Thursday, August 8, 2019

ျမန္မာတစ္ဝက္ပိုင္ဆိုင္သည့္ၿဂိဳဟ္တု ေအာင္ျမင္စြာ လႊတ္တင္ႏုိင္ခဲ့ ဆက္သြယ္ေရးလိႈင္းႏႈန္းစဥ္မ်ားကို သန္လ်င္ အေျခစိုက္စခန္းမွတစ္ဆင့္ ထိန္းခ်ဳပ္မည္

Myanmarsat 2 ၿဂိဳဟ္ တုကို သယ္ေဆာင္သြားသည့္ Ariane 5 ဒံုးပ်ံကို ၾသဂုတ္ ၇ ရက္ နံနက္ ၂ နာရီတြင္ ေတာင္အေမရိ ကတိုက္ရိွ French Guiana ႏိုင္ငံ အေျခစိုက္ လႊတ္တင္စခန္းမွ ေအာင္ျမင္စြာ လႊတ္တင္ႏိုင္ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ၿဂိဳဟ္တုဆက္သြယ္ ေရး အင္ဂ်င္နီယာခ်ဳပ္ ဦးဝင္း ေအာင္က ေျပာသည္။

Ariane 5 ဒံုးပ်ံလႊတ္တင္ အၿပီး မိနစ္ ၃၀ ခန္႔တြင္ Myanmarsat 2 ပါ၀င္သည့္ Intelset 39 ၿဂိဳဟ္တုသည္ အာကာသအ တြင္းရိွ တစ္ဆင့္ခံပတ္လမ္းသို႔ စီ စဥ္ထားသည့္အတိုင္း ေခ်ာေမြ႕ စြာေရာက္ရိွခဲ့ၿပီဟု ၎ကဆက္ လက္ေျပာသည္။
ထို႔ေနာက္ၾသဂုတ္ ၈ ရက္ တြင္ အာကာသပတ္လမ္းအ တြင္း Myanmarsat 2 ၿဂိဳဟ္တု တည္ရွိရမည့္ အေရွ႕ေလာင္ဂ်ီ တြဒ္ ၆၂ ဒီဂရီ၊ အျမင့္ကီလိုမီတာ ၃၆,၀၀၀ သို႔ေရာက္႐ွိရန္ရိွၿပီး အ ဆိုပါၿဂိဳဟ္တုမွေပးပို႔သည့္ ဆက္ သြယ္ေရးကြန္ရက္ လိႈင္းႏႈန္းစဥ္ မ်ားကို လာမည့္ေအာက္တိုဘာ အလယ္၌ စတင္အသံုးျပဳႏိုင္မည္ ဟု ဦး၀င္းေအာင္ကေျပာသည္။
အာကာသအတြင္း လည္ ပတ္ေနမည္ျဖစ္သည့္ အဆုိပါ ၿဂိဳဟ္တုကို ထုတ္လုပ္ေပးသည့္  ကုမၸဏီ Intelsat က အေမရိကန္ ႏိုင္ငံ အေျခစိုက္စခန္းမွတစ္ဆင့္  ထိန္းခ်ဳပ္မည္ျဖစ္ၿပီး ျမန္ႏႈန္းျမင့္ ဆက္သြယ္ေရး ကြန္ရက္အတြက္ အသံုးျပဳမည့္ Myanmarsat 2၏ လိႈင္းႏႈန္းစဥ္မ်ားကိုမူ ကိုယ္တိုင္ ေစာင့္ၾကည့္ထိန္းခ်ဳပ္ရမည္ ျဖစ္ သည္။
ထို႔ေၾကာင့္ ဆက္သြယ္ေရး ကြန္ရက္လိႈင္းႏႈန္းစဥ္မ်ား စီမံခန္႔ ခြဲႏိုင္ရန္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး သန္လ်င္ၿမိဳ႕နယ္ရိွ ပုိ႔ေဆာင္ေရး ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနပိုင္  အေဆာက္အအံုတစ္ခုတြင္ စက္ တပ္ဆင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ယမန္ေန႔ ၌ စတင္ေဆာင္ရြက္ေနၿပီး မၾကာ မီၿပီးစီးမည္ေၾကာင္း၊ Intelsat ထံမွ နည္းပညာမ်ားလႊဲေျပာင္းရ ယူရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ပညာရွင္ ၁၅ ဦးျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း ဦး၀င္းေအာင္က ဆက္လက္ေျပာ သည္။
Intelsat 39 ၿဂိဳဟ္တု၏ကုန္ က်စရိတ္ထက္၀က္ကို ျမန္မာ ႏိုင္ငံက အခ်ိဳးက်ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ ထည့္ထားျခင္းျဖစ္၍ Myanmarsat 2 အမည္ျဖင့္ ကိုယ္ပိုင္အ သံုးျပဳခြင့္ရရိွထားၿပီး Bandwidth ပမာဏ 864 MHz အထိ သံုးစြဲ ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
Myanmarsat 2 ၿဂိဳဟ္တုအ တြက္ ကန္ေဒၚလာ ၁၅၅ ဒသမ ၇ သန္း ျမန္မာဘက္ကက်ခံထား ျခင္းျဖစ္သည္။ အဆိုပါပမာဏ ၏ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ၂၀၁၈ ၾကား ကာလဘတ္ဂ်က္ (ဧၿပီမွ စက္ တင္ဘာ) အတြင္း ႏွစ္ႀကိမ္ခြဲေပး ေခ်ထားၿပီး ၂၀၁၈- ၁၉ ဘ႑ာ ႏွစ္တြင္ က်န္ပမာဏ၏ ၅၀ ရာ ခိုင္ႏႈန္းကို ေလးႀကိမ္ခြဲ၍ ေပးေခ် ရန္၊ က်န္ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ၂၀၁၉-၂၀ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ႏွစ္ႀကိမ္ခြဲ၍ ေပးေခ်ရန္ ျမန္မာ ဘက္က ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ သည္။
(၁၅) ႏွစ္သက္တမ္းရိွမည့္ အဆိုပါၿဂိဳဟ္တုသည္ ႏိုင္ငံျခား ေငြြသံုးစြဲမႈကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္၊ နည္း ပညာဆိုင္ရာလံုၿခံဳေရး ပိုမိုအား ေကာင္းလာရန္ႏွင့္ ၿဂိဳဟ္တုထုတ္ လုပ္၊ လႊတ္တင္၊ ထိန္းသိမ္းျခင္း နည္းပညာကို လက္ဆင့္ကမ္း ရယူႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္သည္ဟု  ဦး၀င္းေအာင္က ေျပာသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ သံုးစြဲေနသည့္ ဆက္သြယ္ေရး ကြန္ရက္စနစ္မ်ား အတြက္ ႏိုင္ငံတကာၿဂိဳဟ္တုမ်ား ကို ငွားရမ္းသံုးစြဲခသည္ တစ္ႏွစ္ လွ်င္ ကန္ေဒၚလာ ၁၀ သန္းဖိုး အနိမ့္ဆံုး က်သင့္ေနခ်ိန္တြင္ Myanmarsat 2 ေၾကာင့္ ပိုလွ်ံေန သည့္ လိႈင္းႏႈန္းစဥ္မ်ားကို ျပန္ လည္ေရာင္းခ်၍ ၀င္ေငြရွာႏိုင္ မည္ျဖစ္၍ ရွစ္ႏွစ္အတြင္း အရင္း ေက်မည္ဟု ပုိ႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနက ေမွ်ာ္မွန္းထားသည္။
ပိုလွ်ံေနသည့္ ၿဂိဳဟ္တုဆက္ သြယ္ေရးစနစ္သံုး လိႈင္းႏႈန္းစဥ္ မ်ားကို ငါးႏွစ္စာခ်ဳပ္ျဖင့္ ၀ယ္ယူ မည္ဆိုပါက 1MHz ပမာဏအ တြက္ တစ္လလွ်င္ ေဒၚလာ ၁,၂၀၀ ျဖင့္ေရာင္းခ်မည္ဟု  ၀န္ႀကီးဌာန က ေၾကညာထားသည္။
ယခုအစီအစဥ္သည္ ႏိုင္ငံ ေတာ္သမၼတ႐ံုးက ၂၀၁၇ ဇန္န၀ါ ရီတြင္ ဖြဲ႕စည္းသည့္ ‘ျမန္မာႏိုင္  ငံပိုင္ ၿဂိဳဟ္တုစနစ္ တည္ေဆာက္ ေရး ဦးေဆာင္ေကာ္မတီ’၏ လုပ္ ငန္းစဥ္ တစ္ရပ္လည္းျဖစ္သည္။
အဆိုပါ ဦးေဆာင္ေကာ္မတီ သည္ ပထမအဆင့္၌ ၿဂိဳဟ္တု စနစ္ကို ငွားရမ္းအသံုးျပဳေရး၊ ဒု တိယအဆင့္ အခ်ိဳးက်ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ ႏွံ၍နည္းပညာကို လႊဲေျပာင္းရယူ ေရး (ယခု Myanmarsat 2) ႏွင့္ တတိယအဆင့္ ၿဂိဳဟ္တုတစ္လံုး  ကို ကုိယ္တိုင္ဒီဇိုင္းေရးဆြဲထုတ္လုပ္ႏိုင္ေရး မူ၀ါဒခ်မွတ္ထား သည္။
တတိယအဆင့္အျဖစ္သက္ တမ္း (၂) ႏွစ္ရိွ ေျမျပင္ေလ့လာ ေစာင့္ၾကည့္ေရး ၿဂိဳဟ္တုငယ္တစ္ လံုးကို ျမန္မာပညာသင္မ်ားက ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသို႔ သြားေရာက္ပညာ ဆည္းပူးထုတ္လုပ္၍ International Space Station မွတစ္ဆင့္ ၂၀၂၀ အတြင္း လႊတ္တင္ႏိုင္ရန္ ပုိ႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနက စီစဥ္ထားသည္။
သက္တမ္းငါးႏွစ္ရိွမည့္ ဒုတိ ယၿဂိဳဟ္တုတစ္လံုးကိုမူ ဂ်ပန္မွ သင္ယူလာသည့္ ပညာသည္မ်ား က ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဒီဇိုင္းေရး ဆြဲ ထုတ္လုပ္မည္ျဖစ္ၿပီး ေျမျပင္မွ  ဒံုးပ်ံျဖင့္ ၂၀၂၃ ၌ ကိုယ္တိုင္လႊတ္ တင္ႏိုင္ရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထားသည္။
ယမန္ေန႔က လႊတ္တင္သည့္ Myanmarsat 2 ၿဂိဳဟ္တုတစ္ လံုးျဖင့္ပင္ ေဝးလံေခါင္ဖ်ားသည့္ ေက်းလက္ေဒသမ်ား၌ပင္  ဆက္ သြယ္ေရး ကြန္ရက္မ်ား ပိုမုိ ေကာင္းမြန္လာရန္ရိွသည္ဟု ဦးဝင္းေအာင္က ေျပာထားသည္။
7Day

0 comments:

Post a Comment