Thursday, July 23, 2015

တ႐ုတ္သစ္ခိုးမႈ အ႐ႈပ္ေတာ္ပံု

လိုင္ဇာကို ျဖတ္ျပီး တ႐ုတ္ျပည္သို႕ ဦးတည္ေမာင္းႏွင္ေနၾကေသာ သစ္တင္ကားမ်ား (ဓာတ္ပံု – National Geographic)

မၾကာေသးမီကာလ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္က တရားမဝင္သစ္ခိုးထုတ္မႈတခုကို ဖမ္းဆီးႏွိမ္နင္းလိုက္ၿပီးေနာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေျမာက္ပိုင္းတြင္ တင္းမာမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာၿပီး တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ႏိုင္ငံျခားေရးမူဝါဒ ဦးစားေပးမႈမ်ားတြင္ ျမန္မာ၏ အေနအထားက စဥ္းစားရမည့္ အေၾကာင္းတခု ျဖစ္လာေစခဲ့ပါသည္။တခ်ိဳ႕က တ႐ုတ္နယ္စပ္ တေလွ်ာက္တြင္ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡမ်ား ျမင့္တက္လာျခင္း၊ ဒုကၡသည္မ်ား ဝင္ေရာက္လာျခင္းႏွင့္ အတူတြဲပါလာသည့္ အမ်ိဳးသား လံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို စိုးရိမ္ၾကသည္။ တခ်ိဳ႕ကလည္း တင္းမာမႈမ်ား ျမင့္တက္လာသည့္အထဲတြင္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုက ဝင္ကစားသြားမည့္ အလားအလာႏွင့္ အကယ္၍ အေမရိကန္က တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ေနာက္ေဖးၿခံထဲကို တျဖည္းျဖည္းႏွင့္ ဝင္ေရာက္လာႏိုင္မည္ဆိုလွ်င္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ မဟာဗ်ဴဟာတြင္ အားနည္းခ်က္ ျဖစ္သြားမည္ကို ပူပန္ေနၾကသည္။

ပိုအေရးႀကီးသည့္ အခ်က္မွာ သစ္ခိုးထုတ္မႈကို ႏွိမ္နင္းစဥ္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသား ၁၀ဝ ေက်ာ္ ဖမ္းဆီး ထိန္းသိမ္းခံခဲ့ရၿပီး ရာႏွင့္ခ်ီေသာ တ႐ုတ္အလုပ္သမားမ်ား ပဋိပကၡ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ နယ္ေျမတြင္ ပိတ္မိေနသည္ဟု သတင္းမ်ား ထြက္ေပၚလာသည့္အတြက္ ႏိုင္ငံရပ္ျခားတြင္ ေရာက္ရွိေနသည့္ တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ လံုၿခံဳေရးက တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ ေဆြးေႏြးမႈအမ်ားဆံုး အေၾကာင္းအရာတခု ျဖစ္လာသည္။

အမ်ိဳးသားေရး ဝါဒီမ်ားက တ႐ုတ္အစိုးရကို ေျဖရွင္းေပးရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့ၿပီးႏွင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသားမ်ားကို “ကယ္ဆယ္ေရး” ျမန္မာျပည္အတြင္း စစ္ေရးအရ ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္မႈျပဳရန္ အထိပင္ ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကသည္။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသား ေလ့လာဆန္းစစ္သူမ်ားႏွင့္ တ႐ုတ္မီဒီယာ အမ်ားအျပားက တ႐ုတ္ သစ္ခုတ္သူမ်ားတြင္ အျပစ္မရွိဟု ဆိုသည့္အျမင္ကို ခိုင္ခိုင္မာမာ ဆုပ္ကိုင္ထားၾကသည္။ ျမန္မာအစိုးရက ႏိုင္ငံျခားသို႔ သစ္တင္ပို႔ျခင္းကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၁ ရက္ေန႔ ကတည္းက တရားဝင္ ပိတ္ပင္တားျမစ္ခဲ့သည္ကို အားလံုးသိရွိထားေသာ္လည္း သူတို႔က ျမန္မာႏိုင္ငံ ေျမာက္ပိုင္းတြင္ တ႐ုတ္က သစ္ထုတ္လုပ္ျခင္းသည္ လက္ခံရမည့္အရာအျဖစ္ သေဘာထားၾကသည္။

အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ တ႐ုတ္ စီးပြားေရးသမားမ်ားသည္ သစ္ခုတ္ရန္ ေဒသခံ တိုင္းရင္းသား အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ေဒသခံ အစိုးရတပ္မ်ားထံမွ ခြင့္ျပဳခ်က္ႏွင့္ ပါမစ္မ်ား ရရွိထားျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။ သစ္မ်ားကို တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ တင္ပို႔ရာတြင္လည္း ေဒသအာဏာပိုင္မ်ားသို႔ ထရပ္ကားတစီး ျဖတ္သန္းခ ေဒၚလာရာႏွင့္ခ်ီ၍ေပးရသည္ဟု သိရသည္။

တ႐ုတ္ စီးပြားေရးသမားမ်ားဘက္မွ အျမင္အရ ေဒသတြင္းမွ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား အားလံုးကို ျပည့္စံုေအာင္ ျဖည့္ဆည္းေပးခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည့္အတြက္ သူတို႔ဘက္တြင္ အျပစ္မရွိဟု ယူဆၾကသည္။ သစ္ခိုးထုတ္မႈကို ဖမ္းဆီးအေရးယူခဲ့ျခင္းသည္ ဥပေဒအရ ေဆာင္ရြက္ျခင္းမဟုတ္ဘဲ ျမန္မာ အစိုးရတပ္မ်ားၾကားတြင္ ရရွိသည့္အက်ိဳးအျမတ္ကို ခြဲေဝရာ၌ သေဘာမတူညီမႈမ်ား ရွိခဲ့၍ျဖစ္သည္ဆိုေသာ ေျပာဆိုမႈမ်ားလည္း ရွိေနသည္။

တိုင္းရင္းသား အဖြဲ႕မ်ားကလည္း အျပစ္မရွိဟု ရွင္းလင္းခဲ့ပါသည္။ တိုင္းရင္းသား နယ္ေျမမ်ားအတြင္းရွိ သဘာဝအရင္းအျမစ္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ စီးပြားေရး အက်ိဳးအျမတ္မ်ား ခြဲေဝေရးသည္ တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ျမန္မာအစိုးရၾကားတြင္ ေျပာဆိုေဆြးေႏြးရန္ အခက္ခဲဆံုး အေၾကာင္းအရာတခု အၿမဲတမ္း ျဖစ္ခဲ့သည္။ သူတို႔သည္သာလွ်င္ သူတို႔ နယ္ေျမမ်ားအတြင္းရွိ သဘာဝ အရင္းအျမစ္မ်ားကို အျပည့္အဝ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ရွိသူမ်ား ျဖစ္သည္ဟု ယံုၾကည္ထားၾကသည့္ ကခ်င္ကဲ့သို႔ေသာ တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႕ မ်ားက ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ေတာင္းဆိုေနၾကသည္။

အဆိုပါကိစၥသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈတြင္ အဓိက အတားအဆီးႀကီးတခု ျဖစ္ေနၿပီး တႏိုင္ငံလံုး အတိုင္းအတာျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရရွိေရးအတြက္ ေႏွာင့္ေႏွးစရာ ျဖစ္ေနသည္။ အထူးသျဖင့္ ကခ်င္ လြတ္လပ္ေရးတပ္မေတာ္ (KIA) ကဲ့သို႔ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြက္ သဘာဝအရင္းအျမစ္ ထုတ္ယူျခင္း၊ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္ ကုန္သြယ္ျခင္းက အဓိကဝင္ေငြလမ္းေၾကာင္း ျဖစ္ေနသည္။ ထိုသို႔ ျပဳလုပ္ေနသည္ကလည္း ကာလၾကာျမင့္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သူတို႔က တရားဝင္ အစဥ္အလာတခုအျဖစ္ ခုခံေျပာဆိုၾကသည္။

ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ တပ္မေတာ္ဘက္ကမူ တရားမဝင္ သစ္ခိုးထုတ္မႈကို ၿဖိဳခြဲဖမ္းဆီးလိုက္ျခင္းသည္ ဥပေဒအရ တာဝန္ရွိသည့္အတိုင္း ေဆာင္ရြက္လိုက္ျခင္းသာ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေျမာက္ပိုင္းမွ ပဋိပကၡ ေဒသမ်ားတြင္ သစ္ေတာေရးရာ ဝန္ႀကီးဌာနက ဥပေဒအတိုင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရန္ အကန္႔အသတ္မ်ား ရွိေနသျဖင့္ တပ္မေတာ္က ထိုတာဝန္ကို ေဆာင္ရြက္ရျခင္း ျဖစ္သည္ဟု အစိုးရ တာဝန္ရွိသူမ်ားက ဆိုသည္။

ဗ်ဴဟာအရၾကည့္လွ်င္ ထိုသို႔ ဖမ္းဆီးျခင္းသည္ တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႕မ်ား၏ ဝင္ေငြလမ္းေၾကာင္းကို ျဖတ္ေတာက္ျခင္း၊ တားဆီးျခင္းျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ တည္ဆဲဥပေဒႏွင့္အညီ တရားဝင္ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။ အစိုးရဘက္မွၾကည့္လွ်င္ အဖြဲ႕တဖြဲ႕က အမွန္တကယ္ အျပစ္ရွိေနပါသည္။ ႐ိုးသားမႈမရွိသည့္ ေဒသဆိုင္ရာ အစိုးရတာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ စစ္ဘက္ အရာရွိမ်ားက ၄င္းတို႔၏ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ သစ္မ်ားကို ဆက္လက္ေမွာင္ခိုတင္ပို႔ ခြင့္ ေပးခဲ့ၾကသည္။

လူတိုင္းက သူတို႔၏ ကိုယ္ပိုင္ အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ား ေပးေနၾကသည့္ အခ်ိန္တြင္ အျပစ္မရွိ၊ သို႔မဟုတ္ ဓားစာခံမ်ားဟု သတ္မွတ္ရန္ ထိုက္တန္ေသာအရာ ၂ ခုသာ ရွိပါ သည္။ ၄င္းတို႔မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ သစ္ေတာမ်ားႏွင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား ျဖစ္သည္။ ျမန္မာအစိုးရ၏ အဆိုအရ ၁၉၇၀ ျပည့္ႏွစ္မ်ားအတြင္း သစ္ေတာဖံုးလႊမ္းမႈ ၆၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ ရွိခဲ့သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ သည္ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ၄၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ဝန္းက်င္အထိ ေလ်ာ့သြားခဲ့သည္ဟု သိရသည္။ တ႐ုတ္အစိုးရ ပိုင္ မီဒီယာႏွင့္ ျမန္မာသတင္းဌာန တခုက အစိုးရ တာဝန္ရွိသူမ်ားကို ကိုးကား၍ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္မ်ားအတြက္ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္းဝန္းက်င္ ရွိသည့္ ကိန္းဂဏန္းတခုကို ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ္လည္း တိုင္းျပည္၏ သစ္ေတာဖံုးလႊမ္းမႈ လက္ရွိအေျခအေ ႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း ကိန္းဂဏန္းအမ်ိဳးမ်ိဳး ျဖစ္ေနသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္းတြင္ သင့္ေလ်ာ္သည့္ သစ္လံုးအရြယ္အစား ရွာေဖြမေတြ႕ႏိုင္ေတာ့သည့္အတြက္ ယခုအခါတြင္ ထုတ္လုပ္ရန္ သင့္ေလ်ာ္သည့္သစ္မ်ား ရရွိႏိုင္ရန္အတြက္ စစ္ကိုင္းတိုင္းအတြင္းအထိ နက္နက္႐ိႈင္း႐ိႈင္း ဝင္ေရာက္ရွာေဖြေနရသည္ဟု တ႐ုတ္သစ္ထုတ္လုပ္သူမ်ားက ေျပာၾကသည္။ ခရီး ပိုမိုေဝးကြာလာသည့္အတြက္ သယ္ယူစရိတ္လည္း ျမင့္မားလာသလို လံုၿခံဳစြာျဖတ္သန္း သယ္ေဆာင္ႏိုင္ေရးအတြက္ ေဒသဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္မ်ား၊ စစ္ဘက္အရာရွိမ်ားသို႔ ေပးရသည့္ ေငြေၾကးကလည္း ပိုမိုမ်ားျပားလာခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္လည္း လုပ္ငန္းက ဆက္လက္တည္ရွိေနၿပီး အျမတ္အစြန္းမ်ား ရရွိေနသည့္အတြက္ ၄င္းတို႔ အျမတ္အစြန္း မည္မွ်ရရွိေနသည္ ဆိုျခင္းကို မွန္းဆမႈမ်ားလည္း အမ်ိဳးမ်ိဳး ရွိလာသည္။ အမွန္တကယ္အားျဖင့္ နယ္စပ္တြင္ရွိေနၾကသည့္ တ႐ုတ္လူမ်ိဳးမ်ားက ေဒသဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရး ေျပလည္ေနသမွ် ျမန္မာႏိုင္ငံမွ သစ္ခိုးထုတ္ျခင္းသည္ ခ်မ္းသာၾကြယ္ဝရန္ အလြယ္ကူဆံုးႏွင့္ အလ်င္ျမန္ဆံုး နည္းလမ္းအျဖစ္ အခိုင္အမာ မွတ္ယူထားၾကပါသည္။

ေလာဘက အားလံုးကို ဖ်က္ဆီးခဲ့ပါသည္။ သစ္ႏွင့္ တျခားသဘာဝ အရင္းအျမစ္မ်ား ကုန္ခန္းသြားၿပီးေနာက္ ေဒသခံ အသိုင္းအဝိုင္း၏ ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ စိုးရိမ္စရာျဖစ္လာခဲ့သည္။ ေဒသခံမ်ား နားလည္သည့္ အနာဂတ္၏ အဓိပၸာယ္ဆိုသည္မွာ သဘာဝ အရင္းအျမစ္မ်ား ရွိေနခ်ိန္တြင္ လံုေလာက္သည့္ ေငြေၾကးရွာေဖြၿပီး မရွိေတာ့သည့္ အခ်ိန္တြင္ သူတို႔ထြက္သြားၾကမည္ဆိုသည့္ အေနအထားသို႔ ေရာက္ရွိသြားသည္။

ႀကီးမားသည့္ အက်ိဳးစီးပြားက ဗဟိုအစိုးရႏွင့္ ေဒသခံ တိုင္းရင္းသား အဖြဲ႕မ်ားၾကားမွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ေႏွာင့္ေႏွး ၾကန္႔ၾကာေစသည္။ ေဒသတြင္း စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္မႈႏွင့္ ေစာင့္ၾကည့္ႏိုင္မႈ အားနည္းျခင္းက ကိုယ္က်ိဳးစီးပြား ရွာေဖြလိုသူမ်ားအတြက္ လြယ္ကူေစခဲ့၏။

ထိုအခ်ိန္တြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရး အက်ိဳးအျမတ္ ရွာေဖြမႈက ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းမွ တိုင္းရင္းသား ပဋိပကၡမ်ားကို လံႈ႔ေဆာ္မီးထိုးသလို ျဖစ္ခဲ့သည္။ တရားမဝင္ သဘာဝအရင္းအျမစ္ ထုတ္ယူျခင္းကို စီးပြားေရးသမားမ်ားက လုပ္ေဆာင္ေနၾကျခင္းသာျဖစ္ၿပီး အစိုးရ၏ မူဝါဒကို ကိုယ္စားျပဳျခင္းမရွိဟု တ႐ုတ္အစိုးရက ေျဖရွင္းေကာင္း ေျဖရွင္းႏိုင္ပါသည္။

သို႔ေသာ္လည္း တ႐ုတ္အစိုးရ တာဝန္ရွိသူမ်ားက ထိုသို႔ေဆာင္ရြက္မႈကို တက္ၾကြစြာ တားဆီးျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ တားဆီးရန္ ႐ိုးရွင္းေသာ အားထုတ္မႈမ်ားျဖစ္ေသာ တရားမဝင္သစ္မ်ား နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ ဝင္ေရာက္လာျခင္းကို ပိတ္ပင္ျခင္း၊ သစ္မ်ားကို တင္းက်ပ္စြာ စစ္ေဆးျခင္း၊ တရားမဝင္သစ္မ်ားကို သယ္ေဆာင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ျပင္ဆင္ထုတ္လုပ္ျခင္းမ်ားအား အေလးအနက္ထား အေရးယူ အျပစ္ေပးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းမရွိဘဲ လ်စ္လ်ဴ႐ႈထားခဲ့သည္။

ယူနန္ျပည္နယ္၏ နယ္စပ္ၿမိဳ႕ Ruili ေရႊလီသို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ သစ္လံုးမ်ား အျပည့္တင္ထားေသာ ထရပ္ကားႀကီးမ်ား ရာႏွင့္ခ်ီ၍ ဝင္ေရာက္လာသည္ကို မ်က္ျမင္ေတြ႕ခဲ့သူတိုင္းအတြက္ တရားမဝင္ သစ္ခိုးထုတ္မႈကို တားဆီးရန္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံကလည္း တာဝန္ယူ ေဆာင္ရြက္ေနပါသည္ ဆိုျခင္းကို ယံုၾကည္ရန္ ခက္ခဲပါလိမ့္မည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္း ခံထားရေသာ တ႐ုတ္လူမ်ိဳး သစ္ခိုးထုတ္သူမ်ားကို ကယ္ဆယ္ေရးဆိုသည္မွာ အျငင္းပြားဖြယ္ရာျဖစ္ေသာ အေၾကာင္းအရာ တခုသာ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းတြင္ ျမန္မာဥပေဒမ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္ခဲ့ေသာ မည္သည့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသား အလုပ္သမား၊ သို႔မဟုတ္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ကိုမဆို တရားစီရင္ခြင့္အရ ႐ံုးတင္စစ္ေဆး အျပစ္ေပးသင့္ပါသည္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအတြင္းတြင္ ဥပေဒကို ခ်ိဳးေဖာက္သည့္ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားကို တ႐ုတ္ဥပေဒအတိုင္း တရား စြဲဆိုျခင္း၊ ေသဒဏ္ အျပစ္ေပးစီရင္ျခင္းမ်ားလည္း အတိတ္က ရွိခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ယခုကိစၥတြင္လည္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက ျမန္မာအစိုးရ၏ စီရင္ဆံုးျဖတ္မႈကို ေလးစားသင့္ပါသည္။ ႏိုင္ငံေရးအရ သို႔မဟုတ္ စစ္ေရးအရ ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ရန္ ေတာင္းဆိုျခင္းသည္ အသိဉာဏ္ ကင္းမဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္သာမက တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ အမွန္တကယ္ သတိထားရမည့္ အႏၱရာယ္ႀကီးမားေသာ ႏိုင္ထက္စီးနင္း ႏိုင္ငံျခားေရးမူဝါဒ၏ အတိုင္းအတာကို ကိုယ္စားျပဳေနပါသည္။

တ႐ုတ္သမၼတ ရွီက်င္ပင္း အဆိုျပဳခဲ့သည့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံျခားေရးရာ မူဝါဒလမ္းစဥ္ ၄ ရပ္ ျဖစ္သည့္ “ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈ၊ ႐ိုးသားမႈ၊ ၂ ဦး ၂ ဖက္ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းမႈႏွင့္ သည္းခံမႈ” တို႔အရ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ စစ္မွန္ေသာ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈကို ေဖာ္ျပရန္ လိုအပ္ေနသလို ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ မွန္ကန္ေသာ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားမွတဆင့္ အေထာက္အကူေပးရန္ လိုအပ္ပါသည္။

စီးပြားေရး အက်ိဳးအျမတ္အတြက္ တရားမဝင္ ကုန္သြယ္မႈကို ခြင့္ျပဳေပးျခင္းအားျဖင့္ ပဋိပကၡမ်ားကို မီးထိုးေပးသလို ျဖစ္ေစႏိုင္သည့္နည္းတူ ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ တိုင္းရင္းသား အဖြဲ႕အစည္းမ်ားၾကားမွ အက္ေၾကာင္းမ်ားကိုလည္း ပိုမို နက္႐ိႈင္းသြားေစႏိုင္ပါသည္။

အိမ္နီးခ်င္းေဒသခံ အသိုင္းအဝိုင္းတို႔၏ အနာဂတ္မ်ား ဖ်က္ဆီးခံေနရသည္ကို ေစာင့္ၾကည့္ေနျခင္းက မိတ္ေဆြေကာင္း မပီသသလို ႐ိုးသားမႈလည္း မရွိပါ။ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္လည္း အက်ိဳးေက်းဇူး မရွိပါ။ တ႐ုတ္-ျမန္မာ ဆက္ဆံေရးက အလြန္ေကာင္းမြန္သည့္ အေနအထားတြင္ ရွိေနပါသည္ဟု ေျပာေန႐ံု သက္သက္မွ်ႏွင့္လည္း အလုပ္မျဖစ္ပါ။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက အမွန္တကယ္ ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ေနသည္မွာ အျပစ္ရွိသူမ်ားကို အျပစ္ေပးအေရးယူ၍ အျပစ္မဲ့သူမ်ားကို ကာကြယ္ေပးရန္သာ ျဖစ္ပါသည္။

(ယြန္ဆန္သည္ ဝါရွင္တန္အေျခစိုက္ ပညာရွင္အဖြဲ႕တခုျဖစ္သည့္ Henry L.Stimson Center ၏ အေရွ႕အာရွအစီအစဥ္မွ သုေတသီျဖစ္သည္)
7Day Daily

0 comments:

Post a Comment