Tuesday, August 6, 2019

နယူးဇီလန္တြင္ ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်မႈကို ရာဇဝတ္မႈအျဖစ္က ပယ္ဖ်က္

နယူးဇီလန္အစိုးရသည္ ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်မႈကို ရာဇဝတ္မႈအျဖစ္မွပယ္ဖ်က္ရန္ အဆိုျပဳထားၿပီး အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ကိုယ္ဝန္သီတင္းပတ္ ၂၀ (ငါးလ) အထိ ဖ်က္ခ်မႈကိုေ႐ြးခ်ယ္ႏိုင္ရန္ ခြင့္ျပဳေတာ့ မည္ဟု BBC သတင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
၁၉၇၇ ခုႏွစ္ကတည္းက သက္ေရာက္ခဲ့ေသာ ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်ျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒကိုျပင္ဆင္မည့္ ဥပေဒၾကမ္း၏အေသးစိတ္အခ်က္မ်ားကို ေဂ်ဆင္ဒါအာဒန္ အစိုးရက ထုတ္ျပန္ထားသည္။

လက္ရွိဥပေဒအရ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ မိခင္၏ စိတ္ပိုင္းႏွင့္႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ က်န္းမာေရးထိခိုက္ႏိုင္ေၾကာင္းကို ဆရာဝန္ႏွစ္ဦးက အတည္ျပဳမွသာ ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်ခြင့္ရွိသည္။

ဥပေဒၾကမ္းကို အျမန္ဆံုး မဲခြဲၾကလိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ မစၥအာဒန္က ေျပာၾကားသည္။ ဥပေဒၾကမ္းကို ၾကာသပေတးေန႔တြင္ ပါလီမန္သို႔ ပထမဆံုးအႀကိမ္ တင္သြင္းမည္ျဖစ္သည္။

ယင္းဥပေဒကို အတည္ျပဳလိုက္ပါက ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္သည္ ကိုယ္ဝန္ငါးလမျပည့္မီ ဖ်က္ခ်ခြင့္အတြက္ က်န္းမာေရးကၽြမ္းက်င္သူ၏ အကဲျဖတ္မႈကို လိုအပ္ေတာ့မည္ မဟုတ္ေပ။ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္သည္ ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်ေပးသည့္ဌာနသို႔ ကိုယ္တိုင္သြားေရာက္ ျပသႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး ေဆြးေႏြးလမ္းၫႊန္မႈကို ရယူႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

အကယ္၍ ကိုယ္ဝန္ သီတင္းပတ္ ၂၀ ေက်ာ္ပါက ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်ေပးမည့္သူအေနႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး၏ စိတ္ပိုင္းႏွင့္ ႐ုပ္ပိုင္း က်န္းမာေရးအေျခအေနသည္ ဖ်က္ခ်မႈလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ လံုေလာက္သည့္ အေနအထားရွိေၾကာင္း ယံုၾကည္မႈရွိရမည္ ျဖစ္သည္။

ထို႔ျပင္ ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်မႈ ဆန္႔က်င္ဆႏၵျပသူမ်ား၏ ေႏွာင့္ယွက္မႈမ်ားကို တားဆီးႏိုင္ရန္အတြက္ ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်ေပးေသာ ေဆး႐ံု၊ ေဆးခန္းမ်ား၏ ဥပစာတြင္ ေဘးကင္းလံုၿခံဳမႈ ဧရိယာ ထားရွိျခင္းကိုလည္း ဥပေဒက ခြင့္ျပဳမည္ျဖစ္သည္။

“ေျပာင္းလဲသင့္တဲ့အခ်ိန္ပါပဲ။ ေဘးကင္းတဲ့ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်မႈကို က်န္းမာေရး ႐ႈေထာင့္ကေန ကိုင္တြယ္သင့္တာ ၾကာပါၿပီ။ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးဟာ သူ႔ခႏၶာကိုယ္မွာ ျဖစ္ေနတဲ့ကိစၥအတြက္ ေ႐ြးခ်ယ္ပိုင္ခြင့္ ရွိပါတယ္”ဟု တရားေရးဝန္ႀကီး အင္ဒ႐ူးလစ္တယ္က ေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိဥပေဒတြင္ ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်ရန္ ခြင့္ျပဳသည့္ အမ်ားဆံုးကာလ သတ္မွတ္ခ်က္မရွိေသာ္လည္း ကိုယ္ဝန္ငါးလ ေနာက္ပိုင္းဖ်က္ခ်မႈသည္ မရွိသေလာက္ပင္ျဖစ္သည္ဟုဆိုသည္။

ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်ပိုင္ခြင့္ဆိုင္ရာ အသင္းအဖြဲ႔တစ္ခုျဖစ္ေသာ Alranz ၏ ဥကၠ႒ တယ္ရီဘယ္လာမတ္က သီတင္းပတ္ ၂၀ ကန္႔သတ္မႈကို ပိုမိုခြင့္ျပဳသင့္သည္ဟု အႀကံျပဳသည္။

“သီတင္းပတ္ ၂၀ အခ်ိန္မွာ စကင္ဖတ္ စစ္ေဆးမႈေတြရွိတယ္။ ဒီေတာ့ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ေတြအေနနဲ႔ စစ္ေဆးမႈရလဒ္ေတြကို စဥ္းစားဖို႔ အခ်ိန္အနည္းငယ္ပဲ ရတာေပါ့”ဟု ၎ကဆိုသည္။

နယူးဇီလန္၏ လက္ရွိကိုယ္ဝန္ဖ်က္မႈဥပေဒသည္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ အမ်ိဳးသမီးတို႔၏ လူ႔အခြင့္အေရးကို ထိခိုက္ေစသည္ဟု Alranz က ယခင္ကတည္းက ေစာဒက တက္ခဲ့သည္။

ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်မႈ ဆန္႔က်င္ေသာ Voice for Life အဖြဲ႔ကမူ မစၥအာဒန္ အစိုးရ၏အဆိုျပဳခ်က္သည္ အလြန္တရာ စိတ္ပ်က္စရာေကာင္းသည္ဟု ျပစ္တင္႐ႈတ္ခ်လိုက္သည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္က အာဏာရလာေသာ မစၥအာဒန္အစိုးရသည္ သူမ၏ ေလဘာပါတီႏွင့္ နယူးဇီလန္ဖတ္စ္ အမ်ိဳးသားေရးပါတီတို႔ မဟာမိတ္ၫႊန္႔ေပါင္း ဖြဲ႔စည္းထားျခင္းျဖစ္ၿပီး ဂရင္းပါတီ၏ေထာက္ခံမႈကိုပါ ရရွိထားသည္။

သို႔ရာတြင္ ယခု ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်ျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းကို ပါလီမန္တြင္ အမတ္မ်ားက ပါတီအသီးသီး၏မူႏွင့္မဆိုင္ဘဲ ကိုယ့္ဆႏၵအေလွ်ာက္ မဲေပးၾကမည္ျဖစ္သည္။

The Voice

0 comments:

Post a Comment