Monday, March 5, 2018

သံေသတၱာထဲမွ ေမးခြန္းလႊာမ်ား ကေျပာသည့္ ပညာေရးအေျပာင္းအလဲ


ဦးသိန္းစိန္အစိုးရႏွင့္ ဦးထင္ေက်ာ္ အစိုးရႏွစ္ရပ္ စြမ္းေဆာင္မႈမ်ားကို ႏႈိင္းယွဥ္ခ်ိန္ထုိးပါက အလြန္အမင္း သိသာေသာ ေျပာင္းလဲမႈတစ္ရပ္မွာ ပညာေရးက႑ျဖစ္သည္။ အဆင့္ျမင့္ပညာေရး၊ အေျခခံပညာေရးဟူ၍ က႑အသီးသီးအနက္ အထင္ရွားဆုံး တိုးတက္မႈတစ္ရပ္မွာ စတုတၳတန္း၊ အ႒မတန္း အစုိးရစစ္စာေမးပြဲ ေအာင္ခ်က္ရာခိုင္ႏႈန္း ျဖစ္သည္။


NLD အစိုးရလက္ထက္တြင္ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရလက္ထက္ ေလးတန္း၊ ရွစ္တန္းေအာင္ခ်က္ရာခိုင္ႏႈန္းထက္ မ်ားစြာတိုးတက္ေျပာင္းလဲလာခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရွိၿပီး ဆက္လက္တိုးတက္ဦးမည့္ လကၡဏာမ်ားကိုလည္း အထင္အရွား ေတြ႕ေနရသည္။

ထပ္မံေျပာင္းလဲလာတဲ့ စာေမးပြဲ စစ္ေမးပုံစနစ္

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ မူလတန္း၊ အလယ္တန္း၊ အထက္တန္းေက်ာင္းသား စုစုေပါင္း ကိုးသန္းေက်ာ္ (၉၁၈၇၁၈၂) ရွိကာ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း အ႒မတန္းအတြက္ စာစစ္ဌာန တစ္ေထာင့္တစ္ရာေက်ာ္ (၁၁၀၅) အထိ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ရၿပီး ေျဖဆိုသည့္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေပါင္း ရွစ္ေသာင္းေျခာက္ေထာင္ေက်ာ္ (၈၆၉၂၄) ရွိခဲ့ေၾကာင္း ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ စာရင္းဇယားမ်ားအရ သိရသည္။

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း တိုင္းစစ္ျဖစ္ေသာ အ႒မတန္းေျဖဆိုသည့္ အေရအတြက္မွာ စာရင္းရွိေက်ာင္းသားရွစ္ေသာင္း ခုနစ္ေထာင္ (၈၇၇၉၂) ေက်ာ္၏ ၉၉ ရာခိုင္ႏႈန္း ျဖစ္သည္။ ဤမွ်မ်ားျပားေသာ ေက်ာင္းသားအေရအတြက္၏ စာေမးပြဲအေျဖလႊာမ်ားကို ႏွစ္ရက္အတြင္း အၿပီးစစ္ရန္ ညႊန္ၾကားခ်က္ ထုတ္ျခင္းမွာလည္း စာေမးပြဲေစာင့္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအတြက္ ႀကီးမားေသာ ဖိအားႀကီးတစ္ခုျဖစ္ခဲ့သည္။ ေမးခြန္းတစ္စုံတစ္ရာ အမွားအယြင္းရွိခဲ့လွ်င္ အေရးယူခံရဦးမည္ျဖစ္သကဲ့သုိ႔ အခ်ိန္မီ မၿပီးစီးလွ်င္လည္း အစီရင္ခံစာ ျပန္ေရးရဦးမည္သာ ျဖစ္သည္။ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအဖို႔ စာေမးပြဲ မစစ္မီကတည္းက ဖိအားမ်ားရွိခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ ခ႐ိုင္စစ္၊ တိုင္းစစ္ စာေမးပြဲတြင္ စစ္ေမးမည့္ ေမးခြန္းလႊာမ်ားကို သယ္ေဆာင္ရမည့္ သံေသတၱာမ်ားကို ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးဌာနသုိ႔ လာေရာက္ထုတ္ယူကာ မိမိတာ၀န္က်ရာေက်ာင္းသုိ႔ ျပန္လည္သယ္ေဆာင္သြားရန္အတြက္ ေခါင္းေပၚတြင္ ရြက္သူက ရြက္၊ ဆိုင္ကယ္ေနာက္ခုံတြင္ ႀကိဳးျဖင့္ခ်ည္ကာ ပင္ပန္းခံသယ္ယူေနသည့္ ဆရာ၊ ဆရာမတို႔၏ ဓာတ္ပုံမ်ားမွာလည္း အင္တာနက္တြင္ အမ်ားအျပားပ်ံ႕ႏွံ႔ေနသည္ကို ေတြ႕ျမင္ၾကၿပီး ျဖစ္ပါသည္။
ေမးခြန္းမ်ား ဖြင့္ေဖာက္ရာတြင္လည္း မသမာမႈကင္းရွင္းေစရန္အတြက္ ေသတၱာေသာ့ႏွစ္ေခ်ာင္းထား၍ ခြဲကိုင္ေစပါသည္။ ၿမိဳ႕ေပၚတြင္ မေထာင္းသာေသာ္လည္း နယ္၊ ေက်းရြာမ်ားတြင္မူ ေသာ႔တစ္ေခ်ာင္း ကိုင္ခုိင္းထားရသည့္ ေက်းရြာလူႀကီးမ်ားကို စာေမးပြဲစစ္သည့္ေန႔ နံနက္ခင္းတိုင္း ေသာ့ဖြင့္ကာ ေမးခြန္းလႊာယူရန္အတြက္ အေရာက္လာရန္ ႏႈိးေဆာ္ရသည္မွာ ဆရာ၊ ဆရာမ တစ္ဦးအတြက္ လြယ္ကူလွေသာအလုပ္ေတာ့ မဟုတ္ပါ။

ယခုကဲ့သုိ႔ ေလးတန္း၊ ရွစ္တန္းအစိုးရစစ္ စာေမးပြဲမ်ားကို ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနက အထူးတလည္ ေငြကုန္ေၾကးက်ခံေဆာင္ရြက္ထား၊ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား အလြန္တစ္ရာ အလုပ္႐ႈပ္၊ အလုပ္မ်ားေအာင္ စီမံထားေသာ္လည္း စတုတၳတန္း၊ အ႒မတန္းစာေမးပြဲ စစ္ေဆးရာတြင္ က်င္႔သုံးရမည့္စနစ္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေမးခြန္းထုတ္စရာ အမ်ားအျပား ထြက္ေပၚလာခဲ့သည္။

ပထမအခ်က္မွာ ယခုေျဖဆိုၿပီးသြားသည့္ ခ႐ိုင္စစ္၊ တိုင္းစစ္ စာေမးပြဲေမးခြန္းမ်ား၏ နမူနာပုံစံငယ္သည္ စာေမးပြဲမေျဖဆိုခင္ကတည္းက ေက်ာင္းမ်ားသို႔ တရား၀င္ျဖန္႔ခ်ိ သင္ၾကားထားၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ နမူနာေမးခြန္း ဟုဆိုေသာ္လည္း အဆုိပါ နမူနာပုံစံငယ္ထဲမွာ စာေမးပြဲတြင္ အမွတ္ ၆၀ ေက်ာ္ဖိုးကြက္ တိျပန္ပါလာျခင္း ျဖစ္သည္။

ထုိမွ်မကေသးပါ။ ေက်ာင္းတြင္းစစ္ေမးသည့္ ဒါေပး၊ ဒါက်က္၊ ဒါေျဖ စနစ္အတိုင္း ေမးခြန္းထုတ္ထားသည့္ ဇူလိုင္၊ ေအာက္တိုဘာ၊ ဒီဇင္ဘာလမ်ားက ေျဖဆိုထားသည့္ စာေမးပြဲမ်ား၏ အမွတ္စာရင္းသုံးခုႏွင့္ ယခုေနာက္ဆုံးေျဖဆိုသည့္ ခ႐ိုင္၊ တိုင္းစစ္ စာေမးပြဲမ်ား၏ အမွတ္စာရင္း စုစုေပါင္းေလးခု ကိုေပါင္းကာ ေလးျဖင့္စားၿပီးမွ ရလာေသာ အမွတ္ကို ေအာင္စာရင္းထုတ္ျပန္ျခင္း ျဖစ္သည္။

အကယ္၍ ေက်ာင္းသားတစ္ဦးသည္ ေက်ာင္းတြင္းစာေမးပြဲမ်ားတြင္လည္း ရလဒ္မေကာင္း၊ ေနာက္ဆုံးေျဖဆို ထားေသာ အစုိးရစစ္စာေမးပြဲတြင္လည္း ရလဒ္မေကာင္းေသာေၾကာင့္ ေအာင္မွတ္ရရန္ အမွတ္ ၄၀ မျပည့္ ပါက က်႐ႈံးစာရင္း၀င္ရမည္ျဖစ္ကာ ေက်ာင္းျပန္တက္ရမည္ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ယခုပညာေရး၀န္ႀကီး သည္ ေက်ာင္းသားမ်ားက်႐ႈံးသည္ဆိုသည့္အသံကို ၾကားခ်င္ပုံမေပၚပါ။ ေအာင္မွတ္မျပည့္ေသာ ေက်ာင္းသား မ်ားအား ေက်ာင္းတြင္း စာရိတၱအမွတ္ဟု အလြယ္ေခၚၾကေသာ Comprehensive အမွတ္ျဖင့္ ေပါင္းထည့္ေပး ကာ ေအာင္စာရင္း ထုတ္ျပန္ေပးရမည္ဟု ညႊန္ၾကားထားျပန္ပါသည္။ ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္ မည္မွ်ပင္ စာမႀကိဳးစားေစကာမူ ေအာင္ျမင္သြားေစမည့္ စနစ္ဟု ယူဆစရာရွိပါသည္။

ဤကဲ့သုိ႔ မျဖစ္မေန အေအာင္ေပးမည္ဆိုလွ်င္လည္း အဘယ္ေၾကာင့္ ေလးတန္း၊ ရွစ္တန္းကို အစုိးရစစ္၊ တိုင္းစစ္ဟု သတ္မွတ္ကာ ေက်ာင္းဆရာ၊ ဆရာမမ်ားကို ကရိကထမ်ားေအာင္၊ အလုပ္႐ႈပ္ေအာင္ လုပ္ေနပါသနည္းဟု ေမးခြန္းထုတ္ရမည္ ျဖစ္သည္။

အေျခခံပညာ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားလက္ရွိ ၾကံဳေတြ႕ခံစားေနရသည့္ ျဖစ္ရပ္မ်ားကို Facebook ေပၚရွိ ပညာေရးဆိုင္ရာ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားဆုံစည္းရာ ဆိုသည့္ဂ႐ု(ပ္) တြင္ ဆရာဘ၀တြင္ မလြဲမေသြၾကံဳေတြ႕ရ မည့္ အရာမ်ားဆိုသည့္ စာစုေလးေရးထားသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

မလႈပ္ႏိုင္ေသာ အေႏွာင္အဖြဲ႕-တပည့္သံေယာဇဥ္
မျပီးဆုံးႏိုင္ေသာ သင္တန္း-မြမ္းမံသင္တန္း
မဆုံးႏိုင္ေသာ ဘ၀-အႏွိမ္ခံဘ၀
မယုံႏိုင္ေသာ အရာ-လူႀကီးပါးစပ္
မေအးႏိုင္ေသာ အပူ-စား၀တ္ေနေရး
မျပည့္ႏိုင္ေသာ ဆႏၵ-အေျပာင္းအေရႊ႕
မ၀ႏိုင္ေသာ အာသာ-သင္ၾကားမႈ
မညႇာတာေသာ သူ-ပညာေရးအာဏာရွင္မ်ား
မေမွ်ာ္မွန္းႏိုင္ေသာေန႔-လစာတုိးမည့္ေန႔
မေရရာေသာ လမ္း-ဆရာ႔ဘ၀ေနာင္ေရး
ဟူသည့္ စာစုေလးမွာ အေျခခံပညာ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား၏ ပကတိဘ၀အေျခအေန ကို ေဖာ္က်ဴးေနပါသည္။
ေလးတန္း၊ ရွစ္တန္း အစိုးရစစ္စာေမးပြဲအစ ဦးသိန္းစိန္လက္ထက္က ဦးသိန္းစိန္အစိုးရလက္ထက္တြင္ သူငယ္တန္းမွ ကိုးတန္းအထိကို ေက်ာင္းစစ္ စာေမးပြဲစနစ္ျဖင့္ စစ္ေမးေနျခင္းအစား ေလးတန္းကို ခ႐ိုင္စစ္၊ ရွစ္တန္းကို တိုင္းစစ္ စာေမးပြဲဟူ၍ ေျပာင္းလဲခဲ့ပါသည္။

ေလးတန္း၊ ရွစ္တန္းေက်ာင္းသားမ်ားကို ေမးခြန္းႀကိဳမေပးေတာ့ဘဲ ခ႐ိုင္၊ တိုင္းမွထုတ္ေသာ ေမးခြန္းမ်ား ကိုသာ ေျဖဆိုခုိင္းၿပီး က်႐ႈံးေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားကို ျပန္လည္ကုစားဆိုသည့္စနစ္ျဖင့္ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ အခြင့္အေရးေပးခဲ့ပါသည္။ ေအာင္ခ်က္ရာခုိင္ႏႈန္းမွာ ဦးသိန္းစိန္အစုိးရလက္ထက္က ပုံမွန္အားျဖင့္ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္း၀န္းက်င္သာ ရွိပါသည္။

အစိုးရစစ္စာေမးပြဲ စနစ္ျဖင့္၂၀၁၄- ၂၀၁၅ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ စတင္ေျဖဆိုခဲ့ရသည့္ စတုတၳတန္းႏွင့္ အ႒မတန္း အတန္းတင္စာေမးပြဲ ေအာင္ခ်က္ရာခိုင္ႏႈန္းကို တစ္ႏုိင္ငံလံုး အတုိင္းအတာအေနျဖင့္ေျပာရလွ်င္ စတုတၳတန္းေအာင္ခ်က္ ၇၅ ဒသမ ၈၆ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ႏွင့္ အ႒မတန္းေအာင္ခ်က္ ၅၄ ဒသမ ၁၁ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိေၾကာင္း အေျခခံပညာဦးစီးဌာနက ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ထုိစဥ္က တစ္ဘာသာ၊ ႏွစ္ဘာသာက်သည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားမွာ ကုစားျပန္ေျဖဆိုရာတြင္ အလြယ္တကူ ေအာင္ျမင္ၾကေသာ္လည္း ဘာသာစုံျပန္ေျဖရသည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားမွာ ေအာင္ျမင္မႈ ေတာ္ေတာ္နည္း ပါးပါသည္။ ေက်ာင္းမ်ားမွာလည္း ဧၿပီလ ေႏွာင္းပိုင္းတြင္ ကုစားေျဖဆိုရမည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ေက်ာင္းျပန္ဖြင့္ကာ ျပန္လည္သင္ၾကားေပးရပါသည္။ ေလးတန္း၊ ရွစ္တန္း ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား အေတာ္ အလုပ္႐ႈပ္ရ၊ ပင္ပန္းရပါသည္။

NLD အစိုးရလက္ထက္တြင္မူ ျပန္လည္ကုစားဆိုသည့္ စနစ္မရွိေအာင္တီထြင္ ဖန္တီးလိုက္ေသာေၾကာင့္ ေအာင္ခ်က္ရာခိုင္ႏႈန္းမ်ားသည္ တန္းလုံးကြၽတ္ေအာင္ျမင္သည့္ ႏႈန္းထားျဖစ္ေသာ ေျဖဆိုသူမ်ား၏ ၉၉ ဒသမ ၇ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ေၾကာက္ခမန္းလိလိ ျမင့္မားလာသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္နည္း…။
ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား စာေမးပြဲအေျဖလႊာမ်ားကို စတင္စစ္ေဆးစဥ္ကတည္းကပင္ ကုစားမရွိေအာင္ စစ္ၾကပါဆိုသည့္ ညႊန္ၾကားခ်က္ႏွင့္အတူ အက်မ်ားလွ်င္ ထုေခ်လႊာတင္ရမည္ဆိုသည့္ ႏႈတ္မိန္႔ျဖင့္ပါ ညႊန္ၾကားထားေသးသည္။ ထုိထက္ဆိုးသည္မွာ လာမေျဖသည့္သူမ်ားကိုပါ အေအာင္ေပးသည့္စနစ္ကို ထပ္မံက်င့္သုံးလိုက္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

စာေမးပြဲ လာမေျဖသူမ်ား၊ စာေမးပြဲကို ၿပီးဆုံးေအာင္ မေျဖသူမ်ားကို ေအာင္စာရင္း မထုတ္ျပန္ခင္က ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးမ်ားက ေခၚေတြ႕ကာ ဗုိင္ဗာ (လူေတြ႕ ႏႈတ္ေျဖ) စစ္ေမးသည္ဆိုကာ ဟန္ျပလုပ္ရပါသည္။ ၿပီးမွ ထိုေက်ာင္းသားမ်ားအား ကုစားၿပီးပါေၾကာင္းဆိုကာ ေအာင္စာရင္းတြင္ ထည့္သြင္းလိုက္ျခင္း ျဖစ္ပါ သည္။ ရလဒ္အေနျဖင့္ကား ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ပညာသင္ႏွစ္အတြင္း ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလုံးတြင္ ေလးတန္းေျဖ သည့္ ေက်ာင္းသား ကိုးသိန္းႏွစ္ေသာင္းေက်ာ္ (၉၂၅ç၀၁၄) အနက္ က်႐ႈံးသည့္ေက်ာင္းသား ႏွစ္ေထာင့္ ခုနစ္ရာေက်ာ္ (၂,၇၂၄) သာရွိကာ ေအာင္ျမင္သည့္ ေက်ာင္းသားေပါင္း ကိုးသိန္းႏွစ္ေသာင္းေက်ာ္ (၉၂၂,၂၉၀) ျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔အတူပင္ ရွစ္တန္းေျဖသည့္ ေက်ာင္းသား ေျခာက္သိန္းႏွစ္ေသာင္းေက်ာ္ (၆၂၇,၆၁၂) အနက္ က်႐ႈံးေက်ာင္းသား တစ္ေထာင့္ရွစ္ရာေက်ာ္ (၁,၈၆၉) သာရွိခဲ့ၿပီး ေျခာက္သိန္းႏွစ္ေသာင္းေက်ာ္ (၆၂၅,၇၄၃) ေအာင္ျမင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ယမန္ႏွစ္ (၂၀၁၆-၂၀၁၇ ပညာသင္ႏွစ္) အစိုးရစစ္စာေမးပြဲမ်ားျဖစ္သည့္ ေလးတန္း၊ ရွစ္တန္းေအာင္ခ်က္သည္ ရာႏႈန္းျပည့္နီးပါး (၉၉.၇%) ျဖစ္ေပၚလာျခင္းသာ ျဖစ္သည္။

ယခုႏွစ္ (၂၀၁၇-၂၀၁၈) ခ႐ိုင္စစ္/ တိုင္းစစ္ စတုတၳတန္း၊ အ႒မတန္း စာေမးပြဲရလဒ္မ်ား ထုတ္ျပန္လွ်င္လည္း ယမန္ႏွစ္ရလဒ္ ကဲ့သုိ႔ပင္ ေအာင္ခ်က္မ်ား ေကာင္းမြန္ဦးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဆရာ၊ဆရာမမ်ားက ခန္႔မွန္း ထားၾကသည္။

အေျခခံမပါသည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ သင္ၾကားေရးအခက္အခဲ
ရွစ္တန္း ေအာင္လာခဲ့သည္ဆိုေသာ္လည္း သုံးအလီကိုပင္ ေျဖာင့္ေအာင္မရသူ၊ ျမန္မာစာကိုပင္ ေျဖာင့္ေအာင္မဖတ္ႏိုင္သူ၊ Boy ၏အဓိပၸာယ္ကိုပင္ မသိသူမ်ားကို မည္သုိ႔ေသာ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားသည္ အထက္တန္းအဆင့္ ျပ႒ာန္းစာမ်ားကိုနားလည္ေအာင္ ရွင္းျပႏိုင္ပါမည္နည္းဆိုသည့္အခ်က္ကို ေက်ာင္းသားအားလုံးကို မျဖစ္မေန အတန္းတင္ေပးခ်င္သည့္ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန တာ၀န္ရွိသူမ်ား သံုးသပ္သင့္ေပသည္။

“အခုလို မျဖစ္မေန အေအာင္ေပးမယ္ဆိုရင္ အစကတည္းက အားလုံးအေအာင္ေပးလိုက္။ အခုက် ဆရာ၊ ဆရာမေတြ အလုပ္႐ႈပ္တာပဲ အဖတ္တင္တယ္။ ဘာမွ မထူးပါဘူး။ ဒီပုံစံသာ ဆက္က်င့္သုံးရင္ ဘာမွလည္း ထူးလာမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ မျဖစ္မေန အေအာင္ ေပးလိုက္တဲ့အခါ ကိုးတန္းတက္ရမယ့္ တခ်ဳိ႕ကေလးေတြက ဘာအေျခခံမွပါမလာတဲ့အ တြက္ သူ႔အတြက္လည္း စာသင္ရတာ ဒုကၡေရာက္တယ္၊ ဆရာအတြက္လည္း ဒုကၡေရာက္တယ္။ စာေမးပြဲအက်မ်ားတဲ့ျပႆနာကို ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနေျဖရွင္းပုံက လူ႔စြမ္းအားအရင္း အျမစ္ မျပဳန္းတီးေအာင္လို႔အေၾကာင္းျပၿပီး အကုန္နီးပါး အေအာင္ေပးပစ္တာပဲ။ အဲဒီေတာ့ နင္စာႀကိဳး စားေနာ္။ ဒီႏွစ္က တိုင္းစစ္ရွိတယ္။ မေျဖႏိုင္ရင္က်မွာပဲလို႔ ကေလးေတြကို စာႀကိဳးစားေအာင္ တြန္းအားေပး ရတဲ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔က ငေပါေတြျဖစ္တာေပါ့။ မႀကိဳးစားလည္း ေအာင္ေနတာကိုး” ဟု အမရပူရ ၿမိဳ႕နယ္ အတြင္းရွိ ေက်ာင္းဆရာတစ္ဦးက ညည္းတြားသည္။

ေက်ာင္းပညာေရးအား တစ္စက္ကေလးမွ် မႀကိဳးစားေသာ္လည္း အခ်ိန္တန္လွ်င္ အေအာင္ေပးေသာ စနစ္ေအာက္တြင္ ေအာင္ျမင္လာသည့္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအား စာႀကိဳးစားပါ။ စာက်က္ပါ။ စာမက်က္လွ်င္ စာေမးပြဲက်လိမ့္မည္ဟု ဆရာ ဆရာမမ်ား မည္သို႔ တြန္းအားေပးၾကပါမည္နည္း။ မည္သုိ႔ သင္ၾကားေပးပါမည္နည္းဆိုသည့္ ေမးခြန္းမ်ားကို မူ၀ါဒခ်မွတ္သူမ်ား ေျဖဆိုေစခ်င္ပါသည္။

စာေမးပြဲဆိုသည္မွာ စိန္ေခၚမႈတစ္ရပ္ ျဖစ္သည္။ ႀကိဳးစားသည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားကိုသာမက မႀကိဳးစား သည့္ေက်ာင္းသားမ်ားကိုပါ အားလုံးအေအာင္ေပးလိုက္ျခင္းသည္ ေက်ာင္းသားထုမ်ားအၾကား စိတ္၀မ္းကြဲေစပါသည္။ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအေနျဖင့္ ကေလးငယ္မ်ား စာက်က္ခ်င္စိတ္ရွိေအာင္၊ ပညာကို ႀကိဳးႀကိဳးစားစား သင္ယူလိုစိတ္ရွိေအာင္မည္သုိ႔ ဖိအားေပးေတာ့မည္နည္း။ အခ်ိန္တန္ရင္ ေအာင္မွာပဲဆို သည့္ စိတ္အခံရွိသြားသည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားကို စာက်က္ေအာင္မည္သူက စည္း႐ုံးႏိုင္ေတာ့မည္နည္းဆို သည့္ ေမးခြန္းမ်ားကို ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန တာ၀န္ရွိသူမ်ား ေျဖဆိုရန္လိုပါသည္။

အေျခခံမေက်ဘဲတက္လာသည့္ ကေလးငယ္မ်ား တကၠသိုလ္၀င္ခြင့္စာေမးပြဲတြင္ စုျပံဳေနသည္ ကိစၥရပ္ မ်ားကို ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန အေနျဖင့္ ေရရွည္ထည့္သြင္းစဥ္းစားဖို႔ လိုပါသည္။

စာမလုိက္ႏိုင္တဲ့ ေက်ာင္းသားေတြကို စာေမးပြဲခ်ရမည္လား … မဟုတ္ပါ
Stem Education ဆိုသည့္ ကေလးငယ္မ်ား၏ ဗီဇအလိုက္ပ်ဳိးေထာင္ေပးသည့္ ပညာေရးကို ဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီးအေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ က်င့္သုံးေန႐ုံသာမက ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားတြင္ပါ က်င့္သုံးေနၿပီျဖစ္ပါသည္။ ကေလးငယ္မ်ားတြင္ ေက်ာင္းပညာေရးကို သင္ၾကားေပး၍ရေသာ ကေလးငယ္ မ်ား ရွိသကဲ့သုိ႔ အဆင့္ျမင့္ပညာေရးကို တစ္စက္ကေလးမွ စိတ္မ၀င္စားေသာ၊ သင္ၾကားေပး၍မရေသာ ကေလးငယ္မ်ားလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္သာမက ႏိုင္ငံတကာတြင္ ရွိေနပါသည္။ အဆိုပါ ကေလးငယ္မ်ားကို ေက်ာင္းထြက္မသြားေစရန္၊ လမ္းေပၚသုိ႔ေရာက္မသြားေစရန္အတြက္ မရမကဆြဲေခၚကာ အတန္းတင္ သည့္စနစ္ကို က်င့္သုံးေသာႏိုင္ငံမွာမူ ကြၽန္ေတာ္တို႔တစ္ႏိုင္ငံတည္းတြင္သာ ရွိပါလိမ့္မည္။ ႏိုင္ငံတကာ တြင္မူ ေက်ာင္းသားငယ္မ်ားကို ငယ္စဥ္ကတည္းက ေသခ်ာေစာင့္ၾကည့္ပါသည္။

အဆိုပါေက်ာင္းသားမ်ား၏ ၀ါသနာ၊ ဗီဇကို ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားက အကဲျဖတ္ေလ့လာကာ ေက်ာင္းပညာေရးႏွင့္ မကိုက္ညီေသာ ကေလးငယ္မ်ားကို အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း ပညာရပ္မ်ားသင္ေပးရန္ မိဘ၊ ဆရာ တိုင္ပင္ၾကပါသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ မၾကာခဏ ေျပာၾကားေနသည့္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း သင္တန္းမ်ားကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ဖြင့္လွစ္ရေတာ့မည့္ အခ်ိန္ျဖစ္ပါသည္။ ေက်ာင္းပညာေရးကို လုံး၀စိတ္မ၀င္စားေသာ ကေလးငယ္မ်ား၊ သင္ၾကားေပးရန္အလြန္ ခဲယဥ္းလွေသာ ကေလးငယ္မ်ားသည္ လက္မႈ၊ စက္မႈပညာရပ္မ်ားတြင္မူ ထူးခြၽန္တတ္ၾကသည့္ သာဓက အမ်ားအျပားရွိသည္။ ေက်ာင္းစာလုံး၀ မလုိက္ႏိုင္ေသာ ကေလးငယ္မ်ားအား အတန္းတက္ေအာင္ မရမက ဆြဲေခၚကာ ေအာင္ခ်က္ရာခိုင္ႏႈန္း ေကာင္းေအာင္လုပ္ေနသည့္စနစ္ထက္ အဆုိပါကေလးငယ္မ်ားအား ၎တုိ႔အားသန္သည့္၊ ၀ါသနာပါသည့္၊ အစိုးရက ဖြင့္လွစ္ေသာ စက္မႈ၊ လက္မႈ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းသင္ တန္းမ်ားထံ သင္ယူေစျခင္းက ပိုမုိသင့္ေလ်ာ္လိမ့္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ယခုကဲ့သုိ႔ မေျဖသည့္သူႏွင့္ ေသသည့္ သူသာ အက်ေပးသည့္စနစ္ျဖင့္ ျမန္မာလူငယ္မ်ား ႏိုင္ငံတကာအဆင့္ကို ထုိးေဖာက္ရန္မွာမူ ေလထဲတြင္ တိုက္အိမ္ေဆာက္သကဲ့သုိ႔ ရွိလိမ့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပးအပ္ပါသည္။


မင္းမင္းစုိး
Eleven Media Group

0 comments:

Post a Comment