Thursday, March 8, 2018

တရားမ၀င္ ေမွာင္ခိုလုပ္ငန္းမ်ား၊ အခြန္တိမ္းေရွာင္သူမ်ားအေပၚ ထိေရာက္သည့္ အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈ အစီအမံမ်ား ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္းႏွင့္ အက်င့္ဆိုးမ်ားရွိဆဲျဖစ္သည့္ ၀န္ထမ္းမ်ားလည္း ရွိသည္ကို ၀န္ခံေၾကာင္းစီမံ/ဘ႑ာ ဒုတိယ၀န္ႀကီး ေျပာၾကား

တရားမ၀င္ ေမွာင္ခိုလုပ္ငန္းမ်ား၊ အခြန္တိမ္းေရွာင္သူမ်ားအေပၚ ထိေရာက္သည့္ အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈ အစီအမံမ်ား ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္အျပင္ အက်င့္ဆိုးမ်ား ရွိဆဲျဖစ္ေသာ ၀န္ထမ္းမ်ားလည္းရွိဆဲ ျဖစ္သည္ကို ၀န္ခံေၾကာင္း စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာ ေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေမာင္ေမာင္၀င္းက ေျပာၾကားသည္။
မတ္ ၈ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕က ေပးပို႔ထားေသာ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ ပထမေျခာက္လပတ္ အခြန္ေကာက္ခံရရွိမႈအေျခအေန အစီရင္ ခံစာႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး ျပန္လည္ရွင္းလင္းစဥ္ ေျပာၾကား ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ဒုတိယ၀န္ႀကီးက “လက္ရွိအခ်ိန္မွာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြကို မွန္ကန္စြာ လုပ္ကိုင္ၿပီး အခြန္တာ၀န္ေက် ပြန္ေနၾကသူေတြအေနနဲ႔ တရား၀င္မွတ္ပံုတင္ျခင္းမရွိတဲ့ လုပ္ငန္းေတြ၊ တရားမ၀င္ထုတ္လုပ္မႈေတြနဲ႔ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္း ဥပေဒတို႔ကို ေရွာင္ရွား၍ ေဆာင္ ရြက္ေနေသာ ဖံုးကြယ္ထုတ္လုပ္မႈေတြေၾကာင့္ ေစ်းကြက္အတြင္း ယွဥ္ၿပိဳင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မႈ မရွိေတာ့ဘဲ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္လိုစိတ္ကို ပ်က္ျပား ေစသည္ သာမက အခြန္ထမ္းေဆာင္လို စိတ္ကိုပါ ေလ်ာ့က်ေစလ်က္ရွိတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။ တစ္ဖက္က အခြန္ဆိုင္ ရာလိုက္နာ ေဆာင္ရြက္မႈအတြက္ စည္း႐ံုးေဆာင္ရြက္ေနရသလို အဆိုပါတရားမ၀င္ေမွာင္ခိုလုပ္ငန္းမ်ား၊ အခြန္တိမ္းေရွာင္ေနသူတို႔အေပၚ ထိေရာက္တဲ့ အေရးယူစီမံေဆာင္ရြက္မႈေတြကိုလည္း ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိပါတယ္။ ထိေရာက္တဲ့ အခြန္အေကာက္ စနစ္တစ္ခုမွာ အခြန္ျပ႒ာန္းခ်က္ေတြဟာ ေဒါက္တိုင္တစ္ခု၊ အခြန္ထမ္းျပည္သူေတြဟာ ေဒါက္တိုင္တစ္ခု၊ အခြန္ထမ္းမ်ားသည္ ေဒါက္တိုင္တစ္ခု စတဲ့ ေဒါက္တိုင္ သံုးခု ရွိပါတယ္။

အဆိုပါ ေဒါက္တိုင္သံုးခုကို ဟန္ခ်က္ညီညီနဲ႔ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မွသာ ေအာင္ျမင္တဲ့ အခြန္အေကာက္စနစ္ ျဖစ္မွာျဖစ္ပါတယ္” ဟု ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ ေျပာၾကားသည္။

အခြန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပဳျပင္ၿပီး ႀကိဳးစားလ်က္ရွိသည့္ ၀န္ထမ္းမ်ားရွိသကဲ့သို႔ မျပဳျပင္ေသးေသာ အက်င့္ဆိုးမ်ားရွိဆဲ ျဖစ္ေသာ ၀န္ထမ္းမ်ားလည္း ရွိေနဆဲျဖစ္သည္ကို ၀န္ခံေၾကာင္း၊ ၎တို႔ကို ပဲ့ျပင္ဆံုး မေသာ နည္းလမ္း၊ ေစာင့္ၾကည့္ၾကပ္မတ္ေသာ နည္းလမ္း၊ အေရးယူအျပစ္ေပးေသာ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ျပဳျပင္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ျပဳျပင္၍မရပါက ႏိုင္ငံ့၀န္ထမ္းဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ ၀န္ထမ္းအျဖစ္မွ ထုတ္ပစ္၊ ထုတ္ပယ္သည္အထိ အေရးယူမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၂၀၁၆- ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ အေရးယူခံရသည့္ ၀န္ထမ္းေပါင္း ၂၆ ဦးရွိခဲ့ၿပီး ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပထမ ေျခာက္လတြင္ ၁၇ ဦးရွိခဲ့ေၾကာင္း ဒုတိယ၀န္ႀကီးက ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ျပင္ ေျခာက္လပတ္ အခြန္ေကာက္ခံမႈ အေျခအေနမ်ားကို အစီရင္ခံတင္ျပသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၏ အခြန္အေကာက္ဆိုင္ရာမူ၀ါဒမ်ား၊ အခြန္အေကာက္ ဥပေဒမ်ား၊ ျပည္သူ႔ေငြစာရင္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီ၏ သေဘာထားမွတ္ခ်က္မ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ေဆြးေႏြး အၾကံျပဳခ်က္မ်ား၊ လက္ေတြ႕ေျမျပင္ အေျခအေနတြင္ ေတြ႕ၾကံဳရသည့္အခ်က္မ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာပညာရွင္မ်ား၏ သံုးသပ္အၾကံျပဳ ခ်က္မ်ားအေပၚ အေျခခံလ်က္ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူအတြက္ အက်ဳိးအရွိဆံုးျဖစ္ေစမည့္ အခြန္ေကာက္ခံမႈ စနစ္ကို ဆက္လက္ေဖာ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေမာင္ေမာင္၀င္းက ေျပာၾကားသည္။

အခြန္ထမ္းငယ္မ်ားဆိုင္ရာအခြန္႐ံုးမ်ား ဖြင့္လွစ္ေဆာင္ရြက္ၿပီးပါက အခြန္႐ံုးမွ အခြန္စည္းၾကပ္သည့္စနစ္ ပေပ်ာက္သြားကာ အခြန္ထမ္းမ်ားကိုယ္တိုင္ မိမိရရွိသည့္၀င္ေငြအား ၀င္ေငြေၾကညာလႊာတင္သြင္းၿပီး က်သင့္အခြန္အား အခြန္ထမ္းကိုယ္တိုင္ အခြန္စည္း ၾကပ္သည့္စနစ္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္သြားႏိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထိုအခါ အခြန္၀န္ထမ္းႏွင့္ အခြန္ထမ္းတို႔ တစ္ဦးခ်င္း ေတြ႕ဆံုညႇိႏႈိင္းမႈမ်ား ရွိႏိုင္ေတာ့မည္ မဟုတ္ဘဲ ပြင့္လင္းျမင္သာၿပီး ရွင္းလင္းျပတ္သားေသာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္အညီ တိက်ေသာ အခြန္ေကာက္ခံမႈ စနစ္ျဖစ္ေပၚလာၿပီး အဂတိလိုက္စားမႈႏွင့္လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈမ်ား ပေပ်ာက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

အခြန္အေျခခ်ဲ႕ထြင္ႏိုင္ေရးအတြက္ ၿမိဳ႕နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္အလိုက္ အေထာက္အကူျပဳအဖြဲ႕မ်ား ဖြဲ႕စည္းၿပီး အခြန္ေပးေဆာင္ထိုက္သူမ်ား မက်န္ရွိေစေရးအတြက္ စီမံခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိေၾကာင္း၊ ယခုအေျခအေနတြင္ အခြန္တိုး တက္ရရွိေရးအတြက္ သတင္းအခ်က္အလက္ ရရွိေရးသည္ လြန္စြာမွအေရးႀကီးေၾကာင္း၊ ထို႔အတြက္ ဌာနဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈအျဖစ္ လုပ္ငန္းလိုင္စင္ ထုတ္ေပးထားသည့္ ႐ံုးမ်ားမွ သတင္းစာရင္းရယူ၍ လုပ္ငန္းလိုင္စင္မ်ားျပဳလုပ္ရာတြင္ အခြန္ကင္း ရွင္းေၾကာင္း ေထာက္ခံခ်က္ပါမွ လိုင္စင္ထုတ္ခြင့္ျပဳျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ထို႔အတြက္ အခြန္ ထမ္းေဆာင္ရန္ လြတ္ကင္းေနေသာ အခြန္ထမ္းမ်ား အခြန္စည္းၾကပ္မႈမ်ားေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း ဒုတိယ၀န္ႀကီးက ေျပာၾကားသည္။

Eleven Media Group

0 comments:

Post a Comment