Saturday, March 30, 2019

၂၀၂၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲအေပၚ ျပည္သူယံုၾကည္မႈမက်ေအာင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲပါဟု ေစာင့္ၾကည့္အဖြဲ႔ တိုက္တြန္း


ေရြးေကာက္ပြဲအေပၚ ျပည္သူ မယံုၾကည္မႈမ်ား မျဖစ္ေပၚေအာင္ တားဆီးသည့္အေနႏွင့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္သည္ လာမည့္ ၂၀၂၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမတိုင္မီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္သင့္သည္ဟု ေ႐ြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာသည့္အဖြဲ႔ တစ္ဖြဲ႔က အႀကံျပဳခ်က္ ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။ 
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ယမန္ေန႔က က်င္းပခဲ့သည့္ ၾကားျဖတ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈ အစီရင္ခံစာ ထုတ္ျပန္ပြဲ၌ အဆိုပါအစီရင္ခံစာကို ျပဳစုခဲ့သည့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ျပည္သူ႔လႈပ္ရွားမႈအဖြဲ႔ (PACE) ၏ဦးေဆာင္သူမ်ားက ေျပာျခင္းျဖစ္သည္။ 

လစ္လပ္ေနရာ ၁၃ ေနရာအတြက္ ၾကားျဖတ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ ၃ ရက္ေန႔တြင္က်င္းပခဲ့ၿပီး အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တစ္ေနရာ၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ေလးေနရာႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ရွစ္ေနရာတို႔ျဖစ္သည္။ 

လက္ရွိအာဏာရ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ NLD ပါတီက ခုနစ္ေနရာျဖင့္ အမ်ားဆံုး အႏိုင္ရခဲ့ၿပီး အတိုက္အခံ ျပည္ေထာင္စု ႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီက သံုးေနရာ၊ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၊ ခ်င္းဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ႏွင့္ တစ္သီး ပုဂၢလကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားက တစ္ေနရာစီ အႏိုင္ရရွိခဲ့သည္။ 

ျပည္ေထာင္စုေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္အေနျဖင့္ လာမည့္ ၂၀၂၀ အေထြေထြ ေ႐ြးေကာက္ပြဲအတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ရန္ အႀကံျပဳခ်က္ ေျခာက္ခ်က္ကို PACE အဖြဲ႔က အစီရင္ခံစာတြင္ ထည့္သြင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ 

ယင္းတို႔တြင္ ေကာ္မရွင္အေနႏွင့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ က်င္းပမည့္ေန႔ အပါအဝင္ လုပ္ငန္းစဥ္ အေသးစိတ္၏ အခ်ိန္စာရင္းကို တစ္ခ်ိန္တည္း တစ္ၿပိဳင္နက္တည္း ထုတ္ျပန္ေၾကညာရန္၊ ေ႐ြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ားကို အေသးစိတ္ ထုတ္ျပန္ေပးရန္၊ ႀကိဳတင္မဲမ်ားအားလံုးကို ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ခြဲမ်ားတြင္ ေရတြက္ျခင္း မျပဳလုပ္ေတာ့ဘဲ သက္ဆိုင္ရာ မဲ႐ံုမ်ားသို႔ေပးပို႔ကာ ေရတြက္ရန္ အႀကံျပဳထားသည္။ 

ထို႔ျပင္ မဲဆြယ္စည္း႐ံုးေရး ရန္ပံုေငြ ရယူလက္ခံျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး တိက်သည့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း မ်ားကို ပါတီမ်ားအားလံုး လက္ခံသည့္မူေဘာင္ ျဖစ္ လာေစရန္၊ မဲဆႏၵရွင္စာရင္း၏ အရည္အေသြးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအပါအဝင္ အရပ္ဘက္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခြင့္ ျပဳရန္၊ လြတ္လပ္ၿပီး အမွီအခိုကင္းသည့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္တစ္ရပ္ျဖစ္လာေစရန္ စသည့္ အခ်က္မ်ား ကိုလည္း ဆက္လက္အႀကံျပဳထားသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ 

ျပည္ေထာင္စုေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္၏ လက္ရွိ ဥပေဒမူေဘာင္ႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားအရ ေကာ္ မရွင္သည္ အႏိုင္ရပါတီကို ဘက္လိုက္မႈရွိသည္ဟူ သည့္အျမင္ကို သက္ေရာက္ေစသည့္အတြက္ ေကာ္မရွင္ အေနႏွင့္ ၎တို႔လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ရွိရွိ ထုတ္ျပန္သင့္သည္ဟု ေ႐ြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ျပည္သူ႔ လႈပ္ရွားမႈအဖြဲ႔ (PACE) မွ အမႈေဆာင္ဒါ႐ိုက္တာ ကိုစိုင္းရဲေက်ာ္စြာျမင့္က ေျပာသည္။ 

“ေကာ္မရွင္သက္တမ္းက အစိုးရသက္တမ္းနဲ႔ အတူတူပဲ။ တက္လာတဲ့အစိုးရကပဲ ေကာ္မရွင္ကို ဖြဲ႔ထားတဲ့အတြက္ ဘက္လိုက္တယ္ဆိုတဲ့အျမင္ကို သက္ေရာက္ေစတယ္။ ၂၀၂၀ က ယွဥ္ၿပိဳင္မႈ ႀကီးႏိုင္တယ္။ ေကာ္မရွင္ဟာ အဲ့ဒီယံုၾကည္မႈကို တည္ေဆာက္ဖို႔လိုတယ္။ ပါတီေတြနဲ႔ ပံုမွန္ေတြ႔ဆံုမႈေတြ လုပ္ဖို႔လိုတယ္”ဟု ၎ကေျပာသည္။ 

ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ၾကားျဖတ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲျဖစ္စဥ္တြင္ မဲဆႏၵနယ္ ၁၂ ခုလံုးတြင္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲျဖစ္စဥ္ကို ထိခိုက္ေစသည့္ျပႆနာ ႀကီးႀကီးမားမား မရွိခဲ့ေသာ္လည္း လာမည့္ ၂၀၂၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲအတြက္ကိုေတာ့ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ မယံုၾကည္မႈ မျဖစ္ေပၚေစရန္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္သင့္ေၾကာင္း ကိုစိုင္းရဲေက်ာ္စြာျမင့္က အႀကံျပဳေျပာၾကားသည္။ 

ျပည္ေထာင္စု ေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အေနႏွင့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာစီမံခ်က္ ေရးဆြဲထားၿပီျဖစ္ကာ သက္ဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံေရးပါတီ အသီးသီးသို႔ ေပးပို႔ထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ဝင္ ဦးျမင့္ႏိုင္က Myanmar Now ကို ယမန္ေန႔က ေျပာသည္။ 

“တက္လာတဲ့အစိုးရက (ေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ကို) ဖြဲ႔ရတာကေတာ့ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒအရ ဖြဲ႔ရတာျဖစ္တယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြနဲ႔ ေတြ႔ဆံုဖို႔လည္း ရွိပါတယ္။ ခုလာမယ့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲကို ျပည့္စံုမွန္ကန္တဲ့ မဲေပးမႈျဖစ္ဖို႔၊ ဘက္မလိုက္ မွ်တတဲ့ ဥပေဒအတိုင္းပဲလုပ္ဖို႔ သႏၷိ႒ာန္ခ်ထားတယ္”ဟု ၎ကေျပာသည္။ 

ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၈ ၾကားျဖတ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ အျငင္းပြားစရာအခ်ိဳ႕ရွိခဲ့ရာ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ လစ္လပ္တစ္ေနရာျဖစ္ေသာ ကခ်င္ (၂) မဲဆႏၵနယ္တြင္ အႏိုင္ရသြားသည့္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ဦးဆီဟူးေဒြ႔သည္ တပ္မေတာ္သားတို႔၏မဲမ်ား ပါဝင္ေသာ ႀကိဳတင္မဲ ၄၀၀၀ ေက်ာ္ထဲမွ အမ်ားအျပားကို ရရွိသြားရာမွ ထိုမဲဆႏၵနယ္တြင္ ႀကိဳတင္မဲက အျငင္းပြားဖြယ္ ျဖစ္လာသည္။ 

ထို႔ျပင္ ရန္ကုန္တိုင္းလႊတ္ေတာ္ ဆိပ္ကမ္းမဲဆႏၵနယ္ (၂) တြင္ အႏိုင္ရသြားခဲ့သည့္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ဦးေနမ်ိဳးေအာင္သည္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ အႀကိဳကာလက ၎အပါအဝင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဝင္ အခ်ိဳ႕သည္ မဲဆႏၵနယ္ျပည္သူမ်ားအတြက္ ျပင္ပပုဂၢလိက ေငြေခ်းလုပ္ငန္းတစ္ခုႏွင့္ပူးေပါင္းၿပီး ေငြေခ်းႏိုင္ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး အမႈဖြင့္ခံထားရသည္။ 

ဝင္းနႏၵာ (Myanmar Now)
The Voice

0 comments:

Post a Comment