Sunday, October 2, 2016

စီးပြားေရးေႏွးေကြးေလးလံမႈ ျပယုဂ္ျဖစ္ေနေသာ ေဒၚလာေစ်းျမင့္တက္မႈ

|| ၀သန္ ||

ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ေငြလဲႏႈန္းသည္ စက္တင္ဘာလ ၂၉ ရက္ေန႔ ျပင္ပေစ်းကြက္ တြင္ အေမရိကန္ တစ္ေဒၚလာလွ်င္ ျမန္မာက်ပ္ေငြ ၁,၂၆၀ က်ပ္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။ စက္တင္ဘာလ ၃၀ ရက္ေန႔တြင္ ၁,၂၆၅ က်ပ္ အထိ ျပင္ပေပါက္ေစ်း တြင္ ရိွလာခဲ့သည္။ အဆိုပါႏႈန္းထားမွာ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ လက္ထက္က တစ္ေဒၚလာ ၁,၃၀၀ က်ပ္ အထိ ျဖစ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ပိုင္းတြင္ ျမင့္တက္လာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။တစ္ဆက္တည္းတြင္ အစိုးရသစ္လက္ထက္ စီးပြားေရးေႏွးေကြး ေလးလံ မႈေနာက္တြင္ ယခု ေဒၚလာေစ်းတက္မႈႏွင့္ ကမၻာ့ေရႊေစ်း တက္မႈေၾကာင့္ ေရႊေစ်း ေခါင္ခိိုက္လာျခင္းမွာ ေငြေၾကးလည္ပတ္မႈအေပၚ တစ္စံုတစ္ရာ သက္ေရာက္ေနသေယာင္ ။ ဘဏ္အခ်ဳိ႕ အပါအ၀င္ ေငြလဲ လွယ္ေပးသည့္ ေကာင္တာမ်ားတြင္ အခ်ိန္အကန္႔သတ္၊ အေရအတြက္ အကန္႔အသတ္ျဖင့္သာ ကန္႔သတ္ေရာင္းခ်မႈမ်ားလည္း ရိွေနသည္။
ယခုရက္ပိုင္းအတြင္း အေမရိကန္ေဒၚလာ တစ္ေဒၚလာလွ်င္ ျမန္မာက်ပ္ေငြ ၁,၂၀၀ ေက်ာ္အထက္သာ ရွိေနၿပီး ထုိသုိ႔ ျမင့္တက္ေနျခင္း၏ အဓိက အေၾကာင္းအခ်က္မွာ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈေၾကာင့္သာ ျဖစ္ေၾကာင္း စီးပြားေရး ပညာရွင္မ်ားက သံုးသပ္ၾကသည္။

ျမန္မာနိုင္ငံ အစိုးရသစ္လက္ထက္တြင္ ယခင္အစိုးရက ေရးဆြဲခဲ့ေသာ လ်ာသံုးမွန္းေျခကို အစိုးရသစ္လက္ထက္ ပထမသုံးလၿပီးေနာက္ လႊတ္ေတာ္တြင္ ဘတ္ဂ်တ္ အသံုးစရိတ္ေလွ်ာ့ခ်ရန္ ေဆြးေႏြးမည္ ဆိုေသာ္လည္း ယခုအခ်ိန္အထိ အေကာင္အထည္ မေပၚလာေသးဟု ဆိုသည္။

“ဘတ္ဂ်က္လိုေငြ ျပတာလည္း မေလ်ာ့တဲ့အတြက္ အသံုးစရိတ္က မ်ားေနတယ္။ အသံုးစရိတ္ ေလွ်ာ့ခ်မယ္ဆိုေပမယ့္ ၀န္ႀကီးဌာနေတြမွာ ၀န္ထမ္းေတြကို လစာတိုးမယ္လို႔ သတင္းေတြထြက္တယ္။ ဒီလိုလစာတိုးမယ္လို႔ သတင္းထြက္တိုင္း ကုန္ေစ်းႏႈန္းတက္တယ္။ ေဒၚလာေစ်း ကလည္း ကုန္ေစ်းႏႈန္းနဲ႕ အတူ တက္လာတယ္။ ၀ယ္လိုအားမ်ားတဲ့ အခါမွာလည္း ေဒၚလာေစ်းက တက္လာတယ္” ဟု စီးပြားေရးပညာရွင္ ဦးလွေမာင္က သံုးသပ္ေျပာၾကားသည္။

ေဒၚလာေစ်း ျမင့္တက္လာခဲ့ျခင္း၏ အဓိကအေၾကာင္းရင္းမွာ ေငြေၾကး ေဖာင္း ပြျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ၿပီး ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈသည္ ပို႔ကုန္နည္းသည့္ ကာလ၊ သြင္းကုန္မ်ားသည့္ ကာလမ်ားတြင္ ျဖစ္တတ္ေၾကာင္း၊ ကုန္သြယ္မႈတြင္ လိုေငြျပျခင္းေၾကာင့္ ေငြေၾကး အေျပာင္းအလဲျဖစ္ကာ ရမည့္ေဒၚလာထက္ သုံးရမည့္ေဒၚလာက မ်ားေနေသာေၾကာင့္ ေဒၚလာ ေစ်းတက္ေန မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သံုးသပ္မႈမ်ားလည္း ရိွေနသည္။

ျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္၏ ထုတ္ျပန္ ေၾကညာခ်က္အရ လက္ရွိ ျမန္မာ နိုင္ငံ၏ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္းသည္ ၁၂.၁၄ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိသည္ဟု ဆိုသည္။ အစိုးရသစ္အေနျဖင့္ ဘတ္ဂ်က္လိုေငြျပမႈ ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ေရးအတြက္ ၀န္ႀကီးဌာန အေရအတြက္ႏွင့္ ၀န္ႀကီးရာထူးေနရာ အခ်ိဳ႕ကို ေလွ်ာ့ခ်ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ အျခား ကုန္သြယ္မႈမ်ားတြင္လည္း လိုေငြျပမႈ ျမင့္လာမႈေၾကာင့္ ျပန္မေထမိ သည့္ သေဘာျဖစ္ေနဆဲဟု သံုးသပ္မႈမ်ားလည္း ရိွေနသည္။

ထင္သာျမင္သာရိွသည့္ ကိန္းဂဏန္းတစ္ခုမွာ အစိုးရသစ္တက္သည့္ ဧၿပီလမွ ၿပီးခဲ့သည့္ ဇူလိုင္လအထိ ကုန္သြယ္မႈ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၈. ၇၁ ဘီလီယံရိွခဲ့ၿပီး ၊ ပို႔ကုန္မွာ ၃. ၇၅ ဘီလီယံရိွကာ ၊ သြင္းကုန္မွာ ၄ ဘီလီယံ ေက်ာ္ေက်ာ္ရိွခဲ့ကာ ကုန္သြယ္ေရးလိုေငြ ၁. ၅ ဘီလီယံေက်ာ္ ရိွခဲ့သည္။ ယခင္ဘ႑ာႏွစ္ကလည္း ေရြးေကာက္ပြဲရိွသည္ႏွင့္ အတူ တစ္ႏွစ္လံုး ကုန္သြယ္မႈ လိုေငြ ၂. ၅ ဘီလီယံရိွခဲ့ကာ ယခုႏွစ္ တြင္မူ ေလးလအတြင္းတြင္ပင္ ၁. ၅ ဘီလီယံ ကုန္သြယ္မႈ လိုေငြရိွေနခဲ့ပါသည္ဟု စီးပြားကူးသန္း ၀န္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔ ေစ်းႏႈန္းမ်ား က်ဆင္းျခင္း၊ သစ္အလုံးလုိက္ တင္ပုိ႔မႈ တားျမစ္ျခင္း၊ ( တန္ဖုိးျမင့္ ကုန္ေခ်ာ ထုတ္လုပ္မႈကုိ အားေပးရန္အတြက္) ေက်ာက္စိမ္း႐ုိင္းမ်ား ေရာင္းခ်ျခင္းကုိ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းႏွင့္ ရာသီဥတု ဆုိးရြားျခင္း၊ အထူးသျဖင့္ ေရႀကီးမႈေၾကာင့္ လယ္ယာ စုိက္ပ်ိဳးေရး ထုတ္လုပ္မႈမ်ား ေလ်ာ့က်လာျခင္း တုိ႔ေၾကာင့္ ပုိ႔ကုန္ ပမာဏကုိ က်ဆင္းေစၿပီး ကာလတုိအတြင္း ကုန္သြယ္ေရး လုိေငြျပမႈကုိ ျမင့္တက္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ေျပာသည္။

သို႔ေသာ္ အစိုးရသစ္လက္ထက္တြင္ ထုတ္လုပ္မႈစရိတ္ ႀကီးျမင့္ကာ ဆန္ေစ်းႏႈန္းျမင့္တက္ လာခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ဖိလစ္ပိုင္မွ တန္ခ်ိန္သိန္းခ်ီ သည့္ ျမန္မာဆန္မ်ား မ၀ယ္ယူေတာ့ဘဲ တျခားႏိုင္ငံမ်ားမွသာ ၀ယ္ယူေတာ့ျခင္း၊ တ႐ုတ္ျမန္မာ နယ္စပ္ကုန္သြယ္မႈတြင္ ဆန္ႏွင့္ေျပာင္း အပါ၀င္ ပို႔ကုန္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ဖမ္းဆီးခံရျခင္းမွာလည္း လုပ္ငန္းရွင္မ်ား သာမက ေတာင္သူမ်ားအတြက္ပါ သက္ေရာက္မႈ ရိွလာေစႏိုင္သည့္ အေျခအေန ျဖစ္ေနသည္။

ေဒၚလာေစ်း ျမင့္တက္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈကို ကုစားနိုင္ရန္မွာ “ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈကို ကုစားခ်င္ရင္ အသံုး စရိတ္ ေလွ်ာ့ခ်ရမယ္။ အသံုးစရိတ္ေလွ်ာ့ခ်ဖို႕ကလည္း ေလာေလာဆယ္မွာ မျဖစ္နိုင္ေသးဘူး။ ဒီေတာ့ နယ္စပ္ေဒသမ်ားရွိ တရားမ၀င္ ကုန္သြယ္မႈမ်ားကို တရား၀င္အျဖစ္သို႔ ေဆာင္ရြက္ေပးလိုက္ပါက ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈကို အထိုက္အေလ်ာက္ ထိန္းခ်ဳပ္လာနိုင္မယ္” ဟု CB Bank မွ အႀကံေပး ဦးေဖျမင့္က ေျပာၾကားသည္။

ယခင္က တရားမ၀င္ ကုန္သြယ္မႈမ်ားမွ ရရွိလာေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ား ကို ေရာင္းခ်ရာတြင္ ေမွာင္ခိုေစ်းကြက္မွ ေဒၚလာမ်ား ၀င္ေရာက္လာ ခဲ့ျခင္း ေၾကာင့္ ေဒၚလာေစ်းကြက္မွာ သင့္တင့္ေသာ ေစ်းႏႈန္းတစ္ခုတြင္သာ ရွိ္ေနခဲ့သည္။ လက္ရွိ ႀကံဳေတြ႕ေနရေသာ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈသည္ ဗဟိုဘဏ္တြင္ အဓိက တာ၀န္ရွိသည္ျဖစ္ရာ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈ ထိန္းခ်ဳပ္မႈသည္ ေငြစုအတိုးႏႈန္းကို တိုးျမွင့္ေပးပါက ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈကို ထိန္းခ်ဳပ္နိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ဗဟိုဘဏ္၏ ကိုု္င္တြယ္မႈအေပၚ ေလ့လာ သူမ်ားကလည္း ေမးခြန္းထုတ္ေနၾကဆဲ ျဖစ္သည္။ ေတာင္သူမ်ားအား ေခ်းေငြ ထုတ္ေခ်းမည္ဆိုစဥ္က လႊတ္ေတာ္အတြင္းတြင္ ေငြစကၠဴထုတ္႐ိုက္မႈမွာ နည္းလမ္းတစ္ခု ျဖစ္သည္ဟု ဗဟိုဘဏ္က ေျပာဆိုခဲ့ျခင္းမွာ ယခုအေျခ အေနႏွင့္ ဆက္စပ္ မဆက္စပ္ စဥ္းစားစရာ ရိွေန သည္။ ေတာင္သူမ်ား ၏ ေခ်းေငြမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၅၀၀ ခန္႔ရိွခဲ့သည္ မဟုတ္ေပေလာ။ တစ္ဖက္တြင္လည္း သႀကၤန္ၿပီးစကတည္းက တက္ေနသည့္ အေျခခံ စားေသာက္ကုန္ ေစ်းႏႈန္းမွာ တက္ၿမဲတက္ေနဆဲ ျဖစ္သည္ဟု ဆိုၾကသည္။

ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ႀကံဳေတြ႕ေနရေသာ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈကို ေျဖရွင္းနိုင္ရန္မွာ Stock & Share ေစ်းကြက္ကို က်ယ္ျပန္႕စြာ ေဆာင္ရြက္နိုင္ပါက အထိုက္အေလ်ာက္ ထိန္းခ်ဳပ္နိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး ပို႕ကုန္တင္ပို႕မႈကို မ်ားမ်ား ေဖာ္ထုတ္ေပးရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း စီးပြားေရး အသိုင္းအ၀ုိင္းက ဆိုၾကသည္။

နိုင္ငံတကာတြင္ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈ ျဖစ္ေစေသာ အေၾကာင္းအရာ အမ်ားစုမွာ ေရာင္းလိုအားထက္ ၀ယ္လိုအား ျမင့္တက္ျခင္းေၾကာင့္ ကုန္ေစ်းႏႈန္းမ်ား ျမင့္တက္လာသျဖင့္ ေငြေၾကးေဖာင္းပြလာၿပီး ဒုတိယ အခ်က္အေနျဖင့္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈစရိတ္ ျမင့္တက္လာေသာေၾကာင့္ ေစ်းႏႈန္း မတင္လွ်င္ မျဖစ္ေတာ့သည့္ အေနအထား ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ ကုန္ေစ်းႏႈန္း တက္လာသျဖင့္ ေငြေၾကးေဖာင္းပြ လာေလ့ရွိသည္။

တတိယအခ်က္အေနျဖင့္ ျမန္မာနိုင္ငံကဲ့သို႔ေသာ ဖြံ႔ၿဖိဳးစ နိုင္ငံမ်ားႏွင့္ နိုင္ငံေရး မတည္ၿငိမ္ေသာ နိုင္ငံမ်ားတြင္ အျဖစ္မ်ားေသာ ျပည္တြင္း အေျခအေန မတည္ၿငိမ္မႈေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ား စိုးရိမ္စိတ္မ်ားၿပီး ျပည္တြင္းရွိ တန္ဖိုးႀကီး ပစၥည္းမ်ားကို ၀ယ္ယူစုေဆာင္းၾကရာမွ အေဆာက္အအံုဆိုင္ ရာ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈတုိ႔ ျဖစ္ေပၚလာရျခင္း ျဖစ္သည္ဟု စီးပြားေရး ပညာရွင္မ်ားက သံုးသပ္သည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေပၚမွ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားမွာမူ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္း အေတာ္မ်ာမ်ား ရပ္ဆိုင္းကုန္ၿပီျဖစ္သလို ၀န္ထမ္း ေလွ်ာ့ခ်မႈမ်ား လည္း ရိွေနသည္။ အထပ္ျမင့္ အေဆာက္အအုံအခ်ဳိ႕ ျပန္လည္ေဆာက္လုပ္ ခြင့္ ေပးခဲ့ေသာ္လည္း ယင္းႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လည္ပတ္မႈ ပမာဏ တစ္ရပ္အထိေတာ့ ေလ်ာ့သြားမည္မွာ ေသခ်ာသည္။

ႏွစ္ေပါင္း သုံးဆယ္နီးပါး ပါ၀င္ခဲ့သည့္ ကမၻာ့အဆင္းရဲဆံုးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈအနည္းဆံုး ႏိုင္ငံမ်ားစာရင္းတြင္လည္း ပါေနဆဲပင္။ ပိတ္ဆို႔မႈမ်ား ဖယ္ရွားေတာ့မည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ LDC ႏိုင္ငံမ်ား ရယူခံစားခြင့္ရွိသည့္ Special Support Measure မ်ားကို ေလ့လာၿပီး ရယူအသုံးခ်ႏိုင္ရန္ စီမံခ်က္မ်ား၊ အဆိုျပဳလႊာမ်ားေရးဆြဲ ေဆာင္႐ြက္ၾကရမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး ဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးေမာင္ေမာင္၀င္းက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

LDC ၏ ပထမဦးဆုံး တိုင္းတာသည့္ ၫႊန္းကိန္းသည္ တစ္ဦးက်သင့္ေငြ GNI ၫႊန္းကိန္းျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ သုံးႏွစ္ ကာလအတြင္း တစ္ဦးက်ဝင္ေငြျဖင့္ တိုင္းတာျခင္း ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ တစ္ဦးခ်င္းဝင္ေငြကို ၁၉၇၁ ခုႏွစ္ တစ္ႏွစ္ကို ၇၄၅ ေဒၚလာ ေအာက္ရရွိသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားကို LDC အျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့ၿပီး ၉၀၀ ေက်ာ္ ရွိမည္ဆိုပါက LDC အျဖစ္က လြတ္ေျမာက္ျခင္းဟု သတ္မွတ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ျပင္ဆင္ သတ္မွတ္သည့္ စံႏႈန္းအရဆိုလွ်င္ တစ္ဦးက်ဝင္ေငြ တစ္ႏွစ္ကို ၁,၀၃၅ ေဒၚလာကို ဝင္ေရာက္ႏိုင္ၿပီး လြတ္ေျမာက္ရန္အတြက္ ၁,၂၃၂ ေဒၚလာေက်ာ္ကို သတ္မွတ္ေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရရာ LDC တိုင္းတာ ညႊန္းကိန္းသည္ တျဖည္းျဖည္း ျမင့္တက္လာခဲ့ေသာေၾကာင့္ ျမန္မာနိုင္ငံသည္ LDC စာရင္းမွ လြတ္ေျမာက္ရန္ မလြယ္ကူေၾကာင္း စီးပြားေရးပညာရွင္ ဦးလွေမာင္က သံုးသပ္သည္။

လက္ရွိ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈက႑ကို ၾကည့္မည္ဆိုပါက ယခုႏွစ္အတြင္း နိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈပမာဏ အေမရိကန္ေဒၚလာ ေျခာက္ဘီလီယံ ေမွ်ာ္မွန္းထားေသာ္လည္း ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ခ်ထားေပးမႈ ပမာဏမွာ ယခင္ဘ႑ာႏွစ္ႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက နည္းပါးေနေသးသည္ဟု ဆိုသည္။ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔ အေရးယူမႈ ဖယ္ရွားေပးျခင္းႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈ အထူးအခြင့္ အေရး GSP ေပးအပ္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာ့စီးပြားေရး အလားအလာ ေကာင္းလာႏိုင္ေသာ္လည္း ယင္းမွာ အခ်ိန္ ကာလတစ္ခု လိုအပ္ေနဦးမည္ဟု ပညာရွင္မ်ားက သုံးသပ္သည္။ အေမရိကန္ႏိုင္ငံကဲ့သို႔ ဥေရာပသမဂၢသည္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံကို GSP အခြင့္အေရး ေပးေသာ္လည္း ျမန္မာ့ထုတ္ကုန္မ်ား စံခ်ိန္စံၫႊန္းမီေအာင္ တင္ပို႔ႏိုင္ျခင္း မရွိသည့္အတြက္ေၾကာင့္ ယင္းအခြင့္အေရးကို အျပည့္အဝ ေမွ်ာ္လင့္၍ မရႏိုင္ေသးဟု ဆိုၾကသည္။

''ခါတိုင္းလည္း ဒီအခ်ိန္ကေတာ့ ေဒၚလာေစ်းတက္ေနက်ပဲ။ ဒီအခ်ိန္က မိုးတြင္းဆိုေတာ့ ပို႔စရာသိပ္မရွိဘူး။ သြင္းတာကေတာ့ ဆက္သြင္းေနတယ္။ ေစ်းကစားတာေၾကာင့္လို႔ေတာ့ မျမင္ပါဘူး။ လိုအပ္လို႔ ကုန္သြယ္မႈအတြက္ သြင္းၾကတာလို႔ ျမင္တယ္။ ႏိုင္ငံျခားကလာ မယ့္ ေဒၚလာေတြ ေပးမယ္ဆိုတဲ့ ေဒၚလာေတြက မလာေသးဘူး။ မျမင္ရေသးဘူးေလ။ ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီေတြ၊ တျခားသြင္းကုန္ လုပ္ငန္းကုမၸဏီေတြ ေဒၚလာဝယ္ရတာ ရွိမယ္။ အဲဒါက တစ္စိတ္ တစ္ေဒသ ေလာက္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး ကုန္သြယ္မႈမွာ အထူးအခြင့္ အေရး ေပးထားတဲ့ (GSP)က အေမရိကန္က ေပးေပမယ့္ ဆရာကေတာ့ ဥေရာပသမဂၢလို ျဖစ္မွာလည္း စိုးတယ္။ သူတို႔က ဖြင့္ေပးလိုက္ေပမယ့္ ကိုယ့္ႏိုင္ငံက ပစၥည္းေတြက စံခ်ိန္စံၫႊန္းမကိုက္ဘူး။ အဲေတာ့ GSP ရဲ႕ အခြင့္အေရးကို ခံစားဖို႔ဆိုတာက အခ်ိန္ နည္းနည္းလိုဦးမယ္ ထင္ပါတယ္''ဟု စီးပြားေရးပညာရွင္ တစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးခင္ေမာင္ညဳိ(ေဘာဂေဗဒ)၏ သံုးသပ္ခ်က္ကို နိုင္ငံပိုင္တြင္ သတင္းစာက ေဖာ္ျပထားသည္။

ျမန္မာနိုင္ငံ၏ စီးပြားေရး တိုးတက္မႈႏႈန္းသည္ ယခင္ႏွစ္မ်ားတြင္ ၈.၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ရွိခဲ့ေသာ္လည္း ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္မူ ၇ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ ရွိခဲ့ေၾကာင္း ကမာၻ႕ဘဏ္က ၿပီးခဲ့သည့္ ဇြန္လ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

သို႔ေသာ္ စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မႈမ်ား ေျဖေလွ်ာ့႐ုပ္သိမ္းမႈ၊ ႏိုင္ငံတကာ အကူအညီမ်ား ရရိွလာႏိုင္မႈတို႔ေၾကာင့္ ျပန္လည္ တည္ၿငိမ္လာမည္ဟု ေမ်ွာ္ လင့္ထားေၾကာင္းလည္း မၾကာေသးခင္ကမွ စက္မႈ ကုန္သည္အသင္း ဥကၠ႒အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခံရသူ ဦးေဇာ္မင္း၀င္းက ႏိုင္ငံပိုင္ သတင္းစာ သို႔ ေျပာဆိုထားသည္။

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ အမ်ားအျပား ၀င္လာရန္ ေမ်ွာ္လင့္ေနေသာ္လည္း ရင္းႏွီးျမွဳပ္သူမ်ားအတြက္ လွ်ပ္စစ္မီး ၊ ေျမ ၊ အေဆာက္အအံု ေစ်းႏႈန္းခ်ဳိသာမႈ ၊ အခြန္ႏွင့္ ဥပေဒဆိုင္ရာ သင့္တင့္မ်ွတမႈနွင့္ အဆင္သင့္ျဖစ္မႈရွိမရိွ ၊ လုပ္အားခေစ်းႏႈန္း ၊ ႏိုင္ငံတည္ၿငိမ္မႈ စသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကလည္း အဆင္သင့္ ျဖစ္မျဖစ္ဆိုသည္မွာ ေမးခြန္းထုတ္စရာ အေျခအေနတြင္ ရိွေနပါေသးသည္။

၀သန္
The Ladies News

0 comments:

Post a Comment