Thursday, August 30, 2018

နာဂေခါင္းေဆာင္မွု အေျပာင္းအလဲ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အခြင့္အလမ္းလား


နာဂအမ်ိဳးသား ဆိုရွယ္လစ္ေကာင္စီ – ခပလန္ (NSCN-K) အတြင္း မၾကာေသးမီက ေခါင္းေဆာင္မွု အေျပာင္းအလဲေၾကာင့္ လူအမ်ားအံ့ၾသခဲ့ၾကၿပီး မီဒီယာမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ အိႏၵိယမီဒီယာမ်ား အေနျဖင့္ ျဖစ္ရပ္ေနာက္ကြယ္မွ ျဖစ္နိုင္ေျခရွိေသာ အေၾကာင္းရင္းမ်ားကို အျပင္းအထန္ ခန႔္မွန္းမွုမ်ား ျဖစ္ေစခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ ထို ႐ုတ္႐ုတ္သဲသဲ ျဖစ္ရပ္အလြန္တြင္မူ ထိုျဖစ္ရပ္သည္ နာဂေဒသမွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္သူမ်ား အေနျဖင့္ စဥ္းစားသုံးသပ္ရန္ အေၾကာင္းရင္းတခုကိုေပးၿပီး ထိုအဖြဲ႕ကို အိႏၵိယနိုင္ငံႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ ထည့္သြင္းရန္ ထပ္မံ ရရွိေသာ အခြင့္အလမ္းအျဖစ္ ျမင္နိုင္သည္။

ထို အခြင့္အေရးကို ေရွ႕ဆုံး ရယူေနသူမွာ နာဂမိခင္မ်ားအဖြဲ႕ (NMA) ျဖစ္သည္။ ထိုအဖြဲ႕သည္ အိႏၵိယ အစိုးရႏွင့္ နာဂအမ်ိဳးသား ဆိုရွယ္လစ္ေကာင္စီ – အိုင္ဆက္မြိဳင္ဗာ (NSCN-IM) တို႔ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ စတင္ခ်ိန္မွစၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္သူမ်ား အျဖစ္ ေရွ႕တန္းမွ ပါဝင္ေနေသာ လူမွု အေျချပဳ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါဝင္ေရးအတြက္ NSCN-K ကို ထပ္မံ ေမတၱာရပ္ခံရန္ စီစဥ္ေနၿပီးျဖစ္သည္။

လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္မ်ားအတြင္း နာဂမိခင္မ်ားအဖြဲ႕သည္ စက္ဘီးမ်ား၊ ေလွမ်ားျဖင့္ ၾကမ္းတမ္းေသာ ေဒသႏွင့္ ခက္ခဲေသာ ခ်င္းတြင္းျမစ္ကို ျဖတ္ကာ ျမန္မာနိုင္ငံ စစ္ကိုင္းတိုင္းမွ တာဂါရွိ NSCN-K ဌာနခ်ဳပ္သို႔ အႀကိမ္ႀကိမ္ သြားေရာက္ခဲ့သည္။

ေနာက္ဆုံးအႀကိမ္ ထိုသို႔သြားေရာက္ျခင္းမွာ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ ဇန္နဝါရီလက ျဖစ္ၿပီး ထိုစဥ္က နာဂမိခင္မ်ား အသင္းမွ အႀကံေပး ရို႔စ္မာရီ ဒီဇူဗီခ်ဴႏွင့္ အသင္း၏ ဥကၠ႒ အဘီယူမာ႐ုတို႔သည္ ထိုလမ္းေၾကာင္းအတိုင္း ျဖတ္သန္းၿပီး NSCN-K ဥကၠ႒ေဟာင္း ကြန္းရက္အပါအဝင္ စစ္ဖက္ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံ ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

“က်မတို႔ ထပ္သြားမယ္။ ဘာေၾကာင့္ မသြားဘဲေနရမလဲ။ ထိေတြ႕ ဆက္ဆံေနဖို႔ လိုတယ္” ဟု ဒီဇူဗီခ်ဴက စာေရးသူကို အင္တာနက္တြင္ ေျပာသည္။ ထို နာဂမိခင္မ်ားအသင္း၏ အႀကံေပးသည္ နာဂမိခင္မ်ားႏွင့္အတူ NSCN-K ဌာနခ်ဳပ္သို႔ အႀကိမ္ႀကိမ္ သြားေရာက္ခဲ့သူျဖစ္သည္။

“NSCN-K ေခါင္းေဆာင္မွုသစ္က ပညာတတ္ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ ကမၻာ့နိုင္ငံေရးကိုလည္း ေကာင္းေကာင္း နားလည္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေမၽွာ္လင့္ခ်က္ထားရမယ္” ဟု သူက ေျပာသည္။

ၾသဂုတ္လ ၁၅ ရက္ေန႔မွ ၁၇ ရက္ေန႔အထိ က်င္းပေသာ သုံးရက္ၾကာ အစည္းအေဝးတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ပိုင္း၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္အရ NSCN-K ၏ ကာကြယ္ေရးဌာနမွ ဒုတိယဝန္ႀကီး ယန္းေအာင္သည္ အၿငိမ္းစား ယူသြားေသာ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ခန္ဂို ကြန္းရက္၏ ေနရာတြင္ ယာယီ ဥကၠ႒အျဖစ္ အစားထိုး ဝင္ေရာက္ လာသည္။

အသက္ ၄၅ ႏွစ္ရွိၿပီျဖစ္ေသာ ယန္းေအာင္သည္ အဖြဲ႕ကို တည္ေထာင္သူ အက္စ္ အက္စ္ ခပလန္ ၏ တူ ေတာ္စပ္ၿပီး ျမန္မာနိုင္ငံမွ ဟီမီ နာဂျဖစ္သည္။ သူသည္ ပညာတတ္ျဖစ္သည္ဟု ဆိုနိုင္ၿပီး အင္ဖာရွိ မဏိပူရ တကၠသိုလ္မွ ဘြဲ႕ရသည္။ စိတ္ထက္သန္ေသာ အားကစားသမားျဖစ္ၿပီး သိုင္းပညာ ကၽြမ္းက်င္သူျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ ေဒသတြင္း ပထဝီနိုင္ငံေရးကိုလည္း ေကာင္းစြာ နားလည္သူျဖစ္သည္။

နာဂမိခင္မ်ားအတြက္ NSCN-K ကို အိႏၵိယ အစိုးရႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါဝင္ေစရန္ ယခုတႀကိမ္တြင္လည္း ယခင္အခါမ်ားကဲ့သို႔ပင္ လြယ္ကူမည္ မဟုတ္ေၾကာင္းလည္း သေဘာေပါက္ထားၾကသည္။

ထိုသို႔မလြယ္ကူရျခင္း၏ အေၾကာင္းရင္းမွာ ထိုအဖြဲ႕ကို အိႏၵိယ အစိုးရက အၾကမ္းဖက္ အဖြဲ႕အျဖစ္ သတ္မွတ္ ထားျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ထိုအဖြဲ႕သည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လတြင္ မဏိပူရ ျပည္နယ္ ခ်န္ဒယ္ရွိ အိႏၵိယ စစ္တပ္ ယာဥ္တန္းကို တိုက္ခိုက္ေသာေၾကာင့္ စစ္သား ၁၄ ဦး ေသဆုံးၿပီးေနာက္ အစိုးရက ၎တို႔ကို အၾကမ္းဖက္ အဖြဲ႕အျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ထိုအဖြဲ႕ကို ပိတ္ပင္ရန္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို အိႏၵိယ အစိုးရက ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ နိုဝင္ဘာလ ၆ ရက္ေန႔တြင္ ခ်မွတ္ ခဲ့သည္။

အိႏၵိယ စစ္တပ္ယာဥ္တန္းကို ႐ုတ္တရက္ ထိုးစစ္ဆင္ခ်ိန္သည္ NSCN-K က အိႏၵိယအစိုးရႏွင့္ ခ်ဳပ္ဆို ထားေသာ ႏွစ္ဖက္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္ကို စြန႔္လႊတ္လိုက္သည္မွာ ေလးလခန႔္သာ ၾကာေသးသည္။ ထိုအခ်ိန္မွ စတင္ၿပီး အိႏၵိယ လုံျခဳံေရးတပ္မ်ားကို ထိုးစစ္မ်ား ျပန္လည္စတင္ခဲ့သည္။

လတ္တေလာတြင္ အိႏၵိယ အစိုးရသည္ NSCN-IM ဦးေဆာင္သည့္ နာဂအုပ္စု ၇ စုႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေနသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညႇိႏွိုင္းမွုမ်ားတြင္ အတက္အက်မ်ား ရွိေနၿပီး ၁၉၉၇ ခုႏွစ္ ဇူူလိုင္လ ၂၅ ရက္ေန႔မွစတင္၍ အႀကိမ္ေပါင္း ၈၀ ေက်ာ္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ မူေဘာင္ သေဘာတူညီခ်က္ကို လက္မွတ္ေရးထိုးနိုင္ခဲ့သည္။

NSCN-IM ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ပါဝင္ေသာ အျခားအဖြဲ႕ ၆ ဖြဲ႕တို႔သည္ နာဂအမ်ိဳးသား နိုင္ငံေရးအဖြဲ႕မ်ား (NNPGs) အျဖစ္ စုစည္းထားသည္။

“ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲတခုအတြက္ လိုက္ဖက္တဲ့ ပတ္ဝန္းက်င္ကို ဖန္တီးနိုင္ဖို႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအားထုတ္မွုကို ေရရွည္လုပ္ဖို႔ လိုတယ္။ အခုအခ်ိန္ဟာ အိႏၵိယ အစိုးရဘက္က စတင္ လုပ္ေဆာင္ရမယ့္ အခ်ိန္ျဖစ္တယ္” ဟု ဒီဇူဗီခ်ဴက ေျပာသည္။

NSCN-K သည္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါဝင္လာနိုင္ေသာေၾကာင့္ ၎တို႔၏ အေန အထားကို သုံးသပ္မည္ဟု သူယုံၾကည္သည္။ သို႔ေသာ္ NSCN-K သည္ ယခုအခ်ိန္အထိ ပင္လုံၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံတြင္ ပါဝင္ျခင္း မရွိေသးသကဲ့သို႔ တနိုင္ငံလုံး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မွု ရပ္စဲေရး သေဘာတူ စာခ်ဳပ္ကိုလည္း လက္မွတ္ ေရးထိုးျခင္း မရွိေသးေပ။

နယ္စပ္ ႏွစ္ဖက္စလုံးတြင္ ေနထိုင္ၾကေသာ နာဂမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အလြန္စိုးရိမ္ေၾကာင္း နာဂအမ်ိဳးသမီးမ်ား အဖြဲ႕ ေခါင္းေဆာင္က ေျပာၿပီး စစ္ကိုင္းတိုင္းမွ ေလဟီး၊ နန္းယြန္းႏွင့္ ေလရွီး တို႔ပါဝင္ေသာ နာဂေဒသမ်ား တိုးတက္ေရးႏွင့္ လိုအပ္ေသာ အရာမ်ားကို ျမန္မာအစိုးရအေနျဖင့္ အာ႐ုံစိုက္မည္ဟု ေမၽွာ္လင့္ေၾကာင္း ေျပာသည္။

ျမန္မာျပည္ဖြား နာဂမ်ားက အိႏၵိယဖြား ယခင္ဥကၠ႒ကို အာဏာသိမ္းလိုက္သည္ ဟူေသာ သတင္းမ်ားသည္ ခန႔္မွန္းခ်က္ သက္သက္သာ ျဖစ္သည္ဟုလည္း သူက ေျပာသည္။

“က်မတို႔ ဘယ္မွာပဲေရာက္ေနေန၊ က်မတို႔ဟာ နာဂလူမ်ိဳးတမ်ိဳးတည္းပဲ။ ဒီနယ္စပ္ေတြ၊ နယ္နိမိတ္ေတြဆိုတာ က်မတို႔ ဘိုးဘြားသမိုင္းမွာ မရွိဘူး။ ဘယ္ေတာ့မွလည္း မရွိနိုင္ဘူး” ဟု သူက ေျပာသည္။

“ျမန္မာနာဂ၊ အိႏၵိယနာဂတို႔ ဆိုတဲ့စကားကို ေသြးခြဲဖို႔ ေျပာၾကတာ။ ဒီစကားကို အိႏၵိယ မီဒီယာေတြက ဖန္တီး ထားတာ။ ဒါဟာ နာဂေတြၾကားမွာ နားလည္မွုလြဲေနတာပါ” ဟုလည္း သူက ဆက္ေျပာသည္။

NSCN-K တြင္ ေခါင္းေဆာင္မွု ေျပာင္းလဲျခင္းသည္ ပုံမွန္အတိုင္း ျဖစ္တတ္ေသာအရာ မဟုတ္ဘဲ ထူးျခား သည္ဟု ယူဆနိုင္ေသာအရာမ်ားမွာ ထိုေျပာင္းလဲမွု မတိုင္မီက ျဖစ္ေသာျဖစ္ရပ္မ်ားျဖစ္သည္။ ျမန္မာစစ္တပ္၏ မၾကာေသးမီက တိုက္ခိုက္မွုေၾကာင့္ လဟယ္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ NSCN-K စခန္းတခု ဆုံးရွုံးခဲ့သည္မွာလည္း ထိုျဖစ္ရပ္ မ်ားတြင္ ပါဝင္သည္။

NSCN-K ပိုင္နက္အတြင္းသို႔ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္က နက္ရွိုင္းစြာ ထိုးေဖာက္ဝင္ေရာက္လာျခင္းသည္ ထိုနာဂအဖြဲ႕ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ျမန္မာ မူဝါဒ ေျပာင္းလာေသာ လကၡဏာျဖစ္သည္။ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္မ်ားအၾကား ပဋိပကၡမ်ား၏ အတက္အက် သမိုင္း တေလၽွာက္လုံးတြင္ နာဂ အုပ္စုမ်ားကို အမွန္တကယ္ တိုက္ခိုက္ခဲ့ျခင္း မရွိေပ။ မဏိပူရႏွင့္ နာဂ ျပည္နယ္မ်ား၏ နယ္စပ္ႏွင့္ နာဂမ်ား လႊမ္းမိုးေသာ ေနရာမ်ားျဖစ္သည့္ စစ္ကိုင္းတိုင္းမွ နန္းယြန္း၊ လဟယ္ တို႔ကို႔ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္က မတို႔ထိဘဲ ထားသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္နိုင္ေျခမွာ ထိပ္တန္းစစ္ဖက္ အရာရွိတဦးက ယခုအခ်ိန္တြင္ ၿခိမ္းေျခာက္မွု ျဖစ္သည္ဟု ေျပာေသာ မၾကာေသးမီက ျမန္မာစစ္ဖက္၏ က်ဴးေက်ာ္မွုသည္ ပိုမိုျပင္းထန္ေသာ တိုက္ခိုက္မွုမ်ား ျဖစ္လာနိုင္သည္။

နယူးေဒလီရွိ အိႏၵိယ အသိုင္းအဝန္း သတင္းရင္းျမစ္မ်ား၏ အဆိုအရ နယ္စပ္ႏွစ္ဖက္စလုံးရွိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ အျပည့္အ၀ ပါဝင္လာေစေရးအတြက္ ဖိအားေပးမွုကို အေလၽွာ့ေပးလာေစရန္ အဆင့္ျမင့္ ပိုင္းတြင္ အစည္းအေဝးမ်ား က်င္းပေနသည္ဟု သိရသည္။

နယူးေဒလီႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္တို႔သည္ NSCN-K ကိုေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ ပါဝင္လာေစရန္ ဖိအားတိုးျမႇင့္ ေပးေနၾကသည္။

ဧရာဝတီ

0 comments:

Post a Comment