Monday, August 26, 2019

သူပုန္တို႔ တိုက္ခိုက္မွုက တ႐ုတ္ BRI စီမံကိန္းမ်ားအေပၚ အရိပ္မိုးေန


ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္းမွ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအၾကား မၾကာေသးမီက တိုက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ ရပ္ဝန္းႏွင့္လမ္းအစီအစဥ္(BRI) ၏ တစိတ္တပိုင္းအျဖစ္ တ႐ုတ္-ျမန္မာစီးပြားေရးျစကၤန္(CMEC) အေကာင္အထည္ေဖၚရန္ ေဘ့ဂ်င္း၏လုပ္ေဆာင္မွု ေအာင္ျမင္နိုင္ေျခႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ပူပန္မွုမ်ားကို ျဖစ္ေစသည္။

ေဒသတြင္းတြင္ အစိုးရႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအၾကား ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမရမီ အထက္ပါစီမံကိန္းကို ဆက္လုပ္မည့္ တ႐ုတ္ႏွင့္ ျမန္မာအစိုးရမ်ား၏ ေသနဂၤဗ်ဴဟာႏွင့္ စဥ္းစားသုံးသပ္မွုအေပၚတြင္လည္း ထိုတိုက္ပြဲမ်ားက ေမးခြန္းထုတ္စရာမ်ားျဖစ္ေစခဲ့သည္။
လြန္ခဲ့ေသာ ရက္မ်ားအတြင္း ၃ ရက္မၽွေသာ အခ်ိန္အတြင္း ေျမာက္ပိုင္းမဟာမိတ္အဖြဲ႕ဝင္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ တအန္းအမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္( TNLA)၊ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္(AA) ႏွင့္ ျမန္မာအမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီမဟာမိတ္တပ္မေတာ္(MNDAA) တို႔သည္ တ႐ုတ္-ျမန္မာနယ္စပ္မွ အေရးအပါဆုံးေသာ စီးပြားေရးအခ်က္အျခာေနရာ ႏွစ္ခုသို႔ ဆက္သြယ္ရာ အဓိက လမ္းေၾကာင္းမွ တံတား ၄ ခုကို ေဖာက္ခြဲဖ်က္ဆီးခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ရွမ္းျပည္နယ္မွ အဓိက နယ္စပ္ဂိတ္ ၂ ခုျဖစ္ေသာ တ႐ုတ္နိုင္ငံ ယူနန္ျပည္ ေရႊလီ၏တဖက္ကမ္းရွိ မူဆယ္ႏွင့္ ကိုးကန႔္ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ေဒသ ေလာက္ကိုင္ရွိ ခ်င္းေရႊေဟာ္တို႔ကို ပိတ္လိုက္ရသည္။
ထို ၂ ေနရာသည္ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ တ႐ုတ္နိုင္ငံက တည္ေဆာက္မည့္ အေျခခံအေဆာက္အအုံစီမံကိန္းႏွင့္ BRI တြင္ အေရးပါသည္။ BRI သည္ ကုန္သြယ္ေရးကိုျမႇင့္တင္ရန္ ဥေရာပ၊ ဗဟိုအာရွ၊ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းႏွင့္ ႐ုရွားတို႔ကို ျဖတ္သန္းကာ အေျခခံအေဆာက္အအုံကြန္ရက္ တည္ေဆာက္မည့္စီမံကိန္းျဖစ္သည္။ CMEC ကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာၿပီးေနာက္ တ႐ုတ္နိုင္ငံသည္ မူဆယ္ႏွင့္ ခ်င္းေရႊေဟာ္တို႔တြင္ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ စီးပြားေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွုဇုန္ စီမံကိန္းမ်ား တည္ေဆာက္ေရးကို ဦးစားေပးလိုေၾကာင္း ျမန္မာအစိုးရကို တရားဝင္ထုတ္ေျပာထားသည္။
ျမန္မာနိုင္ငံသည္ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ စက္တင္ဘာလက အခ်က္ ၁၅ ခ်က္ပါ CMEC နားလည္မွုစာခၽြန္လႊာကို လက္မွတ္ေရးထိုးလိုက္ၿပီးေနာက္ BRI ၏ တရားဝင္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေသာနိုင္ငံျဖစ္လာသည္။ တ႐ုတ္ႏွင့္ျမန္မာနိုင္ငံမ်ားမွ အျပန္အလွန္ဆက္စပ္ေနေသာ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးအေျခခံအေဆာက္အအုံမ်ားကို အသုံးျပဳသည့္ ကီလိုမီတာ ၁၇၀၀ ေက်ာ္ရွိသည့္ CMEC တ႐ုတ္နိုင္ငံ ယူနန္ျပည္နယ္ ကူမင္းမွ မူဆယ္ကိုျဖတ္ကာ ျမန္မာနိုင္ငံအလယ္ပိုင္း မႏၲေလး ထို႔ေနာက္ ရန္ကုန္ႏွင့္ အေနာက္ပိုင္းရွိ ေက်ာက္ျဖဴအထူးစီးပြားေရးဇုန္အထိ က်ယ္ျပန႔္မည္ျဖစ္သည္။
CMEC ၏ အစိတ္အပိုင္းအျဖစ္ တ႐ုတ္နိုင္ငံသည္ ရွမ္းျပည္နယ္ မူဆယ္မွ မႏၲေလးအထိ ရထားလမ္းတည္ေဆာက္ရန္ စီစဥ္ထားသည္။ အဆိုျပဳထားေသာ လမ္းေၾကာင္းမွာ ယူနန္ျပည္နယ္မွ အေရွ႕ေရႊလီရထားလမ္းမွစတင္ၿပီး မူဆယ္မွ မႏၲေလးအထိျဖစ္သည္။ ထိုရထားလမ္းသည္ လမ္းတေလၽွာက္ ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ထိန္းခ်ဳပ္ထားၿပီး ယခုတိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားေနေသာ ကြတ္ခိုင္၊ သိႏၷီ၊ လားရွိုး၊ သီေပါ၊ ေက်ာက္မဲႏွင့္ လြန္ခဲ့ေသာ ရက္မ်ားအတြင္း တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ား၏ တိုက္ခိုက္မွုခံရေသာ မႏၲေလးတိုင္းမွ ျပင္ဦးလြင္တို႔ကိုလည္း ျဖတ္သန္းမည္ ျဖစ္သည္။
၄၃၁ကီလိုမီတာ( ၂၆၈မိုင္) ရွိ ထိုရထားလမ္းသည္ အေရွ႕ေတာင္အာရွသို႔ ဆက္သြယ္ေရး တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစမည့္ အဓိက အစိတ္အပိုင္းျဖစ္မည္ဟု ေမၽွာ္မွန္းထားၿပီး တ႐ုတ္ႏွင့္ျမန္မာႏွစ္နိုင္ငံလုံးအတြက္ ေသနဂၤဗ်ဴဟာအရ အေရးပါသည္။
ထိုရထားလမ္းသည္ တ႐ုတ္နိုင္ငံက တည္ေဆာက္ရန္ ရည္ရြယ္ထားေသာ ပိုမိုေသနဂၤဗ်ဴဟာက်သည့္ ကူမင္းမွ ရခိုင္ျပည္နယ္ေက်ာက္ျဖဴအထိ ရထားလမ္း၏ အစိတ္အပိုင္းျဖစ္သည္။ ထိုရထားလမ္းႏွင့္အၿပိဳင္ အေဝးေျပးလမ္းတခုႏွင့္ဘဂၤလားေဒ့ရွ္-တ႐ုတ္-အိႏၵိယ-ျမန္မာစီးပြားေရးျစကၤန္စီမံကိန္း(BCIM-EC) အရ ျမန္မာနိုင္ငံေျမာက္ပိုင္းသို႔ ခြဲထြက္ကာ အိႏၵိယနိုင္ငံအေရွ႕ေျမာက္ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သို႔ ဆက္သြယ္မည့္ သီးျခားလမ္းတခု တည္ေဆာက္ရန္လည္း တ႐ုတ္နိုင္ငံက စီစဥ္ထားသည္။

ထိုစီမံကိန္းသည္ စိန္ေခၚမွု အမ်ားအျပား အထူးသျဖင့္ စီမံကိန္းေဒသမ်ားမွ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡႏွင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ ဆန႔္က်င္မွုကို ရင္ဆိုင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားက သတိေပးထားသည္။ တ႐ုတ္နိုင္ငံ၏ ျမန္မာနိုင္ငံအတြင္း ယခင္က ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမွုမ်ားအေတြ႕အၾကဳံကို အေျခခံကာ ထိုေဒသခံျပည္သူမ်ားက တ႐ုတ္နိုင္ငံကို ဆန႔္က်င္ေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။
ေက်ာက္မဲခရိုင္ ေနာင္ခ်ိဳမွ မူဆယ္ခရိုင္ နမ့္ခမ္းအထိ ေဒသအတြင္း အဓိက တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္း ၆ ခု လွုပ္ရွားေနသည္။ ထိုအဖြဲ႕မ်ားတြင္ ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးတပ္မေတာ္( KIA)၊ ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ေျမာက္ပိုင္း(SSA-N) ၊ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ(RCSS)၊ တအန္းအမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္(TNLA)၊ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္(AA) ႏွင့္ ျမန္မာအမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီမဟာမိတ္တပ္မေတာ္( MNDAA) တို႔ ပါဝင္သည္။ ထိုေျခာက္ဖြဲ႕တြင္ KIA ၊ SSA-N ၊ MNDAA ၊ TNLA ႏွင့္ AA တို႔သည္ တနိုင္ငံလုံး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မွု ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္(NCA) ကို လက္မွတ္ေရးထိုးရျခင္းမရွိေသးဘဲ တပ္မေတာ္ႏွင့္ တိုက္ပြဲမ်ား မၾကာခဏျဖစ္ပြားၾကသည္။
အစိုးရသည္ ထိုေဒသမွ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာတူညီခ်က္ မရွိေသာ္လည္း တ႐ုတ္ႏွင့္ ျမန္မာႏွစ္နိုင္ငံလုံးသည္ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ စီးပြားေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးဇုန္ စီမံကိန္းမ်ားကို တြန္းအားေပးလုပ္ေဆာင္ေနသည္။ ျမန္မာနိုင္ငံသည္ ထိုစီးပြားေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွုဇုန္ စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ မူေဘာင္သေဘာတူညီခ်က္ကို လက္မွတ္ေရးထိုးရန္ အသင့္ျဖစ္ေနေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန အျမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ဦးခင္ေမာင္လြင္က ဧရာဝတီသတင္းဌာနသို႔ ေျပာခဲ့ဖူးသည္။
ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ မၾကာေသးမီက ျဖစ္ပြားေသာ ပဋိပကၡမ်ားသည္ တ႐ုတ္နိုင္ငံ၏ စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ အဓိက ထိုးႏွက္ခ်က္ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္အေျခစိုက္ တိုင္းရင္းသားေရးရာသုေတသီ ဦးေမာင္ေမာင္စိုးက ဧရာဝတီသတင္းဌာနသို႔ေျပာသည္။
“သူတို႔က ဒီလိုမ်ိဳးျဖစ္လာမယ္လို႔ မေမၽွာ္မွန္းထားဘူး” ဟု ေျပာသည္။ “တိုက္ပြဲျဖစ္ေနသမၽွ CMEC က ေအာင္ျမင္မွာ မဟုတ္ဘူး” ဟုလည္း ဆိုသည္။
“ အဓိကက်တဲ့လုံျခဳံေရးျပႆနာရွိေနေတာ့ သူတို႔စီးပြားေရးမလုပ္နိုင္ဘူး။ တ႐ုတ္နဲ႔ျမန္မာဟာ တိုင္းရင္းသားအုပ္စုေတြနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ဖို႔သာမက သူတို႔ရဲ့ အခြင့္အေရးေတြကိုလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားဖို႔ လိုေနတယ္” ဟုလည္း သူရွင္းျပသည္။
တ႐ုတ္နိုင္ငံသည္ ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ အထူးသျဖင့္ တ႐ုတ္ျမန္မာနယ္စပ္တေလၽွာက္ ပဋိပကၡႏွင့္ပတ္သက္လၽွင္ ၎၏အခန္းက႑ကို ျမႇင့္တင္ေနသည္။ တ႐ုတ္နိုင္ငံသည္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္က KIA ႏွင့္ျမန္မာအစိုးရကိုယ္စားလွယ္မ်ားအၾကား တ႐ုတ္နိုင္ငံဖက္ျခမ္းေရႊလီတြင္ က်င္းပေသာ ပထမဆုံးၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲ တြင္ စတင္ပါဝင္ခဲ့သည္။
တ႐ုတ္နိုင္ငံသည္၂၀၁၇ ခုႏွစ္ကလည္း တပ္မေတာ္ႏွင့္ KIA၊ AA၊ TNLA ႏွင့္ MNDAA တို႔၏ ပူးေပါင္းအဖြဲ႕ျဖစ္ေသာ ျပည္ေထာင္စု နိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးညႇိႏွိုင္းမွု ေကာ္မတီအဖြဲ႕ဝင္မ်ားအၾကား ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား တရားဝင္ၾကားဝင္ေဆာင္ရြက္ေပးသူအျဖစ္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။
အစိုးရသည္ ဇြန္လက ေျမာက္ပိုင္းမဟာမိတ္အဖြဲ႕ေလးဖြဲ႕ျဖစ္ေသာ KIA၊ TNLA၊ AA၊ MNDAA တို႔ႏွင့္ ႏွစ္ဖက္အပစ္အခပ္ရပ္စဲေရးအတြက္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီမဟာမိတ္တပ္မေတာ္(NDA) ထိန္းခ်ဳပ္ရာ မိုင္းလားအထူးေဒသ၄တြင္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား က်င္းပခဲ့သည္။ ထိုေနာက္ အပစ္အခတ္ရပ္ေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ထိုးေရးအတြက္ တပ္မ်ားေနရာခ်ထားမွုႏွင့္ က်င့္ဝတ္အေသးစိတ္ညႇိရန္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ထပ္မံက်င္းပရန္ရွိေသာ္လည္း အစိုးရသည္ အထက္ပါအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ထပ္မံေတြ႕ဆုံျခင္း မရွိေသးေပ။
အစိုးရက အဆိုျပဳေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပမည့္ေနရာမ်ားျဖစ္သည့္ ေနျပည္ေတာ္၊ ရန္ကုန္၊ ျမစ္ႀကီးနား သို႔မဟုတ္ လားရွိုးတို႔ကို ထိုမဟာမိတ္အဖြဲ႕ဝင္သုံးဖြဲ႕ျဖစ္ေသာ TNLA၊ AA ႏွင့္ MNDAA တို႔က လုံျခဳံေရးအရ အယုံအၾကည္မရွိေၾကာင္းေျပာဆိုထားသည္။ ၎တို႔က ျမန္မာအစိုးရ ထိန္းခ်ဳပ္မွု မရွိေသာေဒသ သို႔မဟုတ္ တ႐ုတ္နိုင္ငံကဲ့သို႔ေသာၾကားေနရာတြင္ ေဆြးေႏြးရန္ အဆိုျပဳသည္။
CMEC ကို အေကာင္အထည္ေဖၚျခင္းသည္ ျမန္မာနိုင္ငံေျမာက္ပိုင္းႏွင့္ အေရွ႕ေျမာက္ပိုင္းကို ၿငိမ္းခ်မ္းတည္ၿငိမ္ေစမည္ဟု တ႐ုတ္ႏွင့္ျမန္မာႏွစ္နိုင္ငံလုံးက ဆိုသည္။ CMEC သည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဦးေဆာင္သည့္ အစိုးရ၏ ကတိကဝတ္မ်ားအနက္ တခုျဖစ္ေသာ ျမန္မာနိုင္ငံ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးကို အေထာက္အကူျပဳမည္ဟု တ႐ုတ္ပညာရွင္မ်ားက အႀကံျပဳသည္။
သို႔ေသာ္ ထိုသို႔ေျပာဆိုျခင္းကို လူတိုင္းက ယုံၾကည္လက္ခံသည္ေတာ့ မဟုတ္ေပ။
“ပုံမွန္အားျဖင့္ဆိုရင္ တ႐ုတ္ စီမံကိန္းရွိတဲ့ေနရာမွာ တိုက္ပြဲပိုျဖစ္တာပဲ။ ျမန္မာစစ္တပ္က စီမံကိန္းေဒသမွာ တ႐ုတ္အက်ိဳးစီးပြားကို ကာကြယ္ဖို႔ ႀကိဳးစားမယ္ ဒါမွမဟုတ္ နယ္ေျမရွင္းလင္းမွုစစ္ဆင္ေရးေတြ လုပ္တယ္ဆိုေတာ့ ဒါကိုေရွာင္လႊဲမရဘူး” ဟု ကခ်င္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကြန္ရက္မွ ညႇိႏွိုင္းေရးမွူး ခြန္ဂ်ာကေျပာသည္။
“စီမံကိန္းေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေဒသခံျပည္သူေတြ၊ တိုင္းရင္းသားအုပ္စုေတြနဲ႔ မေဆြးေႏြးရင္ အဲဒီေဒသေတြမွာ တိုက္ပြဲပိုျဖစ္မွာပဲ” ဟုလည္း သူေျပာသည္။
မၾကာေသးမီက တိုက္ခိုက္မွုမ်ားကို ျပဳလုပ္ေၾကာင္းႏွင့္ ၎တို႔သည္ စစ္ေရးဖိအားကို ေလၽွာ့ခ်ရန္ လိုအပ္ေသာ တပ္မေတာ္အေပၚ တန္ျပန္ထိုးစစ္ျဖစ္ေၾကာင္း TNLA၊ AA ႏွင့္ MNDAA တို႔က ေၾကညာသည္။
ထို တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား၏ အဓိက ရည္မွန္းခ်က္မွာ စစ္စခန္းမ်ားကို တိုက္ခိုက္ရန္ထက္ ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္းကို ျဖတ္ေတာက္ရန္ျဖစ္ေၾကာင္း တပ္မေတာ္ေျပာခြင့္ရသူ ဗိုလ္မွူးခ်ဳပ္ေဇာ္မင္းထြန္းက ဧရာဝတီသတင္းဌာနသို႔ေျပာသည္။
သို႔ေသာ္ ထိုတိုက္ခိုက္မွုမ်ားသည္ CMEC စီမံကိန္းမ်ား သို႔မဟုတ္ တ႐ုတ္သို႔ ကုန္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္းကို ပစ္မွတ္ထားျခင္း မဟုတ္ေၾကာင္း TNLA ေျပာခြင့္ရသူ မိုင္အိုက္ေက်ာ္က ဧရာဝတီသတင္းဌာနသို႔ေျပာသည္။
“က်ေနာ္တို႔က ကုန္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္းနဲ႔ တ႐ုတ္စီးပြားေရးကို ဖ်က္ဆီးေနတာ မဟုတ္ဘူး။ ဒီတိုက္ခိုက္မွုကို လုပ္တာဟာ က်ေနာ္တို႔ေၾကညာခ်က္မွာ ေဖၚျပထားတဲ့အတိုင္း စစ္ေရးဖိအားကို ေလၽွာ့ခ်ဖို႔ လုပ္တာ” ဟု သူေျပာသည္။
တ႐ုတ္နိုင္ငံကမူ နိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာန၏ အာရွေရးရာ အထူးကိုယ္စားလွယ္ မစၥတာ ဆြန္ေကာ့ရွန္က “ဝ” ျပည္ ေသြးစည္း ညီညြတ္ေရးတပ္ဖြဲ႕ (UWSA) ဦးေဆာင္သည့္ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမွု ေကာ္မတီ (FPNCC) ကို ၾသဂုတ္ ၂၀ ရက္ေန႔က တ႐ုတ္နိုင္ငံ ကူမင္းၿမိဳ႕သို႔ ေခၚယူ၍ TNLA၊ AA ႏွင့္ MNDAA တို႔ကို သီးျခားေတြ႕ဆုံကာ တိုက္ပြဲမ်ားကို လက္မခံေၾကာင္း ေျပာဆို ဖိအားေပးခဲ့သည္။
လြန္ခဲ့ေသာဇြန္က တ႐ုတ္နိုင္ငံသည္ ျမန္မာနိုင္ငံသို႔ သံအမတ္သစ္ ခ်န္ဟိုင္ကို ခန႔္ခဲ့သည္။ ခ်န္သည္ ျမန္မာသို႔ေရာက္ရွိလာၿပီးေနာက္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ အစိုးရမွျပည္ေထာင္ဝန္ႀကီးတဦးစီႏွင့္ အနည္းဆုံးႏွစ္ႀကိမ္ေတြ႕ဆုံၿပီးျဖစ္သည္။ BRI အစီအစဥ္တြင္ ပိုမိုနက္ရွိုင္းစြာ လက္ေတြက်ေသာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွုျပဳလုပ္ရန္ သူကျမန္မာအစိုးရအရာရွိမ်ားကို တြန္းအားေပးေနေၾကာင္း တ႐ုတ္သံ႐ုံး၏ေၾကညာခ်က္မ်ားကျပသေနသည္။
ၾသဂုတ္ ၁ ရက္ေန႔ကလည္း တ႐ုတ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ျမန္မာစက္မွုဝန္ႀကီးဌာနမွအရာရွိမ်ားသည္ CMEC စက္မွုႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမွု ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအုပ္စု ပထမဆုံးအႀကိမ္ စည္းေဝးပြဲ က်င္းပခဲ့သည္။ ထိုအုပ္စုသည္ ထုတ္လုပ္မွုအေျချပဳေသာ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမွုျမႇင့္တင္ရန္ႏွင့္ CMEC တေလၽွာက္တြင္ စက္မွုဇုန္မ်ား ထူေထာင္ရန္ ရည္ရြယ္သည္။
“CMEC တေလၽွာက္က ပဋိပကၡေတြေၾကာင့္ တ႐ုတ္နိုင္ငံရဲ့ စိတ္အားထက္သန္မွုကို မေလၽွာ့က်ေစဘူး။ ဒီစီမံကိန္းေတြကို အရွိန္ျမႇင့္ဖို႔ တ႐ုတ္က ျမန္မာနိုင္ငံကို တြန္းအားေပးေနတယ္” ဟု ျမန္မာေသနဂၤဗ်ဴဟာႏွင့္ မူဝါဒေလ့လာေရးဌာန (ISP- Myanmar) မွ တ႐ုတ္နိုင္ငံဆိုင္ရာဌာနခြဲအႀကီးအကဲ ေဒၚခင္ခင္ေက်ာ္ႀကီးက ဧရာဝတီသတင္းဌာနသို႔ ေျပာဆိုသည္။
ဧၿပီလက ေဘ့ဂ်င္းတြင္ က်င္းပသည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ရပ္ဝန္းႏွင့္ လမ္းအစီအစဥ္ဆိုင္ရာ နိုင္ငံတကာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးညီလာခံသို႔ နိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တက္ေရာက္စဥ္က ျမန္မာႏွင့္ တ႐ုတ္နိုင္ငံတို႔သည္ CMEC ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးစီမံကိန္း (၂၀၁၉-၂၀၃၀) အတြက္ နားလည္မွုစာခၽြန္လႊာအပါအဝင္ သေဘာတူညီခ်က္ ၃ ခု လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည္။
စီးပြားေရးဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္မွုသည္ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားေနေသာ ထိုေဒသသို႔ တည္ၿငိမ္ ၿငိမ္းခ်မ္းမွုေဆာင္ယူေပးမည္ဟု ထိုစဥ္က ထုတ္ျပန္သည့္ေၾကညာခ်က္တြင္ အစိုးရကေဖၚျပသည္။
ျမန္မာ အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းႏွင့္ ဦးစားေပးမ်ားႏွင့္အညီေရြးခ်ယ္ေသာ BRI စီမံကိန္းမ်ားသည္ လြန္စြာလိုအပ္ေနေသာ အေျခခံအေဆာက္အအုံ တိုးတက္ေရးကို အေထာက္အကူျပဳမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျပည္တြင္းတြင္သာမက နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ဆက္သြယ္မွုကိုပါ ျမႇင့္တင္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အထက္ပါညီလာခံတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေျပာသည္။
“CMEC ရဲ့ အႏၲိမရည္မွန္းခ်က္က ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္မွုကို တၿပိဳင္ရရွိေစဖို႔ျဖစ္တယ္လို႔ တ႐ုတ္၊ျမန္မာအစိုးရေတြက ယုံၾကည္ၾကတယ္။ ဒါဟာ ျဖစ္နိုင္လား မျဖစ္နိုင္လားဆိုတာကို သူတို႔ စဥ္းစားဖို႔ လိုတယ္” ဟု ေဒၚခင္ခင္ေက်ာ္ႀကီးက ေဝဖန္သည္။
နိုင္ငံ၏ အေရွ႕ေျမာက္မွ အေနာက္ဖက္အထိ CMEC အဆိုျပဳလမ္းေၾကာင္းကို ေလ့လာေသာအခါ ထိုျစကၤန္၏ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡေၾကာင့္ ထိခိုက္နိုင္ေျခသည္ ယခုတိုက္ပြဲျဖစ္ပြားသည့္ ရွမ္းျပည္နယ္တြင္သာမကေပ။ ျမန္မာနိုင္ငံအေနာက္ပိုင္းရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ AA သည္ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ေႏွာင္းပိုင္းမွ စတင္ကာ အစိုးရတပ္မ်ားကို တိုက္ခိုက္ေနသည္။
AA သည္ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ မၾကာေသးမီက ခ်ိန္ကိုက္တိုက္ခိုက္မွုျပဳလုပ္သည့္ ေျမာက္ပိုင္းမဟာမိတ္အဖြဲ႕ဝင္လည္း ျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္နိုင္ငံ၏ ေက်ာက္ျဖဴအထူးစီးပြားေရးဇုန္သည္ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ရွိေနသည္။AA သည္ ဇူလိုင္လေႏွာင္းပိုင္းက ျမန္မာေရတပ္ေရယာဥ္ကို ဒုံးက်ည္ျဖင့္ ပစ္ေသာေၾကာင့္ ေရတပ္အရာရွိတဦးႏွင့္ တပ္သား၂ ဦးေသသည္။ ထိုတိုက္ကိုက္မွုျဖစ္ပြားရာသည္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မွ ကီလိုမီတာ၂၀ သာေဝးသည္။
အဆိုပါ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ ၃ ဖြဲ႕က ျပဳလုပ္ေသာ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္းႏွင့္ ျပင္ဦးလြင္ တိုက္ခိုက္မွုကို ျပင္းထန္စြာ ရွုတ္ခ်ေၾကာင္း၊ ထိုေဒသ ၿငိမ္းခ်မ္းတည္ၿငိမ္မွုကို ၿခိမ္းေျခာက္ၿပီး ထိခိုက္ေသဆုံးမွုမ်ားျဖစ္ေစေၾကာင္း တနလၤာေန႔တြင္တ႐ုတ္နိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနေျပာခြင့္ရသူ ကန္းစြမ္းက ထုတ္ျပန္သည္။
တ႐ုတ္နိုင္ငံသည္ နယ္စပ္တည္ၿငိမ္ၿငိမ္းခ်မ္းမွုကို အေလးအနက္ထားေၾကာင္းႏွင့္ ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကို ေထာက္ခံေၾကာင္းလည္း သူေျပာသည္။
သို႔ေသာ္ “တ႐ုတ္နိုင္ငံက တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေတြကို ဖိအားေပးနိုင္စြမ္း ရွိတယ္။ တိုက္ပြဲရပ္ဖို႔ သူတို႔ အမိန႔္ေပးလို႔ ရတယ္။ ဒါေပမယ့္ အဲဒီလိုရပ္တာဟာ ယာယီပဲျဖစ္လိမ့္မယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးတာေတြကို အေပၚယံပဲ လုပ္ရင္ထာဝရၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဘယ္ေတာ့မွ မရဘူး” ဟု ခြန္ဂ်ာက သုံးသပ္သည္။
လက္ရွိ ပဋိပကၡမ်ားကို မီးထိုးေပးျခင္းႏွင့္ ေဒသခံမ်ားအၾကား နာက်ည္းမွုအသစ္ျဖစ္ေစရန္ ဆြေပးျခင္းတို႔ကို ေရွာင္ရွားရန္ႏွင့္ CMEC တေလၽွာက္တြင္ ပဋိပကၡျဖစ္နိုင္ေျခကို အကဲျဖတ္ရန္ တ႐ုတ္နိုင္ငံကို ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားက အႀကံျပဳသည္။
“အစိုးရႏွစ္ရပ္လုံးအေနနဲ႔ နိုင္ငံေရးနည္းလမ္းကို သုံးၿပီး တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေတြနဲ႔ ပဋိပကၡကို အေျဖရွာဖို႔ ဦးစြာလိုတယ္။ ျပႆနာကို မေျဖရွင္းဘဲ CMEC ကို တြန္းေနရင္ အေျခအေန ပိုမိုရွုပ္ေထြးမယ္” ဟု ေဒၚခင္ခင္ေက်ာ္ႀကီးက ေျပာဆိုသည္။
ဧရာဝတီ

0 comments:

Post a Comment