆ဒႆမ၅ ေလာက္ရွိတဲ့အတြက္ လုပ္ငန္းရွင္ေတြေတာ္ေတာ္ မ်ားမ်ားဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေရႊဖက္ကိုျပန္ၿပီးေတာ့ ေစ်းႏႈန္းတက္လာရျခင္းမ်ိဳးရွိပါတယ္" ဟု ဦးမ်ဳိးျမင့္က ေျပာဆုိသည္။
ေရႊေစ်းတက္ေစေသာ အျခားေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားတြင္ ေဒၚလာတန္ဖုိးျမင့္တက္ျခင္း၊ ကမၻာ႔ေရႊေစ်းျမင့္တက္ျခင္း၊ မုိးရာသီ ေရႊကုန္ၾကမ္းရွားပါးျခင္းႏွင့္ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္းမ်ား တုိက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ ရပ္ဆုိင္းေနျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္လည္း ပါ၀င္ေၾကာင္း ၎က ဆုိသည္။
လတ္တေလာ ျဖစ္ေပၚေနေသာ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ သတင္းမ်ားေပၚမူတည္၍ ဘဏ္မ်ားမွ ေငြထုတ္ယူမႈမ်ား ဆက္လက္ မ်ားျပားလာျခင္းမရွိေစရန္ အေရးႀကီးၿပီး အစုိးရအေနျဖင့္ ေငြအပ္ႏွံသူမ်ား၏ စုိးရိမ္မႈမ်ား ေသခ်ာစြာ ေလ်ွာ့ခ်ႏုိင္ေရး လုပ္ေဆာင္ရန္ အေရးတႀကီး လိုအပ္သည္ဟု လုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးက ေထာက္ျပသည္။
ဘဏ္ဂယက္ႏွင့္ ေကာလဟလ သတင္းမ်ားသည္ ဘဏ္မ်ားမွ ေငြထုတ္ယူျခင္းကုိ ပုိမုိ ျဖစ္ေပၚေစႏုိင္သျဖင့္ စဥ္ဆက္မျပတ္ လူထု ယုံၾကည္စိတ္ခ်ႏုိင္ေသာ သတင္းစကားမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား မပူပန္ေစႏုိင္ေသာ တိက် ခုိင္မာေသာ သတင္းစကားမ်ား ထုတ္ျပန္ေပးပုိ႔ျခင္းျဖင့္ ဘဏ္ဂယက္ထျခင္းႏွင့္ ေစ်းကြက္ လႈပ္ခတ္ျခင္းမ်ားကို အခ်ိန္ကာကြယ္သင့္သည္ဟု အဆိုပါ လုပ္ငန္းရွင္က အႀကံျပဳ ေျပာဆုိသည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈ လက္မႈ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းခ်ဳပ္မွ အသင္း၀င္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးကမူ လက္ရွိျဖစ္ပ်က္မႈမ်ား ရက္ပုိင္းအတြင္း တည္ၿငိမ္သြားလိမ့္မည္ဟု ခန္႔မွန္းေသာ္လည္း ေငြေဖာင္းပြမႈႏႈန္း အနည္းငယ္ ေျပာင္းလဲ သြားႏုိင္ေၾကာင္း သုံးသပ္ေျပာဆိုသည္။

0 comments:

Post a Comment