Tuesday, August 27, 2019

လုပ္ငန္းရွင္မ်ားထံမွ ေခ်းေငြမ်ားျပန္လည္ေတာင္းရန္ ဗဟိုဘဏ္ ၫႊန္ၾကားထားျခင္း မရွိဟုဆို

စက္တင္ဘာလကုန္ခ်ိန္ တြင္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားထံမွ ေခ်းေငြ မ်ား ျပန္လည္ေတာင္းယူရန္ ဗဟို ဘဏ္က ပုဂၢလိကဘဏ္မ်ားကို ၫႊန္ၾကားထားမႈ မရွိေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။

စီးပြားေရးေလာကတြင္ သ တင္းမ်ား ပ်ံ႕ႏွံ႔ေနေသာ္လည္း ဗဟိုဘဏ္ ဒုတိယဥကၠ႒မ်ားကိုယ္ တိုင္ ေခ်းေငြမ်ား ျပန္လည္ေတာင္း ယူမည့္ အစီအစဥ္ၫႊန္ၾကားထား ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ သိရွိျခင္း မရွိ ေၾကာင္း အထက္ပါပုဂၢိဳလ္က အ တည္ျပဳသည္။
ၾသဂုတ္ ၂၂ ရက္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအ သင္း ဖြဲ႕စည္းျခင္း မိတ္ဆက္ပြဲ တြင္ စက္တင္ဘာ ကုန္ဆံုးခ်ိန္၌ ဘဏ္မ်ားမွ အေႂကြးျပန္ေတာင္း ရန္ ရွိေနၿပီး ျပန္ဆပ္ႏိုင္ျခင္းမရွိပါ က စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ား တရားစြဲခံရႏိုင္သည္ဟု ေဇကမၻာ ကုမၸဏီဥကၠ႒ ဦးခင္ေရႊကသတင္း မီဒီယာမ်ားအား ေျပာၾကားသည္။
 ထိုကဲ့သို႔ ေျပာၾကားၿပီး ေနာက္ ျပည္တြင္းစီးပြားေရးေလာ ကတြင္ ႏိုင္ငံ့စီးပြားေရးအေျခအ ေနႏွင့္ ပတ္သက္၍ စိုးရိမ္သံမ်ား လည္း ေပၚထြက္လာသည္။ အ ထူးသျဖင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးေလာ ကသားမ်ားႏွင့္ အိမ္ၿခံေျမအက်ိဳး ေဆာင္အခ်ိဳ႕လည္း ပါဝင္သည္။
 အိမ္ၿခံေျမ ေစ်းကြက္အ တြက္ အသစ္ျပ႒ာန္းမည့္ ျပည္ ေထာင္စု အခြန္အေကာက္ဥပေဒ ၾကမ္းတြင္ပါဝင္ေသာ အခြန္သက္ သာခြင့္က တြန္းအားျဖစ္လာႏိုင္ ေသာ္လည္း စက္တင္ဘာကုန္ ခ်ိန္ ဘဏ္အေႂကြး ျပန္ဆပ္ရမည့္ အေျခအေနက စိန္ေခၚမႈတစ္ခု ျဖစ္ေနသည္ဟု စိုင္းခြန္ေနာင္ အိမ္ၿခံေျမအက်ိဳးေဆာင္ ကုမၸဏီ ကို တည္ေထာင္ထားသည့္ဦးစိုင္း  ခြန္ေနာင္က ေျပာသည္။
စီးပြားေရးေလာကတြင္စက္ တင္ဘာလကုန္ အေႂကြးျပန္ဆပ္ ရမည့္ အေျခအေနအတြက္ ႀကိဳ တင္ပူပန္ေနေသာ္လည္း ‘‘ဒုဥကၠ႒ ဦးစိုးသိန္းနဲ႔ေတြ႕တဲ့အခါ အေႂကြးျပန္ဆပ္မယ့္ ကိစၥေမးၾကည့္ေတာ့ ဘဏ္ေတြအေနနဲ႔ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းနဲ႔အညီပဲ လုပ္ဖို႔ရွိတယ္လို႔ သူကေျပာတယ္’’ ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ တင္သြင္းထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်သူမ်ား အသင္းဥကၠ႒ ေဒါက္တာစိုးထြန္းကဆိုသည္။
ျပည္တြင္းဘဏ္လုပ္ငန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၂၀၁၇ ကစတင္ၿပီး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္ ဗဟိုဘဏ္က ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ႏုိင္ငံတကာ ဘဏ္လုပ္ငန္းႏွင့္အညီ ျပည္တြင္း ဘဏ္မ်ားကို ဗဟိုဘဏ္က စည္း မ်ဥ္းမ်ား လိုက္နာေဆာင္ရြက္ႏိုင္ ရန္ ၫႊန္ၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
ျပည္တြင္းဘဏ္မ်ားမွ စီး ပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားသို႔ ေခ်း ထားသည့္ ေငြမ်ား ျပန္လည္ ေတာင္းယူရန္ ၂၀၁၈ ႏွစ္လယ္ ပိုင္းတြင္ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ၂၀၁၉ အတြင္း ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ၂၀၂၀ တြင္ ေခ်းေငြမ်ား၏ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ေအာက္ ေလွ်ာ့ခ်ရန္ ဗဟိုဘဏ္  က ၫႊန္ၾကားခ်က္ထုတ္ျပန္ထား ေၾကာင္း အေသးစားႏွင့္အလတ္ စား စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ အ မႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ ေဒါက္တာ ေဇယ်ာၫြန္႔က ေျပာသည္။
လက္ရွိျပည္တြင္း ပုဂၢလိက ဘဏ္မ်ားအေနျဖင့္ ႏုိင္ငံတကာ ဘဏ္မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ ရြက္ရန္ ႀကိဳးစားေနျခင္းေၾကာင့္ ဗဟိုဘဏ္က ထုတ္ျပန္ထားသည့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို အတိအက် လိုက္နာရန္ ႀကိဳးစားေနေၾကာင္း ပုဂၢလိကဘဏ္တစ္ခုမွ အႀကီးတန္းအရာရွိတစ္ဦးက ေျပာသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ ျပန္လည္ရရွိရန္ မေသခ်ာသည့္ ေခ်းေငြ (NPL) မ်ား ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ရန္ ဘဏ္မ်ားက ႀကိဳးစားေနၿပီး ၂၀၁၈-၁၉ဘ႑ာႏွစ္ကုန္ဆံုးခ်ိန္တြင္ ေခ်း ေငြအခ်ိဳ႕ ျပန္လည္ေတာင္းယူျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ၎ကဆိုသည္။ ဗဟိုဘဏ္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားအရ NPL မ်ားေသာ ဘဏ္မ်ားတြင္ အျမတ္ေဝစု ခြဲေဝခြင့္မရျခင္း၊ NPL ေလွ်ာ့ခ်သည့္နည္းျဖင့္ဘဏ္၏ ခိုင္မာမႈျဖင့္ယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္းတို႔သည္ ဘဏ္လုပ္ငန္းအသိုင္းအဝိုင္းတြင္ ယန႔ေခတ္စားေနသည္ဟု အထက္ပါပုဂၢိဳလ္က ေျပာသည္။
သို႔ေသာ္ အဂၤါလီ အေရး ေၾကာင့္ ျပည္ပရင္းႏွီီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေလ်ာ့က်သလို အေနာက္ႏုိုင္ငံမ်ားမွ ခရီးသြားဝင္ေရာက္မႈ ေလ်ာ့က်ျခင္းက ျမန္မာႏုိင္ငံကို အထိနာေစျခင္း၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားထပ္မံမလုပ္ေတာ့ဘဲ လုပ္ငန္းပမာဏေလွ်ာ့ခ်သူမ်ားလာ၍ လုပ္ငန္းအားလံုး တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု ဆက္စပ္ကာ စီးပြားေရးအေဆာက္အအံု တစ္ခုလံုး ေႏွးေကြးလာျခင္း၊ယင္းအခ်ိန္တြင္ ဘဏ္မ်ားမွ ေခ်းေငြမ်ား ျပန္လည္ေတာင္းယူလာမည္ကို စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္အခ်ိဳ႕က စိုးရိမ္ေနျခင္းျဖစ္သည္။
စက္တင္ဘာ ကုန္ခ်ိန္တြင္ ဘဏ္မ်ားမွ အေႂကြးျပန္ေတာင္း မည္ဆိုပါက ထိပ္သီးစီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ တစ္ေသာင္းေက်ာ္ တရားစြဲခံရႏိုင္ၿပီး ႏုိင္ငံစီးပြားေရး ထိခိုက္ႏိုင္ေၾကာင္း ဦးခင္ေရႊက ေျပာၾကားထားသည္။
ျပည္တြင္း ပုဂၢလိကဘဏ္ ေလာကတြင္ ေခ်းေငြအမ်ားစုသည္ ေျမႏွင့္ အေဆာက္အအံုက႑ ၌သာ အဓိက ထုတ္ေခ်းထား သည္။
ပုဂၢလိကဘဏ္ ေခ်းေငြစုစု ေပါင္း၏ ၇၇ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ကုိ ေျမႏွင့္အေဆာက္အအံုသို႔ ထုတ္ ေခ်းထားေၾကာင္း ၂၀၁၆-၁၇ ဗဟိုဘဏ္၏ ႏွစ္ပတ္လည္အစီ ရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
ထုိ႔ေၾကာင့္ ဘဏ္မ်ားမွ ေခ်း ေငြမ်ား အတင္းအက်ပ္ျပန္လည္ ေတာင္းယူမည္ဆိုပါက အေပါင္ ပစၥည္းမ်ား ထိုးအပ္ရသည့္ အေျခ အေနမ်ိဳး ျဖစ္လာႏုိင္သည္ဟု စီး ပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္အခ်ိဳ႕က ေျပာ သည္။ လည္ပတ္ေနေသာ စီးပြား ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ပိုမိုခက္ခဲေစႏိုင္ သည္ဟုလည္း ၎တို႔ကဆိုသည္။
ထိုအက်ပ္အတည္းကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္ရန္ အစိုးရ၊ ဘဏ္ ႏွင့္ ေငြေခ်းသူမ်ား ေတြ႕ဆံုေဆြး ေႏြးသင့္သည္ဟု ေဒါက္တာစိုး ထြန္းက အႀကံျပဳသည္။
7Day

0 comments:

Post a Comment