Wednesday, July 8, 2015

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးခရီးအား ေရွ႕တစ္လွမ္း ေနာက္သံုးလွမ္းႏႈန္းျဖင့္ ေလွ်ာက္လွမ္းေနၾကသူမ်ား - အပိုင္း(၂)
တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ျဖစ္တဲ့ UWSA ''ဝ'' တပ္ဖြဲ႕ရဲ႕ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္သည္လည္း သီးျခားျပည္နယ္ အျဖစ္ ခြဲထြက္ဖို႔သာျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါသည္။ ''ဝ'' တိုင္းရင္းသားတို႔ လက္နက္စြဲကိုင္ခဲ့ျခင္း၏ သမုိင္းေၾကာင္းကို ေလ့လာၾကည့္ပါက ဗကပ၏ ပေယာဂေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါသည္။ ဗကပမ်ားသည္ စတင္ေတာခိုခ်ိန္ၿမိဳ႕ သိမ္းတိုက္ပြဲမ်ားမွ အၿပီးသတ္အာဏာသိမ္းေရးအတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံအႏံွ႔အျပားကို တိုက္ခိုက္ခဲ့ၾကပါသည္။ ပဲခူး႐ိုးမရွိ ဗကပ ဗဟိုသည္ စစ္ေရး၊ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနက်ဆင္းေနျခင္းေၾကာင့္ ၎အေျခအေနကိုကယ္တင္ရန္ ဗကပအေ၀းေရာက္ ဗဟိုေကာ္မတီ၀င္ သခင္ဘသိန္းတင္သည္ ၁၉၆၇ ခုႏွစ္တြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၌ ဗကပအေရွ႕ေျမာက္ စစ္ေဒသခ်ဳပ္ကို ဖြဲ႕စည္းခဲ့ ပါသည္။ ၁၉၇၁ ခုႏွစ္တြင္ ''ဝ'' ေဒသသို႔ ထုိးေဖာက္တိုးခ်ဲ႕လာႏိုင္ခ်ိန္မွစ၍ အေနအစားဆင္းရဲေသာ ''ဝ'' လူမ်ိဳးမ်ားက ဆန္ႏွင့္ဆားမ်ား ေထာက္ပံ့ေပးကာ စစ္မႈမထမ္းမေနရစနစ္ျဖင့္ ''ဝ'' တိုင္းရင္းသားလူငယ္မ်ားကို စည္း႐ံုးသိမ္းသြင္း၍ ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္လက္နက္ကိုင္မ်ားအျဖစ္ သိမ္းသြင္းႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ ၁၉၇၉ ခုႏွစ္မွစ၍ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အေရွ႕ ေျမာက္စစ္ေဒသသည္ ''ဝ'' ေဒသတြင္အေျချပဳခဲ့ပါသည္။ပဲခူး႐ိုးမရွိ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ၿပိဳကြဲၿပီးေနာက္ပိုင္းမွစ၍ ''ဝ'' ေဒသ ပန္ဆန္းသည္ ဗကပဗဟို ဌာနခ်ဳပ္ျဖစ္ လာခဲ့ပါသည္။ ဗကပလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕၀င္ ၃ ပံု ၂ ပံုတြင္ ''ဝ" တိုင္းရင္းသား အမ်ားစု ပါ၀င္ၿပီး က်န္ ၁ ပံုမွာ ကခ်င္၊ ကိုးကန္႔၊ တ႐ုတ္၊ ရွမ္း၊ လားဟူ၊ အခါတိုင္းရင္းသားမ်ားျဖစ္ပါ သည္။ ဗကပ လက္ေအာက္ရွိ ''ဝ'' အပါအ၀င္ တိုင္းရင္းသားအားလံုးသည္ ဗကပ၏ ဗမာလူမ်ိဳးႀကီး ၀ါဒမိႈင္း႐ိုက္သြင္းခံရျခင္းေၾကာင့္ လက္နက္စြဲကိုင္ခဲ့ရေသာ္လည္း ဗကပဗဟိုမွ ပါတီဥကၠ႒ ဘသိန္းတင္ အပါအ၀င္ ေခါင္းေဆာင္ပိုင္း အဘိုးႀကီးမ်ား၏ အစြန္းေရာက္ကြန္ျမဴနစ္၀ါဒကို လံုး၀မႏွစ္သက္ေသာေၾကာင့္ ခြဲထြက္လိုၾကရာတြင္ ''ဝ'' တိုင္းရင္းသားမ်ားက ခြဲထြက္လိုစိတ္ အျပင္းျပဆံုးျဖစ္ခဲ့ၾကပါသည္။ ထိုအေျခအေနကို ရိပ္စားမိေသာ ဗကပပါတီဗဟိုသည္ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလတြင္ ''ဝ'' တပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားခြဲထြက္မသြား ေရး အတြက္ ေအာက္ေျခအထိဆင္း၍ စည္း႐ံုးခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားျဖစ္သည့္ ေက်ာက္ညီလိႈင္ႏွင့္ ေပါက္ယူခ်န္တို႔သည္ ဗကပမွခြဲထြက္ေရးအတြက္ ''ဝ'' ေခါင္းေဆာင္ငယ္မ်ားႏွင့္ လွ်ိဳ႕ဝွက္ေဆြးေႏြး ညိႇႏိႈင္းခဲ့ရာ အားလံုးမွခြဲထြက္ ေရးသေဘာတူညီခဲ့ၾကပါသည္။

၁၉၈၉ ခုႏွစ္တြင္ ေက်ာက္ညီလိႈင္ႏွင့္ ေပါက္ယူခ်န္ေခါင္းေဆာင္ေသာ ''ဝ'' တိုင္းရင္းသားမ်ားသည္ ပန္ဆန္းရွိ ဗကပဗဟို ဌာနခ်ဳပ္အား သိမ္းပိုက္၍ ဗကပမွခြဲထြက္ေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့ပါသည္။ ''ဝ'' တိုင္းရင္းသားမ်ားမွ အာဏာသိမ္းခဲ့သျဖင့္ ဗကပပါတီဥကၠ႒ ဘသိန္းတင္ေခါင္းေဆာင္ေသာ ဗဟိုေကာ္မတီ၀င္မ်ား၊ ေကဒါအခ်ိဳ႕ႏွင့္ မိသားစုမ်ားသည္ ပန္ဆန္းမွ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအတြင္းသို႔ ထြက္ေျပး ခဲ့ၾကပါသည္။ ခြဲထြက္ခဲ့ေသာ ''ဝ'' တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ တပ္ဖြဲ႕၀င္ အင္အား ၉၉၉၄ ဦး လက္နက္မ်ိဳးစံု ၇၅၆၄ လက္ျဖင့္ ''ျမန္မာျပည္အမ်ိဳးသားေသြးစည္းညီညြတ္ေရးပါတီ'' ဟူ၍ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ ပါသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ''ဝ'' အဖြဲ႕တို႔သည္ ႏွစ္ဖက္အႀကိမ္ႀကိမ္ေဆြးေႏြး ညိႇႏိႈင္းၾကၿပီးေနာက္ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္ ေမလ ၉ ရက္ေန႔တြင္ ဥပေဒေဘာင္အတြင္းသို႔ ၀င္ေရာက္လာခဲ့ပါသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္မွ ''ဝ'' အထူးေဒသ (၂)အျဖစ္ သတ္မွတ္ ေပးခဲ့ၿပီး ''ဝ'' ေဒသအတြက္ မလံုေလာက္သည့္ ဆန္ႏွင့္ဆားမ်ား ေထာက္ပံ့ေပးကာ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ေဆာင္ရြက္ေစခဲ့ပါသည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးယူၿပီးေနာက္ပိုင္း လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးခက္ခဲျခင္း၊ ျပည္တြင္းႏွင့္ ဆက္သြယ္ သြားလာမႈ နည္းပါးၿပီး သီးျခားေနရာေဒသတစ္ခုအျဖစ္ တည္ရွိေနျခင္းတို႔ကို အေၾကာင္းျပဳကာ ''ဝ'' အဖြဲ႕သည္ မူးယစ္ေဆး၀ါး ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴး ျခင္းလုပ္ငန္းအား အဓိကစီးပြားေရးအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ၿပီး တရားမ၀င္သစ္ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ ေက်ာက္မ်က္ရတနာတူးေဖာ္ ျခင္း၊ သတၱဳတူးေဖာ္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားျဖင့္ စီးပြားေရးအင္အား ေတာင့္တင္းခဲ့ပါသည္။ ထို႔အတူ စစ္မႈမထမ္းမေနရေၾကညာ၍ ''ဝ''ေဒသအတြင္း လူမမည္ကေလးငယ္မ်ား အပါအ၀င္ စစ္အင္အားတိုးခ်ဲ႕မႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ''ဝ'' အဖြဲ႕အေနျဖင့္ စစ္အင္အားတိုးခ်ဲ႕မႈႏွင့္အတူ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္အတြင္း ႀတိဂံေဒသတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္နယ္ေျမအတြင္းရွိ လြယ္တြန္း/လြယ္ဆံုေဒသ၊ ဟိုပန္/ဟိုရြက္ေဒသ၊ ပါခ်ီးေဒသႏွင့္ မိုင္းတံု/မိုင္းဆတ္ေဒသမ်ားတြင္ ရာဘာစိုက္ပ်ိဳးေရးကိုအေၾကာင္းျပဳ၍ ေတာမ်ား ရွင္းလင္းကာ ခံစစ္စခန္းမ်ားေဆာက္လုပ္ၿပီး နယ္ေျမ ခ်ဲ႕ထြင္ျခင္းမ်ားလည္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

''ဝ'' အဖြဲ႕သည္ စစ္အင္အားမ်ားလာသည္ႏွင့္ လက္နက္အင္အားတိုးခ်ဲ႕တပ္ဆင္ရန္ လက္နက္စက္႐ံု တည္ေထာင္ၿပီး ထိုစက္႐ံုအတြက္ ကုန္ၾကမ္းလိုအပ္မႈႏွင့္ တစ္ဖက္ႏိုင္ငံမွ ေခတ္မီလက္နက္မ်ား ၀ယ္ယူရန္ အတြက္ မူးယစ္ေဆး၀ါးကို အလြန္အကၽြံထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ခဲ့ပါသည္။ ထိုသို႔ မူးယစ္ေဆး၀ါးထုတ္လုပ္ရာတြင္ ေက်ာ္ၾကားျခင္းေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတကာ မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွိမ္နင္းေရးအဖြဲ႕(Drug Enforcement Administration-DEA)ကပင္ ''ဝ'' ေခါင္းေဆာင္ ၈ ဦးကို မူးယစ္ရာဇာမ်ား အျဖစ္သတ္မွတ္ကာ ဆုေငြမ်ားထုတ္ျခင္းျဖင့္ ကမၻာသိေၾကညာခဲ့ပါသည္။ တပ္မေတာ္အစိုးရမွ မူးယစ္ ေဆး၀ါးလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ျခင္းမျပဳရန္ တားဆီးခဲ့ ေသာ္လည္း မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ားဖမ္းဆီးျခင္း၊ ဘိန္းခင္း ဖ်က္ဆီးျခင္း တို႔အား ဟန္ျပသာေဆာင္ရြက္၍ အစိုးရသစ္ လက္ထက္ထိ ၎လုပ္ငန္းမ်ားကို ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရွိ ရပါသည္။

အစိုးရသစ္လက္ထက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ တက္ေရာက္ခဲ့ေသာ္လည္း တစ္ျပည္လံုး အတိုင္းအတာႏွင့္ အပစ္ အခတ္ရပ္စဲေရးေဆြးေႏြးပြဲမွာ ''ဝ'' အဖြဲ႕အေနျဖင့္ ပါ၀င္ လက္မွတ္ေရးထိုးမွာ မဟုတ္ေၾကာင္း၊ ''ဝ'' အဖြဲ႕အေနျဖင့္ အစိုးရႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးယူထားဆဲျဖစ္ၿပီး တပ္မေတာ္စစ္ေၾကာင္း မ်ားႏွင့္လည္း တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားျခင္းမရွိတာေၾကာင့္ လက္မွတ္မထိုးႏိုင္ေၾကာင္း "ဝ" အဖြဲ႕ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ေအာင္ျမင့္က မီဒီယာမ်ားမွတစ္ဆင့္ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ''ဝ'' အေနျဖင့္ တပ္မေတာ္စစ္ေၾကာင္းမ်ားႏွင့္ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားမႈမရွိဘဲ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို အေလးထားသေယာင္ အသံေကာင္း ဟစ္ကာ အစိုးရအေပၚသစၥာ ရွိေၾကာင္း ၀ါဒျဖန္႔ခဲ့ေသာ္လည္း ဖုန္ၾကားရွင္မွ ေလာက္ကိုင္ေဒသအား က်ဴးေက်ာ္တိုက္ခိုက္ ခ်ိန္တြင္ေတာ့ ''ဝ'' အဖြဲ႕၏ ႏွစ္ဖက္ခၽြန္လုပ္ရပ္မ်ား ဗူးေပၚသလိုေပၚခဲ့ရပါသည္။ ''ဝ'' အဖြဲ႕သည္ ဖုန္ၾကားရွင္အဖြဲ႕အား လူ၊ လက္နက္၊ ခဲယမ္းမ်ားေထာက္ပံ့ျခင္း၊ KIA အပါအ၀င္ အျခားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားအား လက္နက္ခဲယမ္းႏွင့္ မူးယစ္ ေဆး၀ါးမ်ားေထာက္ပံ့ေပးကာတပ္မေတာ္စစ္ေၾကာင္းမ်ားအား တိုက္ခိုက္ရန္အားေပးအားေျမႇာက္ျပဳခဲ့ေၾကာင္း ေလာက္ကိုင္ တိုက္ပြဲတြင္ တပ္မေတာ္မွဖမ္းဆီးရမိေသာ ေသာင္းက်န္းသူမ်ားမွ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကား ခဲ့ပါသည္။

''ဝ'' အဖြဲ႔သည္ လူ၊ လက္နက္အင္အား၊ စီးပြားေရးအင္အားေတာင့္တင္းလာသည္ႏွင့္ လက္နက္ကိုင္ တိုင္းရင္းသား အဖြဲ႕မ်ား၏ထံုးစံအတိုင္း ေမလ ၁ ရက္ေန႔မွ ၆ ရက္ေန႔အထိ ''ဝ'' ျပည္နယ္ ပန္ဆန္းၿမိဳ႕တြင္ ညီလာခံက်င္းပကာ အစိုးရမွ ကန္႔ကြက္သည့္ၾကားမွပင္ MNDAA (ကိုးကန္႔) ေသာင္းက်န္းသူအဖြဲ႕ကိုပါ ၎ညီလာခံတြင္ဖိတ္ေခၚ၍ ၎တို႔၏သ႐ုပ္ မွန္ျဖစ္တဲ့ အစိုးရထံျပည္နယ္ ေတာင္းဆိုမႈျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ''ဝ'' အဖြဲ႕အေနျဖင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း မိုင္းဆတ္ခ႐ိုင္ မိုင္းတံု ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း သစ္ခိုးထုတ္မႈတြင္ တပ္မေတာ္စစ္ေၾကာင္းမ်ားမွ ဖမ္းဆီးေစခိုင္းမႈအား ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္ခဲ့ကာ "ဝ " တပ္ဖြဲ႕မွ တပ္ရင္း(၈)ရင္း၊ အင္အား ၁၀၀၀ ေက်ာ္ျဖင့္ အင္အားျပကာ မိုင္းတံုၿမိဳ႕နယ္အတြင္း လမ္းေၾကာင္းမ်ားအား ပိတ္ဆို႔ထားျခင္း ေၾကာင့္ တပ္မေတာ္စစ္ေၾကာင္းမ်ားႏွင့္ "ဝ" တပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားအၾကား စစ္ေရးတင္းမာလ်က္ရွိပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ၎ကိစၥမွအစျပဳ၍ ''ဝ'' တပ္ဖြဲ႕အေနျဖင့္ ၎တို႔ပိုင္ဆိုင္ေသာ တစ္ဖက္ႏိုင္ငံထုတ္ သံခ်ပ္ကာ ကားမ်ားအပါ အ၀င္ လက္နက္ႀကီးမ်ား၊ ေခတ္မီလက္နက္တပ္ဆင္ထားေသာ ''ဝ'' တပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ား စစ္ေရး ေလ့က်င့္ေနမႈမ်ားအပါအ၀င္ ၎တို႔၏စစ္ေရးျပင္ဆင္ေနမႈမ်ားအား လူမႈကြန္ရက္မွတစ္ဆင့္ ဝါဒျဖန္႔လ်က္ရွိ ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါသည္။

ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္။

သူရိန္ထြန္း(ဓႏုျဖဴ)
‪‎အင္းေလးမီဒီယာ‬

0 comments:

Post a Comment