Tuesday, March 17, 2015

ကုိးကန္႔ေဒသတုိက္ပြဲမ်ားႏွင့္နယ္စပ္ေဒသတည္ၿငိမ္မႈအလားအလာ


Eurasia Review တြင္ေဖာ္ျပသည့္ Myanmar's Kokang Crisis:Ethnic Violence Erupts Again-Analysis ကုိ ျပန္ဆုိပါသည္။ အိႏိၵယႏုိင္ငံ အာသံျပည္နယ္မွ Dlbrugarh University ၏ Department of Political Science တြင္ လက္ေထာက္ပါေမာကၡ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနသူ Obja Borah Hazarika က ေရးသားထားေသာ ယခုေဆာင္းပါးတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံအေရွ႕ေျမာက္ပုိင္း၌ ယခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၉ ရက္က စတင္ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ေလာက္ကုိင္ေဒသတိုက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာထြက္ေျပးေနရသည့္ဒုကၡသည္မ်ား အိမ္နီးခ်င္းတ႐ုတ္ႏုိင္ငံသုိ႔ ဝင္ေရာက္မႈ ေနာက္ဆက္တြဲအလားအလာႏွင့္ လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနသည့္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ကိုးကန္႔တိမ္းေရွာင္လက္နက္ကုိင္တပ္ဖြဲ႕တို႔ၾကား ျဖစ္ပြားသည့္တိုက္ပြဲမ်ား၏ျဖစ္စဥ္အက်ဥ္းခ်ဳပ္၊ တ႐ုတ္-ျမန္မာႏွစ္ႏုိင္ငံဆက္ဆံေရးကုိ သက္ေရာက္ႏုိင္သည့္အေျခအေနမ်ားကုိ သုံးသပ္တင္ျပထားသည္။ျမန္မာႏုိင္ငံအေရွ႕ေျမာက္ပုိင္း နယ္စပ္ေဒသတြင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ MNDAA ဟု အတိုေကာက္ ေခၚဆုိၾကသည့္ ကုိးကန္႔လက္နက္ကိုင္သူပုန္တပ္ဖြဲ႕ တို႔ၾကား ရင္ဆုိင္တုိက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ပြားျခင္းေၾကာင့္ ယခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၉ ရက္မွစၿပီး ေသဆုံးသူ ၁၃ဝ ေက်ာ္ရွိခဲ့သည္။ ေသဆုံးသူမ်ားထဲတြင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားအျပင္သူပုန္မ်ားလည္း ပါဝင္ခဲ့သည္။ တုိက္ပြဲျဖစ္ပြားရာ ကုိးကန္႔ေဒသတြင္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးအတြက္ ေတာင္းဆုိမႈမ်ားကုိ ျမန္မာအစုိးရက ပယ္ခ်ခဲ့သည္။ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ(ဗကပ)၏ အစိတ္ အပုိင္းျဖစ္ခဲ့ေသာ MNDAA သည္ စစ္အစုိးရလက္ ထက္တြင္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္သေဘာတူ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးကုိ လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့သည့္ လက္နက္ ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားစြာအနက္ အေစာဆုံးလက္မွတ္ေရးထုိး ခဲ့သည့္အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သည္။ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္တြင္ ဗကပၿပိဳကြဲသြားၿပီးေနာက္ MNDAA က အပစ္ အခတ္ရပ္စဲေရးလက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။၂ဝဝ၉ ခုႏွစ္တြင္ တပ္မေတာ္၏ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္ မွ ျပည္သူ႕စစ္နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖြဲ႕အျဖစ္သုိ႔ အသြင္ ေျပာင္းလဲရန္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ကုိ MNDAA က ျငင္းဆန္ခဲ့သျဖင့္ ၄င္းတို႔ႏွင့္တပ္မေတာ္ၾကားရင္ဆုိင္ တုိက္ပြဲမ်ားဆီသုိ႔ ဦးတည္သြားခဲ့သည္။ MNDAA သည္ မူးယစ္ေဆးဝါးေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားမႈတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္သည္ဟုတပ္မေတာ္ကသကၤာမကင္း ျဖစ္ေနသည္။ ကုိးကန္႔ေဒသကုိ လက္နက္ကိုင္ တုိက္ခုိက္မႈမ်ားျဖင့္ ဝုိင္းပတ္ပိတ္ဆုိ႔ခဲ့ၿပီး ကုိးကန္႔ သူပုန္မ်ားကုိ ကုိးကန္႔ေဒသမွ တပ္မေတာ္က ေအာင္ျမင္စြာတုိက္ထုတ္ခဲ့သည္။ ထုိအခ်ိန္မွစ၍ ယခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၉ ရက္ တုိက္ပြဲမ်ားျဖစ္ ပြားခ်ိန္အထိ ကုိးကန္႔ေဒသတြင္ နယ္ေျမေအးခ်မ္းမႈ ရွိခဲ့သည္။ရင္ဆုိင္တိုက္ပြဲမ်ား တစ္ေက်ာ့ျပန္ျဖစ္ပြားမႈ၏ ေနာက္ကြယ္မွအေၾကာင္းရင္းမ်ားသည္ ရွင္းလင္း ထင္ရွားမႈမရွိေသးေသာ္လည္း ကုိးကန္႔ေဒသ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးၿမိဳ႕ေတာ္ျဖစ္ေသာ ေလာက္ကုိင္ၿမိဳ႕အနီး တပ္စြဲထားသည့္ တပ္မေတာ္၏တပ္စခန္းမ်ားကုိ MNDAA က ေဖေဖာ္ဝါရီ ၉ ရက္တြင္ ထုိးစစ္ဆင္ ခဲ့ျခင္းသည္ တုိက္ပြဲျဖစ္ပြားေအာင္ ေစ့ေဆာ္ခဲ့သည့္ အေၾကာင္းရင္းျဖစ္သည္ဟုဆုိသည္။ MNDAA ၏ အဆုိပါထုိးစစ္ဆင္မႈသည္ ၂ဝဝ၉ ခုႏွစ္အထိ ၄င္းတို႔ ထိန္းခ်ဳပ္ထားခဲ့သည့္ ကုိးကန္႔ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ ခြင့္ရေဒသတြင္ ႏုိင္ငံေရးအရလႊမ္းမုိးမႈ ျပန္လည္ ရရွိရန္တ႐ုတ္ဟန္မ်ဳိးႏြယ္တုိင္းရင္းသား ဖုန္ၾကားရွင္ ေခါင္းေဆာင္သည့္ MNDAA က ႀကိဳးပမ္းျခင္းျဖစ္ သည္ဟု႐ႈျမင္ၾကသည္။ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ အျခားေသာတုိင္းရင္းသားလက္ နက္ကုိင္အဖြဲ႕မ်ားက ကုိးကန္႔သူပုန္မ်ားကုိ ေထာက္ ခံအားေပးလ်က္ရွိသည္ဟု တပ္မေတာ္က သကၤာ မကင္းျဖစ္ခဲ့သည္။ အထူးသျဖင့္ KIA ၊ SSA (ရွမ္း ေျမာက္)၊ TNLA ႏွင့္ ရခုိင္တပ္မေတာ္(ဗဗ) တုိ႔ကုိ တပ္မေတာ္က သကၤာမကင္းျဖစ္ခဲ့သည္။ ကိုးကန္႔ ေဒသရွိ သူပုန္မ်ားကုိ ပံ့ပုိးကူညီရန္ ေၾကးစားစစ္ သားမ်ားအျဖစ္ တ႐ုတ္စစ္ျပန္စစ္မႈထမ္းေဟာင္း တခ်ဳိ႕ကုိ စုေဆာင္းခဲ့သည္ဟု ဆုိသည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္လူမႈေရးအခင္း အက်င္းကုိဆက္လက္ထိခုိက္ပ်က္စီးေစလ်က္ရွိသည့္ က်ယ္ျပန္႔ေသာ တုိင္းရင္းသားသူပုန္အၾကမ္းဖက္မႈ ကုိတားဆီးရန္ ေရရွည္စီမံကိန္းတစ္ခုကို ပုံေဖာ္ေရး ဆြဲျခင္းႏွင့္လက္ရွိရင္ဆုိင္တုိက္ပြဲမ်ားကုိ စီမံခန္႔ခြဲ ျခင္း၏ ျပႆနာမ်ားအျပင္ သူပုန္အမ်ားစုသည္ နယ္စပ္ေဒသ၌ အေျခခ်ေနထိုင္ေနသည့္ လူနည္းစု အဖြဲ႕အစည္းမ်ားျဖစ္သျဖင့္ အဆိုပါျဖစ္ရပ္မ်ားသည္ နယ္စပ္ေဒသလုံျခံဳေရးကုိ ထိခုိက္ေစသည္ဆုိသည့္ အခ်က္အား ျမန္မာအစုိးရက ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းရ မည္ျဖစ္သည္။ ၂ဝဝ၉ ခုႏွစ္တြင္ ကုိးကန္႔ေဒသ၌ ဒုကၡသည္ျပႆနာႀကီးမားစြာျဖစ္ေပၚခဲ့သျဖင့္ အိမ္ နီးခ်င္းတ႐ုတ္ႏုိင္ငံသည္ အလြန္ထိတ္လန္႔တုန္လႈပ္ သြားခဲ့သည္။ ယခုႏွစ္တြင္ ဒုကၡသည္ျပႆနာက အစပ်ဳိးေနၿပီျဖစ္သည္။တုိက္ပြဲမ်ား စတင္ျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ အစုိးရက အေရးေပၚအေျခအေနေၾကညာၿပီး စစ္ဥပေဒျပ႒ာန္း လုိက္ျခင္းေၾကာင့္ တပ္မေတာ္က အႀကီးအက်ယ္ ထုိးစစ္ဆင္မႈျပဳလုပ္မည္ကုိစုိးရိမ္ၿပီး ကုိးကန္႔ေဒသမွ ေဒသခံမ်ား ေနရပ္စြန္႔ခြာထြက္ေျပးသြားခဲ့ၾကသည္။ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ ယူနန္ျပည္နယ္၌ ခုိလႈံမႈရရန္ ျမန္မာ- တ႐ုတ္ နယ္စပ္ကုိ ျဖတ္ေက်ာ္ဝင္ေရာက္သြားသည့္ ဒုကၡသည္ဦးေရမွာ ၁ဝဝယဝဝဝ ဝန္းက်င္ရွိသည္ဟု ခန္႔မွန္းထားသည္။တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၏ နယ္စပ္တြင္ တုိက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြား ေနျခင္းႏွင့္ ေနာက္ဆက္တြဲအေနျဖင့္ ယင္းေျမေပၚ သို႔ ကုိးကန္႔ေဒသခံမ်ား ခုိလႈံရန္ေရာက္ရွိလာျခင္းကုိ တ႐ုတ္အစုိးရက စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ႀကီးစြာျဖစ္ခဲ့ ရသည္။ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ ယူနန္ျပည္နယ္ႏွင့္ နီးကပ္စြာ တည္ရွိသည့္ ေလာက္ကုိင္ၿမိဳ႕နယ္မွ သူပုန္မ်ား တပ္စြဲရာေနရာမ်ားကုိ ပစ္မွတ္ထားတုိက္ခုိက္ရန္ ျမန္မာအစုိးရက ရဟတ္ယာဥ္မ်ားႏွင့္ ဂ်က္တုိက္ ေလယာဥ္မ်ား အသုံးျပဳခဲ့သည္။ ၂ဝဝ၉ ခုႏွစ္ ကကဲ့သုိ႔ ကုိးကန္႔ေဒသခံမ်ား အလုံးအရင္းျဖင့္ တစ္ေက်ာ့ျပန္ဝင္ေရာက္လာမည္ကုိ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံက စုိးရိမ္ေနသည္။ ယူနန္ျပည္နယ္သုိ႔ဝင္လာသည့္ ဒုကၡ သည္မ်ားကုိ တ႐ုတ္အစုိးရက စားနပ္ရိကၡာ၊ေဆးဝါး ႏွင့္အျခားအေထာက္အပံ့မ်ားပံ့ပုိးေပးေနေသာ္လည္း ဒုကၡသည္အလုံးအရင္းျဖင့္ဝင္ေရာက္မႈကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ ႏုိင္ရန္ နယ္စပ္တစ္ေလွ်ာက္လုံျခံဳေရးကုိ တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံကတင္းက်ပ္ထားသည္။ ရင္ဆုိင္တုိက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ပြားေနျခင္းကုိအဆုံးသတ္ရန္လည္း ျမန္မာအစုိးရ ႏွင့္ကုိးကန္႔သူပုန္မ်ားကုိ တ႐ုတ္အစုိးရက ေတာင္းဆို ထားသည္။

The Union Daily

0 comments:

Post a Comment