Sunday, August 11, 2019

ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ၊ တပ္ခ်ဳပ္ႏွင့္ အပစ္ရပ္လက္မွတ္ထိုး တုိင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားေတြ႕ဆံုေရး စီစဥ္ေန

ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္၊ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္ တစ္ႏုိင္ငံလုံးပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) လက္မွတ္ထုိးတုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕ ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္မ်ားေတြ႕ဆုံေရး အစိုးရဘက္က အတည္ျပဳထားသည္။
ၾသဂုတ္ တတိယပတ္တြင္ ထုိင္းႏုိင္ငံခ်င္းမုိင္၌ က်င္းပမည့္ NCA လက္မွတ္ထုိးအဖြဲ႕ထိပ္ သီးေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ဦးေဆာင္ေကာ္ မတီ (PPST) အစည္းအေ၀း  အၿပီးတြင္ အစိုးရ အလုပ္အဖြဲ႕ႏွင့္  NCA  လက္မွတ္ထုိးတုိင္းရင္း သားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕ ကုိယ္ စားလွယ္မ်ား၏ အလုပ္အဖြဲ႕တုိ႔ ဦးစြာ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးရန္အဆုိျပဳ ထားသည္ဟု အစိုးရေဆြးေႏြးေရး ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕မွ ဦးလွေမာင္ ေရႊက အတည္ျပဳသည္။

‘‘ၿပီးေတာ့ NCAs EAO (NCA လက္မွတ္ထိုးတုိင္းရင္း သာမ်ား) ေခါင္းေဆာင္မ်ားအေန နဲ႔ ေနျပည္ေတာ္က တာ၀န္ရွိတဲ့ သူေတြနဲ႔ ေတြ႕ဆုံႏုိင္ဖုိ႔ရယ္ ကၽြန္ ေတာ္တို႔ဘက္က တုိက္တြန္းထား တာရွိတယ္။ အဲဒါေတြက ၾသဂုတ္ ၂၁ (ခ်င္းမိုင္၊ PPST အစည္းအ ေ၀း) ၿပီးရင္ေတာ့ ဒါေတြျဖစ္လာ ႏုိင္မယ္လုိ႔ေမွ်ာ္လင့္ေနတယ္’’ ဟု ဦးလွေမာင္ေရႊက ေျပာၾကား သည္။
ႏုိင္ငံေတာ္ အတုိင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္၊ တပ္္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလက္ နက္ကုိင္အဖြဲ႕ ထိပ္သီးေခါင္း ေဆာင္မ်ားေတြ႕ဆုံရန္ အစုိးရ ဘက္က အဆုိျပဳထားသကဲ့သို႔  တုိင္းရင္းသားအဖြဲ႕မ်ားကလည္း ေတြ႕ဆုံႏုိင္ေရး ေတာင္းဆုိထား ေၾကာင္း ပအုိ၀္းအဖြဲ႕ (PNLO) ဦးေဆာင္နာယက ဗုိလ္္မွဴးႀကီး ခြန္ဥကၠာက ေျပာသည္။
‘‘ခ်င္းမုိင္အစည္းအေ၀းၿပီး ရင္ေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔လည္း ေတာင္းဆုိထားတာရွိပါတယ္။ ဒါ ေပမဲ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ အခ်င္းခ်င္းမွာ  တစ္စုတစ္စည္း ညီညီၫြတ္ၫြတ္ ျဖစ္ဖုိ႔လည္း လည္းလုိတာေပါ့။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကို ဆက္ ၿပီးေတာ့ ပါဖုိ႔ယာယီထြက္တာတုိ႔၊ ယာယီေရွာင္တာတုိ႔ မရွိေတာ့ရင္ ပုိေကာင္းတာေပါ့ဗ်ာ’’ ဟု ဗုိလ္ မွဴးႀကီးခြန္ဥကၠာက ေျပာသည္။
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ေရွ႕တုိးႏုိင္မည့္ တရား၀င္လမ္း ေၾကာင္းမ်ား ေပၚေပါက္လာပါက အဆုိျပဳထားသည့္ လမ္းေၾကာင္း  ပြင့္လာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏွစ္ဖက္ ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္မ်ား ေတြ႕ ဆုံေဆြးေႏြးႏုိင္ရန္ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ဆုိင္ရာ တရား၀င္ အစည္းအေ၀းမ်ားတြင္ ပါ၀င္မႈ ယာယီရပ္ဆုိင္းထားသည့္ အဖြဲ႕ မ်ားျပန္လည္ပါ၀င္လာေရး လုိ အပ္ေၾကာင္း ၎ကဆုိသည္။
NCA လက္မွတ္ထုိးတုိင္းရင္း သားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕ ၁၀ ဖြဲ႕ အနက္ ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္း အ႐ုံး (KNU) ႏွင့္ ရွမ္းျပည္ျပန္ လည္ထူေထာင္ေရး ေကာင္စီ (RCSS) တုိ႔သည္တရား၀င္အ စည္းအေ၀းမ်ား၌ ပါ၀င္မႈယာ ယီရပ္ဆုိင္းထားၿပီး အစုိးရႏွင့္  အလြတ္သေဘာ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။
KNU ကလည္း ဇူလုိင္ ၂၂ ရက္မွ ၾသဂုတ္ ၉ ရက္ထိက်င္းပ ခဲ့ေသာအဖြဲ႕၏ ဗဟုိေကာ္မတီ  အစည္းအေ၀းတြင္ တရား၀င္အ စည္းအေ၀းမ်ား၌ ျပန္လည္ ပါ၀င္ေရးကို ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ သကဲ့သုိ႔ RCSS အေနျဖင့္လည္း အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္ကုိယ္စား လွယ္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ သီးျခားေတြ႕ ဆုံညိႇႏႈိင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရာ တုိး တက္မႈရရွိခဲ့သည္ဟု ႏွစ္ဖက္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက ေျပာၾကား ထားသည္။
KNU ႏွင့္ RCSS တုိ႔က တရား၀င္အစည္းအေ၀းမ်ားတြင္ ပါ၀င္မႈ ရပ္ဆုိင္းခဲ့ျခင္းအပါအ၀င္ NCA အရေဆာင္ရြက္သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္၌ မေျပလည္မႈမ်ား ရွိခဲ့ျခင္းေၾကာင့္  ၂၁ ရာစုပင္လုံ (ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံအပါအ၀င္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ေရွ႕မ ဆက္ႏုိင္ဘဲ ရပ္တန္႔ေနသည္မွာ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာၿပီျဖစ္သည္။
အဆုိပါ ရပ္တန္႔ေနမႈမ်ား ေက်ာ္လႊားႏုိင္ေရး အစုိးရဘက္ က တုိင္းရင္းသားအဖြဲ႕မ်ားဘက္ သို႔ နည္းလမ္းေလးသြယ္ အဆုိျပဳ ထားရာ၎တုိ႔မွာ NCA အေကာင္ အထည္ေဖာ္မႈကို အားလုံးလက္ ခံႏုိင္သည့္ အေနအထားရရွိ ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရန္၊ ၿငိမ္း  ခ်မ္းေရးညီလာခံတြင္ ဖက္ဒရယ္  ဆုိင္ရာအေျခခံမူမ်ား တတ္ႏုိင္ သမွ် ရရွိေရးေဆာင္ရြက္ရန္၊ ၂၀၂၀ မတုိင္မီႏွင့္ ၂၀၂၀ အလြန္ တြင္ အဆင့္လုိက္ေဆာင္ရြက္မည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ဆုိင္ရာ  သေဘာတူညီခ်က္မ်ား ရရွိ ေအာင္ေဆာင္ရြက္ရန္၊ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရး၏  အသီးအပြင့္ကိုေဒသခံမ်ား  အမွန္တကယ္ ခံစားႏုိင္ေရး ေဆာင္ရြက္ရန္တုိ႔ ျဖစ္သည္။
7Day News 

0 comments:

Post a Comment