Friday, September 19, 2014

အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ ေက်ာင္းမ်ားက ခြဲျခားကန္႔သတ္ေနမႈမ်ား ရပ္သင့္ၿပီရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ဓာတုေဗဒ ဘာသာရပ္ စာသင္ခန္းတခု (ဓာတ္ပံု – Reuters)

ယခုႏွစ္ တကၠသိုလ္၀င္တန္း စာေမးပြဲတြင္ ထိပ္တန္း အဆင့္ျဖင့္ ေအာင္ျမင္သူ ၂၂ ဦးမွာ ထူးထူးျခားျခား အမ်ိဳးသမီးငယ္ေလးမ်ား ျဖစ္ေနသည္ကို ေတြ႕ျမင္ၾကရပါသည္။ ယခု ထြက္ရွိခဲ့ေသာ ရလဒ္မ်ားကို ၾကည့္ျခင္းျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ေက်ာင္းသူမ်ားက ေက်ာင္းသားမ်ားထက္ ဥာဏ္ရည္ ပိုမိုထက္ျမက္ေနၾကျခင္းလား (သို႔မဟုတ္) စာေမးပြဲ ေျဖရာမွာ အမွတ္ေကာင္းရေအာင္ ေျဖတတ္ၾကတာလားဟု စဥ္းစားစရာ ျဖစ္လာသည္။မွတ္ဉာဏ္ကို အေျခခံျပီး စာက်က္ထားသည့္အတိုင္း ျပန္ေျဖဆိုရသည့္ စာေမးပြဲမ်ားျဖင့္ အကဲျဖတ္သည့္ စနစ္က်င့္သံုးသည့္ ျမန္မာနိုင္ငံအတြက္ အထက္ပါ ထင္ျမင္ခ်က္ ၂ ခု လံုးမွာ ျဖစ္ႏုိင္ေျခရွိေနသည္။ ပို၍ စိတ္၀င္စားစရာ ေကာင္းေသာအခ်က္မွာ ထိုသို႔ ထိပ္တန္းအဆင့္ ၀င္ခဲ့ေသာ ေက်ာင္းသူမ်ား ေနာင္ အႏွစ္ ၂၀ တြင္ မည္ကဲ့သို႔ေသာ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား ရရွိလာၾကမည္နည္း ဆိုသည့္ အခ်က္ျဖစ္သည္။ သူတို႔ က႑အသီးသီးတြင္ ထိပ္တန္း ေနရာေတြ ရနိုင္ၾကမည္လား။

တကၠသိုလ္၀င္ခြင့္တြင္ အမိ်ဳးသမီးႏွင့္ အမိ်ဳးသား အမွတ္ခြဲထားသည့္စနစ္က က်မ သိရသေလာက္ေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံ တခုတည္းသာရွိသည္္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းမ်ားကို ၀င္ခြင့္ရေရး အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ သတ္မွတ္ခ်က္က အမိ်ဳးသားမ်ားထက္ ျမင့္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္နည္း။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို ျမင့္မားသည့္ ရာထူး ေနရာေတြ ရရွိေစမည္ကို အတားအဆီး တရပ္အေနနွင့္ ျပဳလုပ္ထားျခင္းေလာဟု ေမးခြန္းထုတ္စရာျဖစ္ေနသည္။

က်မတို႔ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ အမ်ိဳးသားမ်ားကို ဦးစားေပးတတ္ေသာ လူမႈအသိုင္းအ၀ိုင္းတြင္ ေနထိုင္ေနၾကရသည္္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ အစိုးရရုံး အမ်ားအျပားကို အမ်ိဳးသားမ်ားကသာ ဦးေဆာင္ေနၾကသည္။ လႊတ္ေတာ္အတြင္း ၆၅၉ ေနရာမွာ အမ်ိဴးသားမ်ား ၾကီးစိုးထားျပီး အမ်ိဴးသမီးမ်ားအတြက္မွာမူ ေနရာ ၂၀ သာရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။ ပညာေရး ေလာကတြင္လည္း ဆရာ အမ်ားစုမွာ ဆရာမမ်ားျဖစ္ၾကေသာ္လည္း အမ်ိဳးသမီး ပါေမာကၡခ်ဳပ္မွာမူ အလြန္နည္းပါးေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။ သို႔ေသာ္ အမ်ိဴးသမီး ပညာေရး၀န္ၾကီးကို လတ္တေလာ ခန္႔အပ္လိုက္သည့္အခ်က္က အေျပာင္းအလဲမ်ား တျဖည္းျဖည္း စတင္ျဖစ္ေပၚလာ ႏိုင္ဖြယ္ ရွိေနျပီ ဟု ေမွ်ာ္လင့္ရသည္။

အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ၀င္ခြင့္ရမွတ္အား အမ်ိဳးသားမ်ားထက္ မ်ားစြာ ျမွင့္ထားေသာ ေဆးတကၠသိုလ္ကဲ့သို႔ ေနရာမ်ိဳးမွာပင္လ်င္ အမ်ိဳးသမီး ေက်ာင္းသူ အမ်ားအျပား ၀င္ေရာက္ေနျခင္းကလည္း စိတ္၀င္စားစရာေကာင္းေသာ အခ်က္ျဖစ္ျပီး ျမန္မာလူ႔အဖြဲ႔အစည္းက အမိ်ဳးသမီးမ်ားကို ဘယ္လိုပံုစံျဖစ္ေအာင္ ၾကိဳးစားရမည္ဆိုသည့္ ပံုစံခြက္သြင္းသည့္အေလ့အထႏွင့္ အမ်ားၾကီး သက္ဆိုင္နိုင္သည္ဟု က်မထင္သည္။

ငယ္ငယ္က က်မႏွင့္ သူငယ္ခ်င္းအားလံုးက ၾကီးလာလ်င္ ဆရာ၀န္ ျဖစ္ခ်င္ခဲ့ၾကသည္္။ အဲဒီ ၁၀ ႏွစ္ ၁၁ ႏွစ္အရြယ္ ကေလးမ်ားသည္ ဆရာ၀န္တေယာက္၏ တာ၀န္မ်ားကို ေသခ်ာမသိခဲ့ေသာ္လည္း က်မတို႔၏ ဆရာ၀န္တေယာက္ ျဖစ္ရန္ဟူသည့္ ရည္မွန္းခ်က္က ျပတ္သားခဲ့သည္။ ျပန္စဥ္းစားၾကည့္လွ်င္္ ေဆးတကၠသိုလ္ ၀င္ေရာက္ႏိုင္ျခင္းသည္ မိန္းကေလးမ်ားဘ၀ ေအာင္ျမင္မႈ မွတ္တိုင္ တခုဟု က်မတို႔ မိဘ ေဆြမ်ိဳးမ်ား၏ အယူအဆမ်ား လႊမ္းမိုးမႈကို ခံခဲ့ၾကရျခင္းေၾကာင့္ဟု က်မ ျမင္မိသည္္။

တကယ္ေတာ့ ျမန္မာလူ႔အဖြဲ႔အစည္းက က်မတို႔ကို က်မတို႔ ကိုယ္ပိုင္ စိတ္ပါ၀င္စားေသာ နယ္ပယ္ မဟုတ္သည့္ အျခားနယ္ပယ္အား ေရြးခ်ယ္ျဖစ္ေအာင္ တြန္းပို႔ေနခဲ့သည္ဆိုျခင္းကို ငယ္ရြယ္ေသးသည့္အခ်ိန္က သိႏိုင္စြမ္းမရွိခဲ့ၾကပါ။ က်မတို႔ဟာ တျခားလူၾကိဳက္နည္းေသာနယ္ပယ္ေတြကို ေရြးခ်ယ္ရန္ အခြင့္အလမ္း မရရွိခဲ့ပါ။ လူၾကီးမိဘစကားကို နာခံတတ္ေသာ သားသမီးမ်ိဳး ျဖစ္သင့္သည္ဆိုေသာ လမ္းေၾကာင္းေပၚက ေသြဖယ္မသြားရန္ တြန္းအားေပးခံခဲ့ၾကရသည္္။ ဒီအခ်က္မ်ားေၾကာင့္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံက အမ်ိဳးသမီးအမ်ားစုသည္ ေဆးတကၠသိုလ္ကို တက္ေရာက္ခဲ့ၾကျပီး ဆရာ၀န္အျဖစ္ လုပ္ကိုင္ျခင္း မရွိၾကတာ ျဖစ္နိုင္သည္။

လူ႕အသိုင္းအ၀ိုင္းမွ က်မတို႔ မိန္းမသားမ်ားႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္သည္ ဆိုျပီး သတ္မွတ္ေလ့ရွိၾကသည့္ အျခား အလုပ္အကိုင္နယ္ပယ္တခုမွာ ပညာေရးနယ္ပယ္ ျဖစ္သည္္။ က်မတို႔သည္ ေမြးရာပါ မိခင္စိတ္ ရွိၾကသည္ဆိုျပီး လူမႈအသိုင္းအ၀ိုင္းက မိန္းမသားမ်ားကို ေယာက္်ားမ်ားထက္ ပိုျပီး ဆရာ ျဖစ္ထိုက္ေၾကာင္း သတ္မွတ္ေလ့ရွိသည္။ မိဘအမ်ားစုကလည္း မိမိတို႔ သမီးမ်ားအတြက္ ဆရာမအလုပ္သည္ သင့္ေလ်ာ္ျပီး သိကၡာရွိေသာ အလုပ္တခုဟု သတ္မွတ္ၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အမိ်ဳးသမီးမ်ားသည္ စာသင္ၾကားျခင္းအား တကယ္တမ္း စိတ္ပါ၀င္စား ျမတ္ႏိုးျပီး လုပ္ကိုင္ရျခင္းမ်ိဳးမဟုတ္ဘဲ မိဘေတြေၾကာင့္ ေရြးခ်ယ္လိုက္ရတာမ်ိဳး ၾကံဳေတြ႔ ၾကရျပန္သည္္။ ျမန္မာျပည္က အမ်ိဳးသမီးမ်ား မိမိတို႔ ျမတ္ႏိုးႏွစ္သက္ျပီး အမွန္တကယ္ စိတ္ပါ၀င္စားေသာ နယ္ပယ္မွ အလုပ္အကိုင္မ်ားကို မိမိတို႕ စိတ္ၾကိဳက္ေရြးခ်ယ္လာတတ္ေစရန္ က်မ အမွန္တကယ္ ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။

အျခားေသာ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို သိပၸံႏွင့္ နည္းပညာ တကၠသိုလ္မ်ားသို႔ သြားေရာက္ ပညာသင္ၾကားရန္ ေထာက္ခံအားေပးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနၾကသည္။ က်မတို႔ ႏိုင္ငံမွာေတာ့ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ တကၠသိုလ္ ၀င္ခြင့္ ရမွတ္ လိုအပ္ခ်က္ကို ျမွင့္တင္ထားျခင္းေၾကာင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ၄င္းတကၠသိုလ္မ်ားသို႔ တက္ေရာက္ရန္ တန္းတူအခြင့္အလမ္း မရ ျဖစ္ေနသည္။ တကယ္ေတာ့ အမိ်ဳးသမီးမ်ားလည္း အရည္အခ်င္းျပည့္၀ေသာ အင္ဂ်င္နီယာမ်ား ျဖစ္လာနိုင္ျပီး တိုင္းျပည္၏ နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာ တိုးတက္မႈက႑တြင္ တစိတ္တပိုင္း ပါ၀င္ႏိုင္ခြင့္မ်ား ရွိသင့္သည္။

National University of Singapore မွ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ေရးရာဆိုင္ရာ လက္ေထာက္ ပါေမာကၡတဦးျဖစ္သူ Chie Ikeya က ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးမ်ားအေၾကာင္းကို ၄င္းေရးသားျပဳစုေသာ “Reconfiguring Women, Colonialism and Modernity in Burma” စာအုပ္တြင္ ထည့္သြင္းေရးသားခဲ့သည္။ သူက ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးမ်ား ယခင္ ေခတ္မ်ားတြင္ မိမိကိုယ္ကို မိမိရပ္တည္ႏိုင္ျခင္း၊ ေယာက္်ားမ်ားနည္းတူ ရင္ေပါင္တန္း လုပ္ကိုင္ႏိုင္ျခင္းမ်ားက ကိုလိုနီ ျဗိတိသွ် အစိုးရအရာရွိမ်ားၾကားတြင္သာမက အေနာက္တိုင္း စာေရးဆရာမ်ားၾကားတြင္ပါ အသိအမွတ္ျပဳ ခံခဲ့ရဖူးေၾကာင္း ရွင္းလင္းေရးသားထားခဲ့သည္။ ေရွးေခတ္ ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးမ်ား ထိုကဲ့သို႔ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ခဲ့သလို ယခုေခတ္ အမ်ိဳးသမီးထုအေနျဖင့္ လုပ္ကိုင္ႏုိင္ရန္ အခြင့္အလမ္း မရွိေတာ့သည္မွာ ရွက္ဖြယ္ ျဖစ္ရပ္ပင္။

လတ္တေလာ ေနာက္ဆံုးေကာက္ယူရရွိထားေသာ သန္းေခါင္စာရင္းအရ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အမ်ိဳးသမီး ဦးေရက အမ်ိဳးသားဦးေရထက္ ပိုမ်ားသည္။ ထိုအခ်က္ကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ယခုအခ်ိန္မွ စတင္ကာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ႏိုင္ငံ တိုးတက္ေရး၊ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးႏွင့္ တိုင္းျပည္ေရးရာ ကိစၥမ်ားတြင္ အေရးၾကီးေသာ အခန္းက႑မွ ပါ၀င္ႏုိင္ရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ား စတင္ ခ်ထားေပးသင့္ေနျပီဟု ဆိုခ်င္ပါသည္။ က်မတို႔ ျမန္မာလူထုၾကီး တရပ္လံုးက အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို တန္းတူအခြင့္အေရး ေပးရန္ လိုအပ္ေနပါသည္။ သို႕မွသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ လူဦးေရ၏ အမ်ားစုျဖစ္ေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ တိုင္းျပည္ တိုးတက္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ အဓိက အင္အားတရပ္ ျဖစ္လာႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

(ခင္ႏွင္းစိုးမွာ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ ရွိ Myanmar Metropolitan College ၏ ေက်ာင္းအုပ္တစ္ဦးျဖစ္ျပီး သူမကို khsoesoe@gmail.com မွတဆင့္ ဆက္သြယ္ႏုိင္ပါသည္။)

ဧရာ၀တီ

0 comments:

Post a Comment