Monday, July 27, 2015

ယံုလြယ္ႏိုင္ေသာပံုျပင္ သို႔မဟုတ္ ႐ိုဟင္ဂ်ာႏွင့္ အစၥလာမ္မစ္ အစြန္းေရာက္ဝါဒ

အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံသို႔ ေရာက္ရွိလာေသာ ႐ိုဟင္ဂ်ာ ေလွစီးဒုကၡသည္ တဦး (ဓာတ္ပံု – Reuters)

အစၥလာမ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈတခုျဖစ္သည္ဟု ဗုဒၶဘာသာဘုန္းေတာ္ႀကီး ဦးဝီရသူက မၾကာခဏ မွတ္ခ်က္ ျပဳေလ့ရွိပါသည္။ ထိုသို႔ေျပာဆိုျခင္းမွာ မြတ္စလင္လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းတခု ျဖစ္ေသာ ႐ိုဟင္ဂ်ာ ေသြးစည္း ညီၫြတ္ေရး အဖြဲ႔ (RSO) ကို အဓိကရည္ရြယ္ျခင္း ျဖစ္သည္။ RSO သည္ ျမန္မာအစိုးရ တပ္ဖြဲ႔မ်ားကို တိုက္ခိုက္မႈမ်ား အတြက္ တာဝန္ရွိသည္ဟု ယူဆၾကသလို ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဘာသာေရးစစ္ပြဲ (jihad) ကို ျမႇင့္တင္ႏိုင္ရန္ အတြက္ ႏိုင္ငံတကာ အၾကမ္းဖက္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ရွိေနသည္ ဟု စြပ္စြဲမႈမ်ားလည္း ရွိခဲ့သည္။လက္ေတြ႔တြင္ အဆိုပါ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ကလည္း ျပည္တြင္းမွ ဆန္႔က်င္ေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို အေထာက္အပံ့ ျပဳေနေၾကာင္းႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ကမ္းေျခမ်ားသို႔ (jihad) ကိုတင္ပို႔ေနေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ား၏ အခက္အခဲမ်ားကို ေျဖရွင္းေပးျခင္း၊ ဒုကၡမ်ားကို ေလ်ာ့ပါးေစျခင္း အစား အစြန္းေရာက္ အစၥလာမ္မစ္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈ အျဖစ္ အေလးေပးျခင္း၏ ယံုၾကည္လက္ ခံႏိုင္မႈ အတိုင္းအတာႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေမးခြန္းမ်ား ရွိလာ သည္။

႐ိုဟင္ဂ်ာ စစ္ေသြးၾကြမႈ

၁၉၇၀ ႏွစ္မ်ားမွစ၍ ျမန္မာအစိုး ရတပ္မ်ားက ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ စစ္ဆင္ေရးတခု ဆင္ႏြဲခဲ့သည့္ အတြက္ မြတ္စလင္ အမ်ားစု ပါဝင္ေသာ ဒုကၡသည္ ၂၅၀ဝ၀ဝ ေက်ာ္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏိုင္ငံအတြင္းသို႔ ထြက္ေျပး တိမ္းေရွာင္ခဲ့ၾကသည္။ ဒုကၡသည္ ျပႆနာႏွင့္ စိတ္ပ်က္စရာ အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ အမ်ိဳးသားေရးဝါဒီ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ေပၚေပါက္လာခဲ့ သည္။ RSO သည္လည္း အဆိုပါ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားထဲမွ တခုျဖစ္ၿပီး ပိုမို၍ အလယ္အလတ္ က်သည့္ အဖြဲ႔တခုျဖစ္ေသာ ႐ိုဟင္ဂ်ာ မ်ိဳးခ်စ္တပ္ဦး (Rohingya Patriotic Front – RPF) မွ ေန၍ ၁၉၈၂ ခုႏွစ္တြင္ ေပၚထြက္လာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ျမန္မာ အစိုးရက အၾကမ္းဖက္ အဖြဲ႔အစည္း တခုအျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့ေသာ္လည္း RSO အဖြဲ႔က ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းမွ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ား အခြင့္အေရး ပိုမိုရရွိႏိုင္ေရး အတြက္ ေဆာင္ရြက္ရန္ အားထုတ္ခဲ့သည္။

ပါကစၥတန္၊ အိႏၵိယႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ လႈပ္ရွားေနေသာ Jamaat-e-Islami ကဲ့သို႔ေသာ အစၥလာမ္မစ္ အၾကမ္းဖက္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ အဆက္အသြယ္ရွိသည္ ဟု ဆိုၾကေသာ္လည္း RSO အဓိက လႈပ္ရွားသည္မွာ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏိုင္ငံ ေကာက္ဘဇား (Cox’s Bazar) ခ႐ိုင္အတြင္းမွာ ျဖစ္သည္။ ထိုေနရာကို အေျချပဳ၍ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းသို႔ နယ္စပ္ကို ျဖတ္ေက်ာ္ ဝင္ေရာက္၍ အစိုးရတပ္မ်ားကို တိုက္ခိုက္သည့္ စစ္ဆင္ေရးမ်ား ျပဳလုပ္ၾကသည္။

ျမန္မာ ႏိုင္ငံအတြင္းမွ တျခားေသာ လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔မ်ား ထက္လည္း စစ္ေရးအင္အား နည္းပါးသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၉-၁၁ အႀကိဳကာလက အစိုးရကို လက္နက္ကိုင္ တိုက္ခိုက္သည့္ အဖြဲ႔မ်ား ႏွိမ္နင္းေရး ေလာကတြင္ ၿခိမ္းေျခာက္ႏိုင္မႈ နည္းသည့္ အဖြဲ႔တခုအျဖစ္ သေဘာထားခဲ့ၾကသည္။ ထို႔ျပင္ ၂၀ဝ၁ ခုႏွစ္တြင္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ စစ္တပ္ႏွင့္ လံုၿခံဳေရး အဖြဲ႔မ်ားက RSO အဖြဲ႔၏ ေလ့က်င့္ေရးစခန္းမ်ားကို ပစ္မွတ္ထား တိုက္ခိုက္ခဲ့သည့္ အတြက္ အင္အား သိသိသာသာ က်ဆင္းခဲ့ရသည္။

အစြန္းေရာက္ေတြနဲ႔ ဆက္သြယ္သလား

ယခုအခါ ေလ့လာဆန္းစစ္သူ အမ်ားအျပားက RSO တြင္ အေျခခံအားျဖင့္ စစ္ေရးစြမ္းေဆာင္ရည္ ေပ်ာက္ကြယ္ သြားၿပီဟု လက္ခံၾကေသာ္လည္း RSO က ေဒသတြင္းႏွင့္ တျခားေဒသမွ ႏိုင္ငံတကာ အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ နီးကပ္ေသာ ဆက္သြယ္မႈကို ထိန္းသိမ္းထားဆဲ ျဖစ္သည္ဟု အခိုင္အမာ ေျပာဆိုမႈမ်ား ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။ ၂၀ဝ၁ ခုႏွစ္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ျမန္မာအစိုးရက အေမရိကန္ႏိုင္ငံသို႔ Arakan Rohingya National Organisation (ARNO) အမည္ ရွိသည့္ အဖြဲ႔အစည္းတခုႏွင့္ ပတ္သက္၍ သတင္းမ်ား စတင္ေဝမွ်ခဲ့သည္။ ARNO သည္ RSO ၏ အဖြဲ႔ခြဲမ်ားႏွင့္ တျခား ႐ိုဟင္ဂ်ာ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ား စုေပါင္းထားသည့္ အဖြဲ႔အစည္းတခု ျဖစ္သည္။

၂၀ဝ၂ ခုႏွစ္က ပံုမွန္ မဟုတ္ဘဲ ေဝမွ်ေပးခဲ့ေသာ အေမရိကန္ ေၾကးနန္း သတင္းတခုတြင္ “၎၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ Al-Qaeda ႏွင့္ ဆက္သြယ္မႈ ရယူရန္ ျဖစ္ၿပီး Al-Qaeda ၏ အေထာက္အပံ့ျဖင့္ ARNO ႏွင့္ တျခား ျမန္မာ လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔မ်ား ထိုင္းႏိုင္ငံနယ္စပ္တြင္ လႈပ္ရွားၾကသည္” ဟု ေဖာ္ျပ ထားသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ ၂၀ဝ၂ ခုႏွစ္ တြင္ ျမန္မာ စစ္ေထာက္လွမ္းေရးမွ ေပးပို႔ခဲ့သည္ ဟု မွတ္တမ္း တင္ထားသည့္ အဆိုပါသတင္းတြင္ ARNO အဖြဲ႔တြင္ လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔ဝင္ ၁၇၀ ရွိၿပီး ၎တို႔၏ ကိုယ္စားလွယ္ ၅ ဦးက ၂၀ဝ၀ ျပည့္ႏွစ္၊ ေမလတြင္ al-Qaeda ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုခဲ့ေၾကာင္း၊ ၂၀ဝ၁ ခုႏွစ္က လစ္ဗ်ားႏွင့္ အာဖဂန္နစၥတန္တြင္ ေျပာက္က်ားတိုက္ပြဲ သင္တန္း တက္ေရာက္ရန္ အဖြဲ႔ဝင္ ၉၀ ခန္႔ကို ေရြးခ်ယ္ခဲ့ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

တာလီဘန္ ကိုယ္စားလွယ္ ၂ ဦးလည္း စစ္တေကာင္း (Chittagong) သို႔ ၂၀ဝ၁ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ အတြင္းက လာေရာက္ခဲ့သည္ ဟု ဆိုသည္။ အဆိုပါသတင္းမ်ားကို ျမန္မာေထာက္လွမ္းေရး ထံမွ ရရွိခဲ့သည့္ အေမရိကန္အစိုးရ အရာရွိမ်ားက ေယဘုယ်အားျဖင့္ က်ိဳးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္မႈရွိသည္ဟု လက္ခံခဲ့ၾကေသာ္လည္း ၎တို႔သည္ ေသခ်ာေအာင္ အတည္ျပဳထားျခင္း မရွိသလို ဝါဒျဖန္႔ခ်ိေရးကို အေလးေပးသည့္ ျမန္မာစစ္တပ္၏ သတင္းရင္းျမစ္ တခုမွ လာေသာ ခိုင္မာမႈ မရွိသည့္ ဆက္သြယ္မႈမ်ား အျဖစ္ သေဘာထားခဲ့ၾကသည္။

လတ္တေလာ ထြက္ေပၚခဲ့သည့္ သတင္းမ်ားကလည္း အဆိုပါ ဆက္သြယ္မႈမ်ားအေပၚ သံသယ ဝင္စရာ ျဖစ္ေစခဲ့ သည္။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္က ထြက္လာခဲ့သည့္ ဓာတ္ပံုမ်ားကို ရခိုင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းရွိ ေလ့က်င့္ေရးစခန္းတခုမွ RSO တပ္သားမ်ားဟု မွားယြင္းေဖာ္ျပခဲ့ေသာပံုသည္ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္မ်ားအတြင္းက ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံတြင္ Jamaat-e-Islami တိုက္ခိုက္ေရးသမားမ်ား ေလ့က်င့္ေနသည့္ ပံုျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ သံသယျဖစ္ဖြယ္ရာ လႈပ္ရွားမႈ အမ်ားစုမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းတြင္ မဟုတ္ဘဲ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏိုင္ငံအတြင္းတြင္ ျဖစ္ေနသည္။

ျမန္မာအစိုးရကလည္း ျမန္မာအစိုးရကို ဆန္႔က်င္ တိုက္ခိုက္ေနသည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို ေနထိုင္ခြင့္ မေပးရန္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံကို သတိေပးထားခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။ ယခင္က RSO ႏွင့္ ဆက္သြယ္မႈ ရွိသည္ဟု သိၾကေသာ အဖြဲ႔မ်ားသည္လည္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ အစိုးရကို ဆန္႔က်င္တိုက္ခိုက္ေနသည့္ အဖြဲ႔မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ အစိုးရ အေနျဖင့္လည္း တိုင္းျပည္၏ အေရွ႕ဘက္ပိုင္းတြင္ RSO အဖြဲ႔ ရွိေနျခင္းကို ႏွစ္သက္လိမ့္မည္ မဟုတ္ပါ။ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏိုင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံေရး အေျခအေန တည္ၿငိမ္မႈ မရွိျခင္းေၾကာင့္ အစိုးရအေနျဖင့္ နယ္စပ္ရွိ အၾကမ္းဖက္ အဖြဲ႔မ်ားကို ႏွိမ္နင္းရန္ စြမ္းေဆာင္ရည္ အားနည္းခဲ့ရသည္။

႐ိုဟင္ဂ်ာတို႔၏ လက္နက္ကိုင္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈကို ေဖာ္ျပႏိုင္ရန္ ျမန္မာအစိုးရက ေနာက္ထပ္ ထုတ္ျပသည့္ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ားက တျခားေနရာမွ ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္က အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံရွိ ျမန္မာသံ႐ံုးကို ဗံုးခြဲရန္ႀကံစည္ျခင္း ကဲ့သို႔ေသာ အၾကမ္းဖက္ တိုက္ခိုက္မ်ားကို ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ား အေပၚ စာနာသည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက လုပ္ကိုင္လာခဲ့ၾက ေသာ္လည္း ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ား ကိုယ္တိုင္ မဟုတ္ေပ။

ထို႔အျပင္ ပါကစၥတန္ အေျခစိုက္ Lashkar-e-Taiba က ႐ိုဟင္ဂ်ာ ဒုကၡသည္မ်ားကို လူသစ္ အျဖစ္ စုေဆာင္းရန္ ႀကိဳးစားေနေၾကာင္း အိႏၵိယႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ မီဒီယာမ်ားက ေဖာ္ျပခဲ့ၾကသည္။ ႐ိုဟင္ဂ်ာ ဒုကၡသည္ တခ်ိဳ႕က ေရွး႐ိုးစြဲ မြတ္စလင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ခဲ့သည္ဟု ယံုၾကည္ ရေၾကာင္း ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ Bangladesh Enterprise Institute က မွတ္ခ်က္ျပဳခဲ့သည္။ RSO ကလည္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏိုင္ငံတြင္ ၂၀ဝ၅ ခုႏွစ္ ကတည္းက တားျမစ္ပိတ္ပင္ ထားသည့္ ပါကစၥတန္ႏွင့္ အဆက္အသြယ္ ရွိေသာ အၾကမ္းဖက္ အဖြဲ႔တခု ျဖစ္သည့္ Harkat-ul Jihad-e-Islami Bangla-desh ႏွင့္ မဟာမိတ္ျပဳခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။ တျခား ေသာသတင္းမ်ားကလည္း ကက္ရွ္မီးယား ခြဲထြက္ေရး အဖြဲ႔တခု ျဖစ္သည့္ Jaish-e-Mohammed ကလည္း ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားကို လူသစ္အျဖစ္ စုေဆာင္းရန္ ႀကိဳးစား ေနသည္ ဟု ဆိုၾကသည္။

ထိုသို႔ေသာ သတင္းမ်ား ရွိေနေသာ္လည္း ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ အၾကမ္းဖက္ လႈပ္ရွားမႈမ်ား မေတြ႔ရွိရ ေသးပါ။ RSO က ဦးဝီရသူ ေျပာသလို ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြက္ သို႔မဟုတ္ ျမန္မာစစ္တပ္ အတြက္ အမွန္တကယ္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈ တခုျဖစ္ သည္ဟု ယူဆရန္ အေထာက္အကူ ျဖစ္မည့္ အရင္းအျမစ္လည္း မရွိေသးပါ။ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားကို ဂ႐ုဏာသက္သည့္ အဖြဲ႔ အစည္းမ်ားက ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ တိုက္ခိုက္ရန္ အားထုတ္မႈမ်ား ရွိေကာင္း ရွိႏိုင္ေသာ္လည္း ၎တို႔ကို RSO သို႔မဟုတ္ တျခား႐ိုဟင္ဂ်ာ အဖြဲ႔အစည္း တခုက ဦးေဆာင္ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ယူဆႏိုင္စရာ အလြန္နည္းပါသည္။

ယံုလြယ္မယ့္ ပံုျပင္

႐ိုဟင္ဂ်ာတို႔၏ စစ္အင္အားႏွင့္ အစၥလာမ္ အၾကမ္းဖက္ဝါဒတို႔က ယံုၾကည္ လက္ခံႏိုင္ေလာက္စရာ နည္းပါး ေသာ္လည္း ႐ိုဟင္ဂ်ာအေရးကို ျမန္မာအစိုးရ၊ ႏိုင္ငံတကာ အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္းအဖြဲ႔အစည္း တခ်ိဳ႕က ၎တို႔၏ ကိုယ္ပိုင္ အစီအစဥ္မ်ား အတြက္ အသံုးခ်ေနခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

ပထမဆံုး အေနျဖင့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔မ်ားကို အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား အျဖစ္ ပံုေဖာ္လိုေသာ ျမန္မာ အစိုးရသည္ အေမရိကန္ကဲ့သို႔ေသာ တျခားႏိုင္ငံမ်ားထံမွ အၾကမ္းဖက္မႈ တိုက္ဖ်က္ေရး အေထာက္အပံ့မ်ား ယခင္က ရယူၿပီး အသံုးခ်ႏိုင္ခဲ့သည္။ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး အတြက္ ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ား တိုးတက္မႈရရွိ လာသည့္ အခ်ိန္မွ စ၍ ျမန္မာအစိုးရသည္ အဆိုပါ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ကင္းေအာင္ေနလာသည္ဟု ထင္ရေသာ္လည္း RSO ႏွင့္ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ား၏ ၿခိမ္းေျခာက္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဆက္လက္ အက်ယ္ခ်ဲ႕ေနဆဲ ျဖစ္သည္။ အၾကမ္းဖက္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈ ကစားပြဲက အမ်ိဳးသားေရး သေဘာထား အျဖစ္သို႔ ေရာက္ရွိသြားခဲ့ၿပီး အမ်ား၏ အာ႐ံုစိုက္မႈကို အစိုးရ၏ အျခားေနရာမွ က်႐ံႈးမႈမ်ား ဆီမွ အာ႐ံုေျပာင္းသြားေစခဲ့သည္။

ျပည္တြင္းမွ ဩဇာရွိသည့္ အဖြဲ႔အစည္းတခုျဖစ္ေသာ ဦးဝီရသူ ဦးေဆာင္သည့္ ၉၆၉ အဖြဲ႔ကလည္း RSO ႏွင့္ အစၥလာမ္ ဘာသာက ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ဗုဒၶဘာသာ အတြက္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈတခု ျဖစ္သည္ဟု အၿမဲေျပာေနခဲ့သည္။ ထိုေၾကာင့္ ၉၆၉ အဖြဲ႔ကို ေထာက္ခံရန္ အတြက္ စီတန္းလွည့္လည္ ေၾကြးေၾကာ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ခဲ့သလို ေထာက္ခံမႈ ရရွိေစသည့္ နည္းတခုလည္း ျဖစ္ၿပီး ဥေရာပတြင္ လက္ယာပါတီမ်ား လူထုေထာက္ခံမႈ ရရွိရန္ ျပဳလုပ္ပံုႏွင့္ မ်ားစြာ တူညီေနသည္။

အေရွ႕အလယ္ပိုင္း၊ အလယ္အာရွႏွင့္ အေရွ႕ ေတာင္အာရွမွ ႏိုင္ငံတကာ အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႔မ်ားကမူ ႐ိုဟင္ဂ်ာတို႔၏ အက်ပ္အတည္းသည္ သူတို႔၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ ျဖစ္သည့္ အစၥလာမ္ သေဘာတရားမ်ားကို ျမန္မာႏွင့္ တျခား ေနရာမ်ား သို႔ ပို႔ေဆာင္ႏိုင္ေရးကို တရားဝင္ ျဖစ္ေစမည့္ အေရးပါေသာ အေထာက္အကူတခု အျဖစ္ သေဘာထားခဲ့ ၾကသည္။

၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ al-Qaeda အဖြဲ႔၏ ေခါင္းေဆာင္ Al-Zawahiri က အစိုးရကို ဆန္႔က်င္ထၾကြရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ မြတ္စလင္မ်ားကို တိုက္တြန္းခဲ့သည္။ ISIS ႏွင့္ မဟာမိတ္ျပဳထားေသာ Jemmaah Islamiyah အဖြဲ႔၏ အဖြဲ႔ခြဲတခု ျဖစ္ေသာ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံမွ Jamaah Ansharut Tauhid အဖြဲ႔၏ ေခါင္းေဆာင္ Abu Bakar Bashir က ျမန္မာ အစိုးရႏွင့္ ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားကို တိုက္ခိုက္မည္ဟု ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ဆိုမာလီမွ အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႔တခု ျဖစ္သည့္ Al Shabaab ကလည္း ေမလ အတြင္းတြင္ ေၾကညာခ်က္ တေစာင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ား လက္တြင္းရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ မြတ္စလင္မ်ား လံုၿခံဳေဘးကင္းမႈ ရရွိေရးကို ေတာင္းဆိုခဲ့ သည္။ တကမၻာလံုး အတိုင္းအတာျဖင့္ ဘာသာေရးစစ္ပြဲ (jihad) ျပဳလုပ္လိုသည့္ အယူအဆကို ျပန္႔ပြားေစ လိုသည့္ အဆိုပါ အစၥလာမ္မစ္ အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႔မ်ားက ႐ိုဟင္ဂ်ာအေရးကို သူတို႔၏ အက်ိဳးအတြက္ အသံုးခ်ခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

အထက္ပါ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား အားလံုးတြင္ ယံုမွတ္မႈ တခုမွတဆင့္ အက်ိဳးအျမတ္ ရယူလိုျခင္းမ်ား ရွိေနသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ထိုအေၾကာင္း တခုတည္းက ႐ိုဟင္ဂ်ာကိစၥတြင္ လက္နက္ကိုင္ တိုက္ခိုက္ႏိုင္သည့္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈ ရွိလာႏိုင္သည္ ဟု သက္ေသ အေထာက္အထားတခု မဟုတ္ပါ။ ထို႔အျပင္ ႐ိုဟင္ဂ်ာႏွင့္ RSO တို႔၏ ေၾကညာခ်က္မ်ား တြင္လည္း အဆိုပါ စိုးရိမ္မႈမ်ား ေလ်ာ့ပါးေစရန္ အားထုတ္ထားသည္ကို ေတြ႔ရသည္။

မၾကာေသးမီကျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ေတြ႔ဆံု ေမးျမန္းခန္းတခုတြင္ RSO အဖြဲ႔ခြဲတခု၏ ေခါင္း ေဆာင္ျဖစ္ေသာ Muhammad Yunus က ႏိုင္ငံတကာ အၾကမ္းဖက္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားထံမွ အကူအညီ ေတာင္းခံခဲ့ျခင္းမရွိဟု ျငင္းပယ္ခဲ့သည္။ RSO တြင္ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔ မရွိဟုလည္း ပယ္ခ်ခဲ့သည္။

ထိုသို႔ ဆက္သြယ္မႈမ်ား လံုးဝမရွိေၾကာင္းလည္း သက္ေသ အေထာက္အထား မျပႏိုင္သည့္ အခ်ိန္တြင္ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ား ကိုယ္တိုင္သည္လည္း အၾကမ္းဖက္ တိုက္ခိုက္မႈမ်ားကို ၎တို႔၏ နာမည္တပ္၍ လုပ္ေဆာင္လာခဲ့လွ်င္ ဆိုေသာ ၿခိမ္းေျခာက္မႈႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရသည္။ ထို႔အျပင္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္က အျဖစ္အပ်က္ ကဲ့သို႔ေသာ ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ မြတ္စလင္မ်ား အျပန္အလွန္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ပဋိပကၡမ်ားအရ ႐ိုဟင္ဂ်ာ အမ်ားစုအေနျဖင့္ အၾကမ္းမဖက္ဘဲ ဆက္ေနရန္ ျဖစ္လာခဲ့သည္။

အရွိကို အရွိအတိုင္း

ယခင္ စစ္အစိုးရ၏ လက္ေအာက္တြင္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးစြာ ေနထိုင္ခဲ့ရသည့္ အတြက္ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားသည္ ကမၻာေပၚမွာ (jihad) လႈပ္ရွားမႈမ်ား၊ အစၥလာမ္ အစြန္းေရာက္အုပ္စုမ်ားႏွင့္ အႀကီးအက်ယ္ ကင္းကြာေနခဲ့ ရသည္။ အသိုင္း အဝိုင္း၏ ဩဇာလႊမ္းမိုးမႈ အင္အားေကာင္းျခင္း ကလည္း ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားကို အစြန္းေရာက္ဝါဒမွ အကာအကြယ္ ေပးခဲ့သည္။ ယခုအခ်ိန္အထိ ျမန္မာအစိုးရက ၎တို႔၏ စိတ္ ပ်က္စရာ လက္ရွိအေနအထားကို ကူညီေထာက္ပံ့ျခင္း မျပဳေသး သလို ၎တို႔၏ ယာယီႏိုင္ငံသား အျဖစ္ကိုလည္း ပယ္ဖ်က္ခဲ့သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ား အေနျဖင့္ ၎တို႔ဘာသာ လက္နက္ကိုင္ တိုက္ခိုက္ျခင္း မျပဳၾကေသးေသာ္လည္း ေရရွည္တြင္ ဆက္လက္ ျဖစ္ေပၚေနသည့္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားႏွင့္ မမွ်တမႈမ်ားေၾကာင့္ အစၥလာမ္ဘာသာ အေနအျဖင့္ ျဖစ္ေစဖိႏွိပ္မႈမ်ားကို တန္ျပန္သည့္ အေနျဖင့္ ျဖစ္ေစအစြန္းေရာက္သည့္ အေနအထားသို႔ ေရာက္ရွိသြား ႏိုင္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ႐ိုဟင္ဂ်ာကိစၥကို ေျဖရွင္းရန္ အတြက္ အထူး အေလးေပးရန္ လိုအပ္ေနသည္။ လတ္တေလာႏွစ္မ်ား အတြင္း အာဖဂန္နစၥတန္ႏွင့္ အီရတ္တြင္ ႀကံဳေတြ႔ခဲ့ရေသာ မညီမွ်မႈမ်ားကို ေျဖရွင္းႏိုင္မႈ မရွိျခင္းႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈ ႏွိမ္နင္းေရး ဗ်ဴဟာမ်ား အတြင္းမွ နစ္နာမႈမ်ားေၾကာင့္ တိုးလာသည့္ ျပႆနာမ်ား၊ ရက္စက္ေသာ လက္နက္ကိုင္ ေသာင္းက်န္းမႈမ်ားႏွင့္ တျခားကိစၥမ်ား ေပၚထြက္လာသည္ကို ျမင္ခဲ့ရၿပီး ျဖစ္သည္။

၎တို႔သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံက သတိထားသင့္သည့္ သင္ခန္းစာမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ လတ္တေလာတြင္ ႐ိုဟင္ဂ်ာ ဒုကၡသည္ ျပႆနာ ေပၚလာျခင္းႏွင့္ အတူ အစြန္းေရာက္ အႏၲရာယ္ရွိလာသည့္ အခ်ိန္တြင္ ျမန္မာအစိုးရက ေျဖရွင္းရန္ အတြက္ မူဝါဒမ်ား ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ မြတ္စလင္ ဆန္႔က်င္ေရး စိတ္ဓာတ္မ်ားကို ေျပာင္းလဲ ေစျခင္းႏွင့္ ေျပလည္ၿငိမ္းခ်မ္းေစမည့္ အေၾကာင္းမ်ားကို ပိုမိုလုပ္ေဆာင္ျခင္းမ်ားျဖင့္ စတင္သင့္ပါသည္။ ႏိုင္ငံသား အခြင့္အေရး ျပႆနာႏွင့္ ခြဲျခားသည့္ ဥပေဒမ်ားကို ေျဖရွင္းျခင္း ကလည္း အေရးႀကီးပါသည္။

ထို႔ေနာက္တြင္ ႐ိုဟင္ဂ်ာ အသိုင္းအဝိုင္းကို ျပန္လည္ တည္ေဆာက္ျခင္း၊ တိုင္းျပည္မွ ထြက္ေျပးသြားသည့္ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားကို ျပန္လည္ လက္ခံျခင္းမ်ားလည္း လိုအပ္ပါသည္။ အစိုးရက စာနာေထာက္ထား မႈေပးရန္လည္း လိုပါသည္။ အဆိုပါ မူဝါဒမ်ား ဗုဒၶဘာသာ အမ်ိဳးသားေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ဩဇာႏွင့္ ၎တို႔ကို ေထာက္ခံ သူမ်ား ေၾကာင့္ လြယ္ကူမည္ မဟုတ္သလို လူႀကိဳက္မ်ား လိမ့္မည္လည္း မဟုတ္ပါ။

သို႔ေသာ္လည္း လက္ရွိတြင္ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ား ရင္ဆိုင္ေနရသည့္ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းမ်ား၊ ဖိႏွိပ္ ကန္႔သတ္မႈမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္ အတြက္ ထိုသို႔ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ေနပါသည္။ အမွန္တကယ္တြင္လည္း ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားကို ေဘးဖယ္ ထားျခင္း အစား ေကာင္းမြန္ေသာ အေျခအေန ဖန္တီးေပးျခင္းက အင္အားေကာင္းေသာ အသိုင္းအဝိုင္းတခု ဖန္တီးရန္ႏွင့္ အနာဂတ္တြင္ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည့္ အစြန္းေရာက္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား၏ မ်ိဳးေစ့ကို ဖယ္ရွားႏိုင္ရန္ အတြက္ အလြန္လိုအပ္ ပါသည္။

ႏိုင္ငံတကာက ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ေဝဖန္ေနသည့္ အခ်ိန္တြင္ ျမန္မာအစိုးရက ႏိုင္ငံအတြင္းမွ မြတ္စလင္ ဆန္႔က်င္ေရး အဖြဲ႔မ်ား၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ထိန္းသိမ္းကိုင္တြယ္ျခင္း အပါအဝင္ ေဆာင္ရြက္ရန္ မ်ားစြာ က်န္ေနေသးသည္။

တျခားေသာ ႏိုင္ငံအမ်ားစု ကဲ့သို႔ပင္ အၾကမ္းဖက္မႈ တိုက္ဖ်က္ေရးက အဓိက အေလးထားရမည့္ အရာတခု ျဖစ္ေနသည့္ အခ်ိန္တြင္ ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာမွ အစၥလာမ္ အၾကမ္းဖက္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား အပါအဝင္ တျခားပုဂၢိဳလ္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက အစြန္းေရာက္ ဇာတ္လမ္းမ်ား ေနာက္သို႔ လိုက္ပါလ်က္ရွိၿပီး၊ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားကို ေလ်ာ့ပါးသြားေအာင္ ျပဳလုပ္မည့္အစား သူတို႔ကိုယ္တိုင္ ေျပာထားခဲ့သည့္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈက ေရရွည္တြင္ အႏၲရာယ္ပိုမ်ားလာေစမည့္ လမ္းေၾကာင္းေပၚတြင္ ေရာက္ေနေပသည္။

(The Diplomat အြန္လိုင္းမဂၢဇင္းပါ Elliot Brennan ႏွင့္ Christopher O’Hara တို႔၏ The Rohingya and Islamic Extremism: A Convenient Myth ကို ႏိုင္မင္းသြင္ ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ဘာသာျပန္ဆိုသည္။)
ဧရာ၀တီ

0 comments:

Post a Comment