Monday, December 22, 2014

ဗိုလ္ခ်ဳပ္တည္ေထာင္ခဲ့ေသာ တပ္မေတာ္ (အပိုင္း-၅)


ယေန႔ အေမရိကန္ႏိုင္ငံသည္ ကမၻာ့အင္အားႀကီး စူပါပါ၀ါႏိုင္ငံတစ္ခုအျဖစ္ရပ္တည္ႏိုင္ရျခင္းမွာ စစ္အင္အား ေတာင့္တင္းေသာ ထိပ္တန္းတပ္မေတာ္တစ္ခုအား ပိုင္ဆိုင္ထား၍ျဖစ္သည္ကို မည္သူမွမျငင္းႏိုင္ေပ။ ကမာၻေပၚရွိ ေနရာအႏွ႔ံအျပားတြင္ စစ္စခန္းေပါင္း ၇၅၀ ေက်ာ္ ျဖန္႔က်က္ထားသည္ကို ေလ့လာေတြ႔ရွိရသည္။ အေမရိကန္ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၏အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြားအတြက္ သမိုင္းေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္စစ္ပြဲ ေပါင္းမ်ားစြာႏွင့္ စြန္႔လႊတ္စြန္႔စားမႈေပါင္းမ်ားစြာကို ရင္ဆိုင္ခဲ့ရသည့္ တပ္မေတာ္တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း ဆိုၾကသည္။ ၁၈၆၁ ခုႏွစ္မွ ၁၈၆၅ ခုႏွစ္အတြင္းျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ အေမရိကန္ျပည္တြင္းစစ္တြင္ အေမရိကန္တပ္မေတာ္မွ စစ္သည္ေပါင္း ၆၂၀၀၀၀ ခန္႔အသက္ဆံုး႐ႈံးခဲ့ ရပါသည္။ ထို႔အျပင္ ဗီယက္နမ္ျပည္တြင္းစစ္တြင္ အေမရိကန္ စစ္သည္ေပါင္း ၅၂၀၀၀ ေက်ာ္ေသဆံုးခဲ့ရၿပီး အာဖဂန္နစၥတန္ႏွင့္ျဖစ္ပြားခဲ့ ေသာ စစ္ပြဲမ်ားတြင္လည္း အေမရိကန္ စစ္သည္ ၅၀၀၀ ေက်ာ္ေသဆံုးခဲ့ရပါသည္။ အီရတ္စစ္ပြဲမ်ားတြင္လည္း စစ္သည္ေပါင္း ၄၀၀၀ ေက်ာ္ေသဆံုးခဲ့ပါ သည္။ အေမရိကန္တို႔အေနျဖင့္ ၄င္းတို႔၏သမိုင္းေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ ျပည္တြင္းစစ္အပါအ၀င္ ႏိုင္ငံတကာ စစ္ပြဲမ်ားတြင္သံုးစြဲခဲ့ရေသာစရိတ္မ်ားမွာ ေဒၚလာဘီလ်ံေပါင္း ေျမာက္ျမားစြာကုန္က်ခဲ့ရေပသည္။

စစ္ပြဲျဖစ္ပြားသည္ႏွင့္ တစ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ က်ဆံုးမႈမ်ားျပား မည္ျဖစ္သလို စစ္ပြဲျဖစ္ပြားရာ ေဒသရွိ ျပည္သူမ်ား၏ အသက္အိုးအိမ္စည္း စိမ္ေပါင္းမ်ားစြာသည္လည္း ပ်က္စီးရမည္မွာ အေသအခ်ာပင္ျဖစ္ေပ သည္။ အေမရိကန္တို႔အေနျဖင့္ ယခုလိုအသက္ေပါင္းေျမာက္ျမားစြာစေတးၿပီး အရင္းအႏွီးေပါင္းေျမာက္ျမားစြာ အကုန္အက်ခံတိုက္ခိုက္ခဲ့ျခင္းမွာ ကမၻာေပၚတြင္လူစြာလုပ္ခ်င္၍မဟုတ္ ဥပေဒအရ ၄င္းတို႔ႏိုင္ငံ၏ အမ်ိဳးသားအက်ိဳး စီးပြားကိုကာကြယ္ရန္ႏွင့္ ၄င္းတို႔၏ျပည္သူလူထုကို ကာကြယ္ရန္အတြက္ျဖစ္ေၾကာင္းကိုလည္း အျမဲထုတ္ေဖာ္ ေျပာေလ့ရွိၾကသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လက္ရွိတပ္မေတာ္သည္ စတင္ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည့္ အခ်ိန္မွစတင္ၿပီး လြတ္လပ္ေရးႀကိဳးပမ္းမႈ တိုက္ပြဲမ်ားအျပင္ ျပည္ပက်ဴးေက်ာ္စစ္မ်ားျဖစ္သည့္ ဖက္ဆစ္၀ါဒီမ်ား၊ တ႐ုတ္ျဖဴကူမင္တန္မ်ားကိုပါ တြန္းလွန္ တိုက္ထုတ္ခဲ့ရသည္။ လြတ္လပ္ေရးရရွိၿပီးခ်ိန္မွစတင္၍ အပိုင္းပိုင္းကြဲထြက္ခဲ့ေသာ ျပည္တြင္းေသာင္း က်န္းသူအဖြဲ႔ အစည္းေပါင္းမ်ားစြာကိုလည္း တိုက္ခိုက္ႏွိမ္နင္းခဲ့ရသည္။ ထိုသို႔တြန္းလွန္တိုက္ခိုက္ခဲ့ရာတြင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ ႏွင့္ေသာင္းက်န္သူ ႏွစ္ဖက္စလံုးမွက်ဆံုးမႈမ်ား၊ ဆံုး႐ႈံးမႈမ်ားျဖစ္ေပၚခဲ့ၾကသလို စစ္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြား ရာေဒသမ်ားရွိ ေဒသ ခံျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္လည္း စစ္ေဘးစစ္ဒဏ္မ်ား ခံစားခဲ့ၾကရၿပီး စစ္၏အနိဌာရံုကိုၾကံဳေတြ႔ခဲ့ရမည္မွာ ဧကန္မလြဲ ပင္ျဖစ္ေပသည္။

၁၉၈၈ ခုႏွစ္ အေရးအခင္း ကာလမ်ားကလည္း တစ္ႏိုင္ငံလံုးဆူပူအံုၾကြမႈ မ်ားျဖစ္ေပၚလာကာ တရားဥပေဒ လံုး၀ကင္းမဲ့ခဲ့ေသာအခ်ိန္၊ အျပစ္မဲ့ျပည္သူအမ်ားအျပား လမ္းမလယ္ေခါင္တြင္ ေခါင္းျဖတ္သတ္ခံေနရသည္အထိ တိုင္းေရးျပည္ေရးဆိုးရြား ခဲ့ရေသာအခ်ိန္တြင္လည္း တပ္မေတာ္သည္ႏိုင္ငံအေရးတြင္ ၀င္ေရာက္တာ၀န္ယူခဲ့ရ သည္။ ကြ်ႏု္ပ္၏အသက္မွာ ထိုအခ်ိန္က ၃၀ ေက်ာ္သာရွိေပသည္။ ၄င္းကာလမ်ားက ကြ်ႏု္ပ္တို႔ျပည္သူလူထုမွာ က်ီးလန္႔စာစားျဖစ္ခဲ့ရၿပီး အာဏာဆိုသည္မွာလည္း မည္သူ႔လက္၀ယ္တြင္ရွိေနမွန္းမသိခဲ့ရသည့္ဘ၀သို႔ ေရာက္ရွိ ခဲ့ရသည္။ ႏိုင္ငံႏွင့္အ၀ွမ္း လူတန္းစားအားလံုးပါ၀င္သည့္ အေရးေတာ္ပံုႀကီးမွတဆင့္ ေျမေအာက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ေသြးထိုးလႈံ႔ေဆာ္မႈမ်ားေၾကာင့္ တျဖည္းျဖည္းႏွင့္အေရးအခင္းအသြင္ျဖစ္ေပၚလာျပီး ေၾကာက္မက္ဖြယ္ေကာင္း လာသည္ကို ကိုယ္ေတြ႔ၾကံဳဆံုခဲ့ရသည္။ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ျပည္သူမ်ားမွာ မည္သူ႔ကိုအားကိုးရမည္မသိဘဲ မိမိအိမ္၊ မိမိလမ္း၊ ရပ္ကြက္အသီးသီးတို႔တြင္ ဓားထမ္း၍ကင္းေစာင့္ခဲ့ရသည့္ အျဖစ္ကိုေရာက္ရွိခဲ့ရသည္။ ျပည္သူပိုင္အေဆာက္အအံု မ်ားဖ်က္ဆီးမီးရွိ႕ခံရျခင္း၊ သမ၀ါယမဂိုေဒါင္မ်ားအား ေဖာက္ထြင္းဖ်က္ဆီးၾကျခင္း၊ မိမိမေက်နပ္သူမ်ားကိုပါ အမ်ိဳး မ်ိဳးေသာစြပ္စြဲမႈမ်ားျဖင့္ လမ္းလယ္တြင္မီးရွို႕ေခါင္းျဖတ္သတ္ၾကျခင္း၊ ေနာက္ဆံုးတြင္ ေတာမီးေလာင္၊ ေတာေၾကာင္ လက္ခေမာင္းခတ္ဆိုသလိုပင္ သုႆန္မွအုတ္ဂူမ်ားကိုပင္ေဖာက္ထြင္းခဲ့ျပီး၊ ရဲစခန္းမ်ားကို၀င္ေရာက္ စီးနင္းကာ ရဲမ်ားကိုလည္းအရွင္လတ္လတ္မီး႐ိႈ႕သတ္ျဖတ္ခဲ့ျခင္းတို႔ကို ကြ်ႏု္ပ္္တို႔မ်က္ျမင္ၾကံဳေတြ႔ခံစားခဲ့ရသည္။

ကြ်ႏု္ပ္ေနထိုင္ေသာ တာေမြအ၀ိုင္းတြင္ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးက အသတ္ခံရသည့္ ရဲတစ္ဦး၏၀မ္းဗိုက္ အတြင္း က အူကလီစာမ်ားကို ကိုယ္တြင္ပတ္၊ လက္တစ္ဖက္တြင္တြဲေလာင္းဆြဲကာ က်န္လက္တစ္ဖက္ျဖင့္ စက္ဘီးကို ထိန္းေၾကာင္းစီးနင္းရင္း “ရဲေၾကာ္ရမယ္၊ ရဲေၾကာ္” ဟု လွည့္လည္ေအာ္ဟစ္ေနေသာ ျဖစ္စဥ္ကိုကြ်ႏု္ပ္တစ္သက္ မေမ့ႏိုင္ခဲ့ပါ။

ထိုစဥ္အခါက အာဏာတည္အစိုးရမွာလည္း ဘယ္လိုမွထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္စြမ္းမရွိေတာ့ဘဲ ျမန္မာျပည္မွာအဆိုးရြား ဆံုးကာလသို႔ေရာက္ရွိေနခဲ့ၿပီး အျပစ္မဲ့ျပည္သူေပါင္းေျမာက္ျမားစြာမွာ ထိတ္လန္႔တုန္လႈပ္ကာ အားကိုးရာမဲ့ေနခဲ့ သည့္ဘ၀သို႔ေရာက္ရွိခဲ့ရေပသည္။ အေျခေနမွာဆိုးသည္ထက္ဆိုးလာခဲ့ျပီး လက္နက္ကိုင္ေသာင္းက်န္းသူမ်ား ကလည္း ေရွ႕တန္းစစ္မ်က္ႏွာျပင္တြင္ တပ္မေတာ္စစ္စခန္းမ်ားကို တရစပ္ထိုးစစ္မ်ား ျပင္းထန္စြာျပဳလုပ္လာခဲ့ၾက သည္ကိုလည္း ၾကားသိခဲ့ရျပန္သည္။ ထို႔အျပင္ ျပည္ပရန္စြယ္မ်ားကလည္း ကြ်ႏု္ပ္တို႔ႏိုင္ငံအား ၀င္ေရာက္သိမ္း ပိုက္ရန္အထိ ႀကံရြယ္လာၾကေပသည္။ တ႐ုတ္-ျမန္မာနယ္စပ္တြင္ တ႐ုတ္သံခ်ပ္ကာတပ္မတစ္ခုေရာက္ရွိေနၿပီး၊ ျမန္မာ့ကမ္းလြန္ပင္လယ္ျပင္တြင္လည္း အေမရိကန္မွေစလႊတ္ေသာ စစ္သေဘၤာႀကီးမ်ားေရာက္ရွိေနေၾကာင္းကို ျပည္သူအားလံုးထိတ္လန္႔ဖြယ္ ၾကားသိခဲ့ရေပသည္။

ၿမိဳ႕ျပအေရးအခင္းမွာလည္း အရွိန္အဟုန္ျမင့္မားလာၿပီး ဆႏၵျပသူမ်ားက အစိုးရအေဆာက္အဦမ်ားကိုပင္ ၀င္ေရာက္မီး႐ိႈ႕သိမ္းပိုက္ေနၾကၿပီျဖစ္ေပသည္။ အစိုးရ၀န္ထမ္းမ်ားမွာလည္း အလြန္အမင္းေၾကာက္လန္႔လ်က္ရွိေန ၾကၿပီးကြ်န္ပ္တို႔အားလံုး၏အနာဂတ္သည္ ေပ်ာက္ကြယ္စျပဳေနသည့္အခ်ိန္ပင္ ျဖစ္သည္ဟုပင္မွတ္ယူခဲ့ရေတာ့ သည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ အဆိုးရြားဆံုးျဖစ္ခဲ့သည္မွာ အေရးအခင္းျပဳလုပ္ဆင္ႏႊဲေနသည့္လူထုႀကီးသည္ တပ္မေတာ္မွ စစ္သားမ်ားတာ၀န္ယူထားသည့္ အေဆာက္အဦအား ၀င္ေရာက္သိမ္းပိုက္ခဲ့ၿပီး လက္နက္မ်ားကိုပါ ၀င္ေရာက္ယူ ေဆာင္သြားခဲ့သည့္ျဖစ္စဥ္ျဖစ္သည္။ ရိုးသားစြာျဖင့္ မိမိလိုအင္ဆႏၵကိုထုတ္ေဖာ္၍ ဆႏၵျပေနေသာ လူအုပ္ၾကီးထဲတြင္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ိဳးစံုျဖင့္ အၾကမ္းဖက္၀ါဒကို စြဲကိုင္ပါ၀င္လာၾကသည့္ ေတာေၾကာင္မ်ားက ေရာေႏွာပါ၀င္လာၾကကာ လူထုကိုေသြးဆူေအာင္လႈံ႔ေဆာ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ လက္နက္အင္အားသာပါလ်က္ႏွင့္ ပစ္မိန္႔မရေသာ ေၾကာင့္ မပစ္ဘဲအဖမ္းခံခဲ့ရသည့္ စစ္သားမ်ားမွာလည္း ဆရာေတာ္တခ်ိဳ႕၏ကယ္တင္မႈေၾကာင့္ အသက္ခ်မ္းသာရာ ရရွိခဲ့ေၾကာင္းသိခဲ့ရသည္။

ထိုကဲ့သို႔ေသာ ျပည္တြင္းျပႆနာအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္အတူ ျပည္ပရန္စြယ္မ်ား၀ိုင္းရံလာသည့္အခ်ိန္၊ အေရးအခင္း မွာလည္း အရွိန္ျမင့္လာၿပီး တပ္မေတာ္သားမ်ားကိုပင္ ရန္စေစာ္ကားလာသည့္ အခ်ိန္ကိုေရာက္ရွိခဲ့ၿပီး တိုင္းျပည္မွာ လံုး၀ပ်က္စီးၿပိဳကြဲရေတာ့မည့္အခ်ိန္တြင္ေတာ့ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ Aid to Civil Power ဥပေဒႏွင့္အညီ ႏိုင္ငံေတာ္ အာဏာကို လႊဲေျပာင္းယူရသည့္ အေျခအေနသို႔ေရာက္ရွိခဲ့ရေပသည္။ ထိုအခ်ိန္ေရာက္မွပင္ ကြ်န္ပ္တို႔လို က်ီးလန္႔ စာစားေနရသည့္ ျပည္သူမ်ားမွာစိတ္သက္သာရာ ရရွိခဲ့ရေပေတာ့သည္။ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ အာဏာလႊဲယူၿပီး အစပိုင္းအေျခအေနတြင္ ဆူပူေသာင္းက်န္းမႈမ်ားကို ထိန္းသိမ္းရသည့္အတြက္ အင္အားသံုး၍တြန္းတြန္းတိုက္တိုက္ ျဖင့္ထိန္းသိမ္းခဲ့ရရာ တခ်ိဳ႕ျပည္သူမ်ားအေနႏွင့္လည္း ဆံုး႐ႈံးထိခိုက္မႈမ်ားရွိႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ျဖစ္ရပ္မ်ားကိုႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္လွ်င္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သည္ ျမန္မာ့အမ်ိဳးသားေရး အတြက္ လုပ္သင့္လုပ္ထိုက္ သည္ကို ထမ္းေဆာင္ခဲ့၍သာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာမွာ ယေန႔ထိတည္တံ့ခိုင္ၿမဲေနျခင္းျဖစ္သည္။ အေမ ရိကန္တို႔ေျပာဆိုေနၾကသည့္ အေမရိကန္တပ္မေတာ္သည္ အေမရိကန္တို႔၏ အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြားကို ထမ္း ေဆာင္ျခင္းျဖစ္သည္ ဆိုသည္ကိုလည္း လပ္ခံႏိုင္ရမည္ျဖစ္။ အလားတူ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သည္လည္း ျမန္မာတို႔၏ အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြားကို ထမ္းေဆာင္ေနျခင္းျဖစ္သည္ ဆိုတာကိုလက္ခံႏိုင္ရမည္ဟု ကြ်ႏု္ပ္သံုးသပ္မိပါသည္။

ကြ်ႏု္ပ္သည္ ၁၉၈၈ အေရးအခင္းကို ကိုယ္ေတြ႔ၾကံဳခဲ့ရသည့္ျပည္သူတစ္ဦး အေနျဖင့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို လြန္စြာနာၾကည္းမုန္းတီးခဲ့ပါသည္။ ထိုအေရးအခင္းတြင္ အၾကမ္းဖက္လႈပ္ရွားသူမ်ားေၾကာင့္ ေခါင္းျဖတ္မီးရွိဳ႕သတ္ ျဖတ္ခံရသည့္ အျပစ္မဲ့ျပည္သူ ၂၃ ဦးထိရွိခဲ့ေၾကာင္းကိုထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ား အရသိရွိခဲ့ရပါသည္။
မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ ၈၈ အေရးအခင္းအားကိုယ္ေတြ႔ၾကံဳခဲ့ရသူမ်ားသည္ ၈၈ အေရးအခင္းကိုရြံရွာေၾကာက္ရြံ႕ ေနၾကၿပီး ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ထပ္မံ မျဖစ္ေစရန္ကိုသာ အမွန္တကယ္လိုလားေနၾကပါသည္။ အေရးအခင္းကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ႏိုင္ငံေရးအျမတ္ ထုတ္ေနသည့္ လူတန္းစားတစ္ရပ္ေတာ့ျဖင့္ ရွိလာလိမ့္မည္ဆိုသည္ကို ထိုစဥ္က ခံစားခဲ့ရသူ ျပည္သူအားလံုး လံုး၀စဥ္းစားမိခဲ့ျခင္းမရွိခဲ့ပါေခ်။

မ်ိဳးခ်စ္
ျမန္မာျပည္သား

အပိုင္း - (၁)၊ (၂) အား ဖတ္ရႈရန္>>>https://www.facebook.com/myanmaronlinemedianews/posts/871504219556884
အပိုင္း -(၃)>>https://www.facebook.com/myanmaronlinemedianews/photos/a.572785052762137.1073742204.459386844101959/873149669392339/?type=1&relevant_count=1
အပိုင္-(၄)>>>https://www.facebook.com/myanmaronlinemedianews/photos/a.572785052762137.1073742204.459386844101959/876652622375377/?type=1&relevant_count=1

0 comments:

Post a Comment