Thursday, September 5, 2019

ပင္လယ္ေရမ်က္ႏွာျပင္ျမင့္တက္မႈေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတကာ၏အကူအညီလိုအပ္ေနသည့္ ကမ္း႐ိုးတန္းေဒသမ်ား

Image may contain: ocean, sky, outdoor, water and nature

ကမၻာ့ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈႏွင့္အတူ လိုက္ပါေျပာင္းလဲလာသည္က ကမၻာ့ပင္လယ္ေရမ်က္ႏွာျပင္ ျမင့္တက္လာမႈျဖစ္သည္။ ပင္လယ္ေရမ်က္ႏွာျပင္ ျမင့္တက္မႈေၾကာင့္ ကမ္း႐ိုးတန္းေဒသမ်ားကို ပိုင္ဆိုင္ ထားသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားမွာ မၾကာခဏ ေရလႊမ္းမိုးမႈခံေနရၿပီး ေျမမ်က္ႏွာျပင္သည္လည္း တစ္ေန႔တျခား ပင္လယ္ေရမ်က္ႏွာျပင္ေအာက္သို႔ က်ဆင္းလာသည္။

အဆိုပါအႏၱရာယ္ကို အမ်ားဆံုး ရင္ဆိုင္ေနရသည့္ေဒသမွာ အာရွ-ပစိဖိတ္ေဒသရွိ ကမ္း႐ိုးတန္းႏိုင္ငံ မ်ားျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ယင္းႏိုင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ လက္ရွိေနရာမွ ေရႊ႕ေျပာင္းမည္လား သို႔တည္းမဟုတ္ ကိုယ့္ေနရာကို ပင္လယ္ေရေအာက္မေရာက္ေစရန္ လုပ္ေဆာင္မည္လားဟူ၍ ခက္ခဲေသာ ေရြးခ်ယ္မႈကို ျပဳလုပ္လာရသည္။
အင္ဒိုနီးရွားအစိုးရကေတာ့ ၄င္း၏ၿမိဳ႕ေတာ္ကို ပင္လယ္ေရမ်က္ႏွာျပင္ေအာက္သို႔ တစ္ေန႔တျခား ေရာက္ရွိလာသည့္ ဂ်ကာတာၿမိဳ႕မွ တျခားေနရာသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ရန္စီစဥ္ထားသည္။ ဖီဂ်ီႏိုင္ငံကလည္း ကမ္း႐ိုးတန္းေဒသရွိေက်းရြာမ်ားကို ကုန္းတြင္းပိုင္းေဒသမ်ားသို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းေပးမည္ျဖစ္သည္။ မာရွဲကြ်န္းစုမ်ားႏိုင္ငံက ကမ္း႐ိုးတန္းေဒသမ်ား ေရလႊမ္းမိုးမႈမခံရေစေရးအတြက္ ပင္လယ္တံတိုင္းမ်ားကို တည္ေဆာက္ေနသည္။
လူအမ်ားစုကမူ ၄င္းတို႔၏ေဒသမ်ားကို စြန္႔ခြာရန္အတြက္ ျငင္းဆန္ထားသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ထိုေနရာမ်ားသည္ ၄င္းတို႔၏ဇာတိခ်က္ျမႇဳပ္ျဖစ္သည့္အျပင္ အိုးအိမ္အေဆာက္အအံုမ်ားႏွင့္ အသက္ေမြး ဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ားရွိသည့္ အတြက္ျဖစ္သည္။ ထိုသူမ်ားအတြက္ကေတာ့ သဘာဝေဘးဒဏ္မသင့္ေစရန္ တစ္နည္းတစ္ဖံု လုပ္ေဆာင္ေပးရမည္ျဖစ္သည္။
ထို႔အတြက္ အကူအညီမ်ားေပးရန္၊ ပင္လယ္ေရမ်က္ႏွာ ျပင္ျမင့္တက္လာမႈကို ကာကြယ္ရန္ႏွင့္ ဆိုးဝါးေသာ ရာသီဥတု ျဖစ္ေပၚလာမႈကိုကာကြယ္ရန္တို႔အတြက္ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈအမ်ားအျပားေပးရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ရာသီဥတုဆိုင္ရာကြ်မ္းက်င္ ပညာရွင္မ်ားက စက္တင္ဘာ ၅ ရက္ တြင္ေျပာသည္။ ကမၻာေပၚတြင္ ႏွစ္စဥ္ႏွင့္ အမွ်ျဖစ္ပြားသည့္ ေရႀကီးမႈ၊ မုန္တိုင္းတိုက္မႈ၊ ေျမၿပိဳမႈႏွင့္ ဆိုးဝါးေသာေဆာင္းရာသီအေျခ အေနမ်ားေၾကာင့္ လူေပါင္းသန္း ၂၀ ေက်ာ္မွာ ေသေက်ပ်က္စီးကာ အိုးမဲ့အိမ္မဲ့ျဖစ္ေနရသည္ဟု ႏိုင္ငံတကာ ၾကက္ေျခနီအဖြဲ႕ႏွင့္ လျခမ္းနီအဖြဲ႕တို႔ကေျပာထားသည္။
ပင္လယ္ေရမ်က္ႏွာျပင္ျမင့္တက္မႈႏွင့္ ကမ္းပါးမ်ားၿပိဳက်မႈေၾကာင့္ ၂၀၅၀ ျပည့္ႏွစ္အေရာက္တြင္ ကြ်န္းအမ်ားစု၌ လူမ်ား ေနထိုင္ႏိုင္ေတာ့မည္မဟုတ္ေပ။ လူေပါင္း ၇၅၀ဝ၀ ရွိသည့္ မာရွဲကြ်န္းစုမ်ားႏိုင္ငံ အတြက္မူ ကုန္းျမင့္ေဒသမ်ားသို႔ေရႊ႕ေျပာင္းျခင္းက အေျဖတစ္ရပ္ျဖစ္မလာသည့္အတြက္ ၄င္းတို႔ ေနထိုင္သည့္ေနရာမ်ား ပင္လယ္ေရမ်က္ႏွာျပင္ေအာက္မက်ေရာက္ေစေရး လုပ္ေဆာင္ေနရျခင္းျဖစ္သည္။
ဆင္းရဲေသာ သမုဒၵရာတြင္းႏိုင္ငံမ်ားသာမက ခ်မ္းသာေသာၿမိဳ႕ျပႏိုင္ငံျဖစ္သည့္ စင္ကာပူႏိုင္ငံသည္လည္း အလားတူ ၿခိမ္းေျခာက္မႈႏွင့္ရင္ဆိုင္ေနရသည္။ သို႔ေသာ္ လာမည့္ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာအတြင္း စင္ကာပူႏိုင္ငံကို ပင္လယ္ေရမ်က္ႏွာျပင္ေအာက္ မေရာက္ရွိေစေရးအတြက္ စင္ကာပူ ေဒၚလာ ဘီလီယံ ၁၀ဝ ႏွင့္အထက္သံုးစြဲ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ လီရွန္လြန္းက ကတိျပဳထားသည္။
ထို႔အတြက္ ဆိုးဝါးေသာရာသီဥတု ေျပာင္းလဲမႈ၏ေနာက္ဆက္တြဲ အက်ိဳးဆက္ျဖစ္ေသာ ပင္လယ္ေရမ်က္ႏွာျပင္ ျမင့္တက္မႈေၾကာင့္ ကမ္း႐ိုးတန္းေဒသမ်ား ေရလႊမ္းမိုးမႈမခံရေစေရး သက္ဆိုင္ရာႏိုင္ငံမ်ားအျပင္ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္းကပါ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးရမည္ျဖစ္သည္။

0 comments:

Post a Comment