Monday, June 23, 2014

ဂရိတ္ပါ၀ါတို႔၏ အႏၱရာယ္ဇုန္လား - အပိုင္း-၁ (မွဴးေဇာ္)


● အိႏၵိယသမုဒၵရာ ေဟာကိန္း ●

လြန္ခဲ့ေသာ ငါးနွစ္က ပထ၀ီႏိုင္ငံေရးပညာရွင္ ေရာဘတ္ကက္ပလန္းက ကမာၻၾကီး၌ အိႏၵိယ သမုဒၵရာသည္ အခ်က္အျခာျဖစ္လာမည္ ဟူ၍ ေဟာကိန္းထုတ္ခဲ့သည္။ ယခုအခါ အဆိုပါအိႏၵိယသမုဒၵ ရာသည္ ၂၁ ရာစု၏ တင္းမာမႈဇစ္ျမစ္ (သို႔မဟုတ္) ယုံၾကည္မႈဇစ္ျမစ္ ျဖစ္လာေနျပီလား ဟူသည္ကို အက်ဳိးအျမတ္မယူသည့္ သုေတသနအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုျဖစ္ေသာ CAN Corporation ၏ မဟာဗ်ဴဟာ ေလ့လာသူ Nilanthi Samaranayake က ေလ့လာသုံးသပ္ခ်က္တစ္ရပ္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ကက္ပလန္း ၏ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ေဟာကိန္းအရ အာရွ၊ အာဖရိကႏွင့္ အေရွ႔အလယ္ပိုင္း ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ႏုိင္ငံေရး ကြင္းဆက္သည္ အိႏၵိယ သမုဒၵရာ ဟု ဆိုသည္။ စြမ္းအင္လုံျခဳံေရးႏွင့္ ပထ၀ီႏုိင္ငံေရးတို႔သည္ အိႏၵိယ သမုဒၵရာတြင္ ဆုံခ်က္ျဖစ္ေနျပီး အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွ အာရုံစိုက္ရမည့္ (၂)ႏိုင္ငံမွာ အိႏၵိယႏွင့္ တရုတ္ ဟု ဆိုခဲ့သည္။ ႏုိင္ငံအရြယ္အစားၾကီးမားမႈ၊ စီးပြားေရးတိုးတက္မႈ၊ ပင္လယ္ျပင္လမ္းေၾကာင္းမ်ား အေပၚ မွီခိုအားထား ျပဳေနရမႈ စသည္တို႔အရ အိႏၵိယ-တရုတ္ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား ျပင္းထန္ေသာ အားျပဳိင္မႈ ႏွင့္အတူ ဂရိတ္ဂိမ္း ျဖစ္ေပၚလာမည္ ဟု ၄င္းက ဆိုသည္။အိႏၵိယသမုဒၵရာ ဂရိတ္ဂိမ္းအတြက္ အေျဖမွာ အေမရိကန္ႏုိင္ငံအေနျဖင့္ အက်ဳိးေဆာင္အခန္းက႑ရယူ၍ ပဋိပကၡမ်ားကို ျငိမ္းခ်မ္းစြာ ေျဖရွင္းေပးႏိုင္ ေရး ပင္ျဖစ္သည္ ဟု ကက္ပလန္းက ဆိုသည္။ ယခုအခါ ကက္ပလန္း၏ ေဟာကိန္း(၅)ႏွစ္ျပည့္ေျမာက္ လာခ်ိန္တြင္ မည္မွ် မွန္၍ မည္မွ် လက္ေတြ႔ျဖစ္ေပၚလာသည္ကို ျပန္လည္ဆန္းစစ္ရမည္ ဟု စာတမ္းရွင္ က ဆိုသည္။ အိႏၵိသမုဒၵရာ ကမ္းေျခမွ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ေျပာင္းလဲေနေသာ ကမာၻလုံးဆိုင္ရာ ပထ၀ီႏိုင္ငံေရး မဟာဗ်ဴဟာ အေရြ႕ကို သိရွိႏိုင္ေစရန္အတြက္ ယင္းစာတမ္းရွင္၏ ေလ့လာခ်က္ကို ေကာက္ႏႈတ္ေဖာ္ျပလိုက္ရေပသည္။

● စြမ္းအင္ႏွင့္ အိႏၵိယသမုဒၵရာ ●

လြန္ခဲ့ေသာ(၅)ႏွစ္က ကက္ပ္လန္းက အိႏၵိယသမုဒၵရာသည္ ပင္လယ္ေရေၾကာင္းတြင္ အေရးၾကီး လွေသာ စြမ္းအင္ႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္း ျဖစ္သည္ ဟု ဆိုခဲ့သည္။ ယင္းအခ်က္သည္ (၅)ႏွစ္ ၾကာျမင့္ခဲ့ျပီ ျဖစ္ေသာ္လည္း ယေန႔တိုင္ ဆက္လက္မွန္ကန္ေနဆဲ ျဖစ္သည္။ ကမာၻလုံးဆိုင္ရာ ကုန္သြယ္ မႈအားလုံး၏ (၃၀%)ကို အိႏၵိယသမုဒၵရာကမ္းေျခရွိ ဆိပ္ကမ္းမ်ားတြင္ ကိုင္တြယ္ေနျခင္းသည္ ကမာၻလုံး ဆိုင္ရာ ပင္လယ္ေရေၾကာင္းကုန္သြယ္မႈတြင္ ဤေဒသ၏ အေရးပါမႈကို ေဖာ္ျပေနျခင္း ျဖစ္သည္။ ကက္ပ္ လန္း တင္ျပခဲ့သည့္အတိုင္း အိႏၵိယသမုဒၵရာ ေရနံတင္ပို႔မႈလမ္းေၾကာင္းသည္ တရုတ္၊ အိႏၵိယ၊ ဂ်ပန္၊ ေတာင္ကိုရီးယား စသည့္ႏုိင္ငံမ်ားသို႔ သြားလာမႈမ်ား ပိုမိုမ်ားျပားလာခဲ့သည္။ တရုတ္ႏုိင္ငံသည္ ကမာၻ႔ အမ်ားဆုံးေရနံတင္ပို႔သည့္ႏုိင္ငံအျဖစ္ ရယူထားေသာ အေမရိကန္ႏုိင္ငံ၏ေနရာကို ၂၀၁၃ ခုႏွစ္အတြင္း က ေက်ာ္ျဖတ္သြားခဲ့ျပီး ျဖစ္သည္။ ကက္ပ္လန္း၏ ေလ့လာခ်က္ထြက္ရွိလာျပီးေနာက္ပိုင္း အေမရိကန္ ႏိုင္ငံတြင္ စြမ္းအင္အတြက္ အျခားအရင္းအျမစ္မ်ား အစားထိုးႏုိင္ရန္ ၾကဳိးပမ္းေဆာင္ရြက္လာခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရေသာ္လည္း အာရွႏိုင္ငံမ်ားမွာ အိႏၵိယသမုဒၵရာကို ျဖတ္သန္းသယ္ယူရသည့္ ေရနံႏွင့္ ေရနံထြက္ ပစၥည္းမ်ား၊ ယင္းလမ္းေၾကာင္းအေပၚ ထိန္းခ်ဳပ္ထားႏုိင္မႈမ်ား စသည္တို႔အေပၚ ပိုမို၍ မွီခိုအားထားလာခဲ့ ၾကရသည္။

တရုတ္-အိႏၵိယႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား ဂရိတ္ပါ၀ါအားျပဳိင္မႈမ်ား ၾကီးၾကီးမားမား ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္သည္ ဟု ကက္ပ္လန္းက ခန္မွန္းခဲ့ေသာ္လည္း ၂၀၁၃ ခုႏွစ္အတြင္း နယ္စပ္ျပႆနာအေၾကာင့္ျပဳ၍ တင္းမားမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္မွအပ (၅)ႏွစ္ၾကာျမင့္ခဲ့ျပီ ျဖစ္သည့္ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ၾကီးၾကီးမားမား အားျပဳိင္မႈမ်ား ထြက္ေပၚလာခဲ့ျခင္း မရွိခဲ့ေပ။ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္မ်ားတြင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား စတင္ခဲ့ျပီးေနာက္ အိႏၵိယ စီးပြားေရး တုိးတက္လာျခင္းေၾကာင့္ ကာကြယ္ေရးဘတ္ဂ်က္ တိုးျမင့္လာခဲ့ျပီး အိႏၵိယသမုဒၵရာအတြင္း အိႏၵိယေရတပ္အေနအထားကို ခိုင္မာေတာင့္တင္းလာေစခဲ့သည္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ေမလ၌ ေလယာဥ္တင္ သေဘၤာ(၂)စီးကို စတင္အသုံးျပဳခဲ့ေသာ အိႏၵိယႏုိင္ငံသည္ ဂ်ပန္အင္ပါယာေနာက္ပိုင္း အင္အားၾကီး ေရတပ္အျဖစ္ ပထမဆုံးေရာက္ရွိလာခဲ့ေသာ အာရွႏိုင္ငံ ျဖစ္လာခဲ့သည္။ လာမည့္ႏွစ္အတြင္း ႏ်ဴကလီး ယား ေရငုတ္သေဘၤာအုပ္မ်ား ဖြဲ႕စည္းႏုိင္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ထားသည္။

အိႏၵိယသမုဒၵရာ၀င္ႏုိင္ငံမ်ားအား အိႏၵိယေရတပ္မွ အေရးၾကီးေသာ ေလ့က်င့္ေရးႏွင့္ လက္နက္ကိရိယာမ်ား ေထာက္ပံ့ကူညီေပးလ်က္ ရွိျပီး ၂၀၁၄ ေဖေဖာ္၀ါရီလအတြင္းက အိႏၵိယဦးေဆာင္ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ မီလန္ေရတပ္ေလ့က်င့္ခန္းတြင္ အာရွႏွင့္ အာဖရိက ေရတပ္မ်ားႏွင့္ ကမ္းေျခေစာင့္တပ္မ်ား စုစုေပါင္း (၁၆)ႏိုင္ငံပါ၀င္ခဲ့သည္။ အိႏၵိယ ႏုိင္ငံ၏ ျပည္ပေရးရာ၀န္ၾကီးဌာနသည္ အိႏၵိယသမုဒၵရာကို ပိုမိုအေလးထားလာရသည့္အားေလ်ာ္စြာ ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။
တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ အိႏၵိယႏိုင္ငံသည္ ႏုိင္ငံစုံပါ၀င္ေသာ အိႏၵိယသမုဒၵရာ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား ႏွင့္ မူေဘာင္မ်ားကို တျဖည္းျဖည္းခ်င္း ျမွင့္တင္ဖန္တီးလာခဲ့သည္။ အိႏၵိယေရတပ္သည္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္တြင္ ေဒသတြင္း ေရတပ္ဦးစီးခ်ဳပ္မ်ားတက္ေရာက္ေစသည့္ အိႏၵိယသမုဒၵရာေရတပ္ေဆြးေႏြးပြဲကို စတင္က်င္း ပခဲ့သည္။ အိႏၵိယသမုဒၵရာအ၀န္းအ၀ိုင္းအဖြဲ႕(IORA) ကို စီးပြားေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ဦးတည္ခ်က္ ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထူေထာင္ခဲ့ေသာ္လည္း အိႏၵိယႏုိုင္ငံ ဥကၠဌအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ခ်ိန္တြင္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေသာ လုံျခဳံေရးကိစၥရပ္မ်ားကို ခ်ဲ႕ထြင္လာခဲ့သည္။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ အိႏၵိယႏိုင္ငံသည္ သီရိလကၤာ၊ ေမာ္လဒိုက္ ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ (၃)ႏိုင္ငံ ေရးေၾကာင္းလုံျခဳံေရးသေဘာတူညီခ်က္တစ္ရပ္ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ျပီး ေမာရစ္သွ် ႏွင့္ ဆက္ေခ်းလီးစ္တို႔ကိုပါ ထပ္တိုး၍ (၅)ႏိုင္ငံ လုံျခဳံေရးသေဘာတူညီခ်က္ ရရွိေအာင္ စီစဥ္ထားသည္။ သီရိလကၤာေရတပ္မွ ႏိုင္ငံေပါင္း(၃၅)ႏိုင္ငံကို ဖိတ္ေခၚက်င္းပခဲ့သည့္ ေရေၾကာင္းညီလာခံသို႔လည္း ၂၀၁၃ ခုႏွစ္အတြင္းက အိႏၵိယေရတပ္ဦးစီးခ်ဳပ္ကိုယ္တုိင္ ပထမဆုံးအၾကိမ္ တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသည္။

ကက္ပလန္း၏ ေဆာင္းပါးထြက္ေပၚခဲ့ခ်ိန္မတိုင္မီ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ကပင္ တရုတ္ႏိုင္ငံသည္ ေအဒင္ ပင္လယ္ေကြ႕၌ ပင္လယ္ဓါးျပႏွိမ္နင္းသည့္ စစ္ဆင္ေရးမ်ားကို စတင္ေဆာင္ရြက္ေနခဲ့ျပီ ျဖစ္သည္။ ထိုမွ (၅)ႏွစ္ အၾကာတြင္ ပင္လယ္ဓါးျပႏွိမ္နင္းေရးရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ တရုတ္ျပည္သူ႔လြတ္ေျမာက္ေရးေရတပ္ သည္ အိႏၵိယသမုဒၵရာအတြင္း အထူးတပ္ဖြဲ႕ (၁၆)ဖြဲ႕ တပ္ျဖန္႔ထားႏိုင္ခဲ့ျပီ ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္မွ စတင္၍ တရုတ္ေရတပ္သည္ အာရွ၊ အာဖရိကရွိ အိႏၵိယသမုဒၵရာႏိုင္ငံအမ်ဳိးမ်ဳိးအတြက္ ေဆးရုံသေဘၤာ မ်ားျဖင့္ လူသာခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရးအကူအညီမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးလာခဲ့သည္။ တရုတ္အစိုးရ သည္ ေဒသတြင္းႏိုင္ငံမ်ား၊ အမ်ားအားျဖင့္ ပါကစၥတန္ႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံမ်ားသို႔ လုံျခဳံေရးဆိုင္ရာ ေထာက္ပံ့ကူညီမႈမ်ား ေပးအပ္ခဲ့ျပီး စစ္လက္နက္ပစၥည္းမ်ား ေရာင္းခ်ေပးခဲ့သည္။ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ လႊဲေျပာင္းေပးရန္ စီစဥ္ထားသည့္ “မင္”အတန္းအစား ေရငုတ္သေဘၤာ (၂)စီး ေရာင္းခ်မႈမ်ား အပါအ၀င္ ျဖစ္သည္။ တရုတ္ႏုိင္ငံအေနျဖင့္ အိႏၵိယသမုဒၵရာအတြင္း ေရတပ္လႈပ္ရွားမႈမ်ား တိုးျမွင့္ရန္ ရည္မွန္းထား ျခင္းအေပၚ သံသယျဖစ္ဖြယ္ မရွိေပ။

မေ၀းေတာ့သည့္ တစ္ေန႔ေန႔တြင္ လက္ရွိပစိဖိတ္ေရျပင္တြင္ လႈပ္ ရွားေနသည့္ ေလယာဥ္တင္သေဘၤာကို ေရတပ္ဒစ္ပလိုေမစီအရလည္းေကာင္း၊ သဘာ၀ေဘး ကာကြယ္ေရးအရလည္းေကာင္း အိႏၵိယသမုဒၵရာအတြင္း ေျပာင္းေရႊ႕အေျခစိုက္မည္ ဟု ေမွ်ာ္လင့္ထား သည္။ ေလာေလာဆယ္တြင္မူ ယင္းေလယာဥ္တင္သေဘၤာသည္ ပစိဖိတ္ေရျပင္၌ပင္ ဆက္လက္တည္ရွိ ေနဦးမည္ ျဖစ္သည္။
ေဒသတြင္း တရုတ္ႏုိင္ငံ၏ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရးေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားမွာ ေရတပ္လႈပ္ရွားမႈမ်ား ထက္ မ်ားစြာ ပိုမို၍ ေရွ႔တန္းေရာက္ရွိေနျပီး ယင္းတို႔တြင္ တရုတ္ႏိုင္ငံပိုင္ကုမၸဏီမ်ားမွ အိႏၵိယသမုဒၵရာ ႏုိင္ငံမ်ားအား ဆိပ္ကမ္းမ်ား၊ လမ္းမ်ားတည္ေဆာက္ေရး ကဲ့သို႔ေသာ အေျခခံအေဆာက္အအုံတည္ ေဆာက္ရန္ ေခ်းေငြ ေဒၚလာဘီလီယံႏွင့္ခ်ီ၍ ထုတ္ေခ်းလ်က္ ရွိသည္။

ဥပမာအားျဖင့္ ကက္ပလန္း ၂၀၀၉ ခုႏွစ္က ထည့္သြင္းေဆြးေႏြးသြားခဲ့ေသာ ေက်ာက္ျဖဴ-ကူမင္းဓါတ္ေငြ႕ပိုက္လုိင္းသည္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ အတြင္းက သြယ္တန္းျပီးစီးသြားခဲ့သည္။ အျပဳိင္သြယ္တန္းလ်က္ရွိေသာ ေရနံပိုက္လိုင္းမွာ ျပီးစီးလုနီးျပီ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ မဟာဗ်ဴဟာပိုက္လိုင္းသြယ္တန္းျပီးေနာက္ တရုတ္ႏိုင္ငံ၏ မဟာဗ်ဴဟာ မိတ္ဖက္အဆင့္သို႔ ေရာက္ရွိလာခဲ့သည္။ ယခင္က တရုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္ အျပန္အလွန္ထိန္းညွိႏိုင္ေသာ အရင္း အျမစ္ မည္မည္ရရ မရွိခဲ့ေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ပိုက္လိုင္းတည္ေဆာက္ႏုိင္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ မဟာဗ်ဴဟာ အဆင့္သို႔ ေရာက္ရွိလာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ကက္ပလန္းေဆြးေႏြးခဲ့ေသာ သီရိလကၤာေတာင္ပိုင္း ေလာင္စာဆီျဖည့္တည္းေရး ေနရာမွာ ၄င္းခန္႔မွန္းခဲ့သည္ထက္ မ်ားစြာ သာလြန္ျဖစ္ထြန္းလာခဲ့သည္။ ဟန္ဘန္တိုတာတြင္ ေရနက္ဆိပ္ကမ္းတစ္ခု၊ ေလဆိပ္တစ္ခု၊ သိုေလွာင္ရုံၾကီးတစ္ခုတို႔ကို ေဒၚလာ ဘီလီယံႏွင့္ခ်ီ၍ တည္ေဆာက္ခဲ့သည္။ သီရိလကၤာအစိုးရအေနျဖင့္ အဆိုပါစီမံကိန္းတည္ေဆာက္ရန္ အိႏၵိယႏွင့္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံတို႔ကို ဦးစြာ အကူအညီေတာင္းခံခဲ့ေသာ္လည္း ယင္း(၂)ႏိုင္ငံက ျဖည့္ဆည္း ေပးျခင္း မရွိသည့္ေနာက္ တရုတ္ႏိုင္ငံက တည္ေဆာက္ေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာေကာင္း သည္မွာ ယင္းဆိပ္ကမ္းသည္ အိႏၵိယႏုိင္ငံရွိ စက္ရုံမ်ားမွ ထုတ္လုပ္လိုက္ေသာ ေမာ္ေတာ္ကားမ်ားကို အေရွ႕အာဖရိကႏုိင္ငံမ်ားသို႔ တင္ပို႔ရာတြင္ အဓိကအသုံးျပဳသည့္ ဆိပ္ကမ္းျဖစ္ေနသည္။

တရုတ္ႏုိင္ငံပိုင္ ကုမၸဏီမ်ားသည္ သီရိလကၤာႏုိင္ငံတြင္ အေ၀းေျပးလမ္းမၾကီးမ်ားကို ေဖာက္လုပ္ေပးခဲ့ျပီး ေတာင္အာရွ တြင္ အလုပ္အမ်ားဆုံးဆိပ္ကမ္းဟုဆိုႏိုင္ေသာ ကိုလံဘိုဆိပ္ကမ္းသို႔ အေ၀းေျပးလမ္းမ်ား စုဆုံေစခဲ့ သည္။ တန္ဇန္နီးယားႏိုင္ငံ ဘာဂါမိုယိုတြင္ ေဆာက္လုပ္မည္းဆိပ္ကမ္းမွာ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ႏုိင္ မည္ ဟု ေမွ်ာ္မွန္းထားျပီး ယင္းဆိပ္ကမ္းမွာ တြင္းထြက္မ်ား ျပည္ပတင္ပို႔ႏိုင္ရန္ ျဖစ္သည္။
သို႔ေသာ္လည္း တရုတ္ႏိုင္ငံ၏ အိႏၵိယသမုဒၵရာ အတြင္း ပုလဲကုံးမဟာဗ်ဴဟာ ေဖာ္ေဆာင္ေန သည္ ဟူေသာ ကက္ပလန္း၏ အယူအဆေၾကာင့္ တရုတ္-အိႏၵိယ အားျပဳိင္မႈ ျဖစ္ေပၚလာခဲ့ျခင္း မရွိခဲ့ ေပ။ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားက အိႏၵိယသမုဒၵရာအတြင္း တရုတ္ေရတပ္လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို အျခိမ္းေျခာက္ႏုိင္ ဆုံးေသာ ေနရာ ဟူ၍ သတ္မွတ္ထားခဲ့ေသာ ပါကစၥတန္ရွိ ဂြါဒါဆိပ္ကမ္းမွာ လမ္းမ်ား ဆက္သြယ္ေဖာက္ လုပ္ထားျခင္း မရွိေသးဘဲ အျပည့္အ၀ အသုံးျပဳႏိုင္ျခင္း မရွိခဲ့ေပ။ တရုတ္ေရတပ္မွ မည္သည့္စစ္သေဘၤာ မွလည္း ဆိုက္ကပ္ႏိုင္ရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့ျခင္း မရွိခဲ့ေပ။ ဂြါဒါဆိပ္ကမ္း စီမံခန္႔ခြဲေရးကို တရုတ္ကုမၸဏီတစ္ခု အား ၂၀၁၃ ခုႏွစ္အတြင္းက လႊဲေျပာင္းေပးခဲ့ျပီး ျဖစ္ေသာ္လည္း မည္သည့္တိုးတက္မႈမွ် ျမင္ေတြ႔ခဲ့ရျခင္း မရွိခဲ့ေပ။

ကက္ပလန္း၏ ေဟာကိန္းတြင္ ပါ၀င္ခဲ့ေသာ ေနာက္ထပ္ဆိပ္ကမ္းတစ္ခုမွာ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏိုင္ငံရွိ စစ္တေကာင္းဆိပ္ကမ္းျဖစ္သည္။ ယင္းဆိပ္ကမ္းမွာလည္း တိုးတက္ျဖစ္ေပၚလာျခင္း မရွိခဲ့ဘဲ ေရနက္ဆိပ္ကမ္းအဆင့္ပင္ မမီသည့္အေျခအေနတြင္သာ ရွိေနဆဲ ျဖစ္သည္။ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္အစိုရသည္ ဆိုနာဒီးယားတြင္ ေနာက္ထပ္ ဆိပ္ကမ္းတစ္ခု တည္ေဆာက္ရန္ အက်ဳိးတူေဆာင္ရြက္လိုသူမ်ားကို ရွာ ေဖြလ်က္ရွိျပီး ယူေအအီးႏုိင္ငံက ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ဖြယ္ရာ ရွိေနသည္။ ေက်ာက္ျဖဴတြင္ တရုတ္ႏိုင္ငံ၏ စြမ္းအင္စီမံကိန္းမ်ား တိုးတက္ျဖစ္ေပၚလာခဲ့ေသာ္လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ၂၀၁၁ခုႏွစ္ ႏိုင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္း လဲမႈမ်ားေၾကာင့္ ကက္ပလန္း ေထာက္ျပခဲ့သည့္အေနအထားမ်ဳိး မဟုတ္ေတာ့ဘဲ တရုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္ နက္ရႈိင္းေသာဆက္ဆံေရးကို ထိခိုက္လာေစခဲ့သည္။
တရုတ္ႏိုင္ငံသည္ အိႏၵိယသမုဒၵရာအတြင္း အေရးပါေသာ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရးအေျခခံ အေဆာက္အအုံမ်ား တည္ေဆာက္ခဲ့ေသာ္လည္း ယင္းစီမံကိန္းမ်ားမွာ အိႏၵိယႏုိင္ငံကိုေသာ္လည္း ေကာင္း၊ အျခားႏုိင္ငံမ်ားကိုေသာ္လည္းေကာင္း ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိ ေဆာင္ရြက္သည့္ အေနအထားမ်ဳိး မေတြ႕ရွိရေပ။ ခ်က္ခ်င္းလက္ငင္း စစ္ေရးအေျခစိုက္စခန္းအျဖစ္ တစ္မဟုတ္ခ်င္းေျပာင္းလဲပစ္ႏုိင္ေသာ တရုတ္အေျခခံအေဆာက္အအုံမွန္သမွ်တို႔သည္ အိႏၵိယအပါအ၀င္ အိႏၵိယသမုဒၵရာႏုိင္ငံမ်ား၏ ေလေၾကာင္းစြမ္းအားႏွင့္ ေရငုတ္သေဘၤာစြမ္းအားကို အားနည္းေစမည္ ျဖစ္သည္။ ၄င္းအျပင္ တရုတ္ ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ပိုမိုထိေရာက္ေသာ အေျခခံအေဆာက္အအုံမ်ား လိုအပ္ေနျပီး ယင္းေနရာမ်ားတြင္ ကြပ္ကဲမႈႏွင့္ထိန္းခ်ဳပ္ေရးကိရိယာမ်ား၊ ေလေၾကာင္းရန္ကာကြယ္ေရးလက္နက္မ်ား တပ္ဆင္ႏိုင္ရန္ ပံ့ပိုး ကူညီေပးရန္ လိုအပ္မည္ ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ ေဆာင္ရြက္ရန္မွာ ကုန္က်စရိတ္ၾကီးမားလွျပီး လူအမ်ားမွ အလြယ္တကူ သိရွိေထာက္လွမ္းႏိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အေမရိကန္ေရတပ္စစ္ေကာလိပ္မွ ဂ်ိမ္းဟုမ္းက ဆိုသည္။
အိႏၵိယသမုဒၵရာေဒသအတြင္း၌ အျခားေသာႏုိင္ငံမ်ားကလည္း တရုတ္ႏိုင္ငံနည္းတူ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံ မႈႏွင့္ တည္ေဆာက္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနၾကသည္ကိုလည္း သတိခ်ပ္ေစလိုသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ဂ်ပန္၊ အိႏၵိယႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံတို႔သည္ ဆိပ္ကမ္းႏွင့္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္စီမံကိန္းမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံ ကမ္းရိုးတန္း တစ္ေလွ်ာက္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိျပီး ေတာင္ကိုရီးယားႏုိင္ငံသည္လည္း အိႏၵိယကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ အက်ဳိးတူ ပူးေပါင္းကာ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေရႊဓါတ္ေငြ႔လုပ္ကြက္မ်ားတြင္ ၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္လ်က္ ရွိသည္။ အိႏၵိယ ႏိုင္ငံသည္ သီရိလကၤာေျမာက္ပိုင္း ကန္ကီဆန္သူရိန္ဆိပ္ကမ္း ျပန္လည္ျပဳျပင္ေပးလ်က္ရွိျပီး အီရန္ႏုိင္ငံ ခ်ာဘာဟာဆိပ္ကမ္းတည္ေဆာက္ေရးကိုလည္း အရယူခဲ့သည္။ ဂ်ပန္၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ ရွင္ဇိုအာေဘးသည္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ႏွစ္ဆန္းပိုင္းတြင္ မိုဇမ္းဘစ္ႏွင့္ အိုမန္ႏုိင္ငံမ်ားသို႔ စြမ္းအင္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈတိုးျမွင့္ေရး ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ သြားေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသည္။
တရုတ္ႏုိင္ငံႏွင့္ စီးပြားေရး၊ သံတမန္ေရး၊ စစ္ေရးကူညီေထာက္ပံ့မႈမ်ား ရွိေနေသာ အိႏၵိယ သမုဒၵရာ၀င္ ႏိုင္ငံငယ္ေလးမ်ားမွာ သီရိလကၤာ၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၊ ေမာ္လဒိုက္ စသည္တို႔ျဖစ္ေသာ္လည္း ယင္းႏုိင္ငံမ်ားမွာ သဘာ၀ေဘးကာကြယ္ေရးေသာ္လည္းေကာင္း၊ စစ္ေရးရည္မွန္းခ်က္ေသာ္လည္း ေကာင္း ေရွးယခင္ကတည္းကပင္ အိႏၵိယႏုိင္ငံမွ ၾသဇာလႊမ္းမိုးထားေသာႏုိင္ငံမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ လက္ရွိ အခ်ိန္တြင္ အိႏၵိယသမုဒၵရာအတြင္း တရုတ္-အိႏၵိယ အားျပဳိင္မႈ ဟူ၍ ကက္ပလန္းခန္႔မွန္းခဲ့သည့္အတိုင္း ေပၚေပါက္လာျခင္း မရွိေတာ့ေပမယ့္လည္း တစ္ႏုိင္ငံ၏ လႈပ္ရွားမႈ တစ္ႏုိင္ငံက ေစာင့္ၾကည့္သည့္အေန အထားတြင္ ရွိေနသည္။

● တရုတ္-အိႏၵိယ အားျပဳိင္မႈအလြန္ ●

ကက္ပလန္း၏ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ေဟာကိန္းတြင္ တရုတ္-အိႏၵိယအားျပဳိင္မႈသည္ အိႏၵိယသမုဒၵရာ လုံျခဳံေရးကို အဆုံးအျဖတ္ေပးသြားမည္ ဟူ၍ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ေဒသတြင္း စီးပြားေရးအခြင့္ အလမ္း၊ သဘာ၀အရင္းအျမစ္မက္လုံးမ်ားအရ အျခားႏိုင္ငံမ်ား ၀င္ေရာက္လာခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ယင္းရႈျမင္ သုံးသပ္ခ်က္ လြဲေခ်ာ္ခဲ့ရသည္။ အိႏၵိယသမုဒၵရာ၏ အနာဂတ္သည္ တရုတ္-အိႏၵိယ ပင္လယ္ျပင္ ဂရိတ္ဂိမ္း ျဖစ္လာႏုိင္ဖြယ္ရာ မရွိႏိုင္ေပ။ တရုတ္၊ အိႏၵိယတို႔နည္းတူပင္ ဂ်ပန္၊ ေတာင္ကိုရီးယားႏုိင္ငံမ်ား သည္လည္း ေရနံႏွင့္ဓါတ္ေငြ႕တင္သြင္းရာတြင္ အိႏၵိယသမုဒၵရာအတြင္း ေရလမ္းေၾကာင္းမ်ားအား အထူး အားထားေနရသည္။ ယင္းႏုိင္ငံမ်ားရွိ ကုမၸဏီမ်ားသည္ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ႏွင့္ အိႏၵိယသမုဒၵရာ အေနာက္ပိုင္းတို႔တြင္ ေရနံႏွင့္ ဓါတ္ေငြ႔ ရွာေဖြတူးေဖာ္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိျပီး ယင္းတို႔၏ေရတပ္မ်ား သည္ ေအဒင္ပင္လယ္ေကြ႔တြင္ အေစာင့္အေရွာက္ အျဖစ္ တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ ရွိသည္။ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသည္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ Djibouti တြင္ ပင္လယ္ဓါးျပႏွိမ္နင္းေရးအေျခစိုက္စခန္းတစ္ခု တည္ ေဆာက္ထားျပီး ျဖစ္သည္။

ဤကာလတြင္ ဥေရာပသည္လည္း အိႏၵိယသမုဒၵရာအတြင္း ခိုင္မာေသာ စီးပြားေရးႏွင့္ လုံျခံဳေရး အက်ဳိးစီးပြားမ်ား ရွိလာခဲ့သည္။ ျဗိတိန္ႏွင့္ ျပင္သစ္တို႔သည္ အိႏၵိယသမုဒၵရာအတြင္း စစ္စခန္းမ်ား ထားရွိ ကာ ေနတိုးတပ္ဖြဲ႕၊ အီးယူႏွင့္ ေရေၾကာင္းပူးေပါင္းတပ္ဖြဲ႕မ်ား၏ အၾကမ္းဘက္ႏွိမ္နင္းေရး၊ ပင္လယ္ဓါးျပ ႏွိမ္နင္းေရးအတြက္ အေရးပါေသာကူညီေထာက္ပံ့မႈမ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ ရွိသည္။ ဥေရာပႏုိင္ငံမ်ားသည္ အိႏၵိယသမုဒၵရာ ၾကမ္းျပင္မွ အဖိုးတန္သတၱဳမ်ား တူးေဖာ္ခြင့္ ရရွိေရးကို အေလးေပးေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိရာ လာမည့္ႏွစ္မ်ားအတြင္း ေရနက္တူးေဖာ္ရွာေဖြေရးလုပ္ငန္းမ်ား အျပဳိင္အဆိုင္း လုပ္ေဆာင္လာၾက ေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။ ၄င္းအျပင္ ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ားသည္ ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အထူးစိတ္၀င္စားလ်က္ ရွိျပီး သီရိလကၤာႏုိင္ငံ၏ ခန္႔မွန္းခ်က္အရ အိႏၵိယသမုဒၵရာမွ ထြက္ရွိေသာ ငါးအသားစုစုေပါင္း၏ (၄၈%) ကို ဥေရာပက ၀ယ္ယူလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရွိရသည္။

●အိုင္ဒီယာအသစ္ေမြးဖြားရာ အိႏၵိယသမုဒၵရာ ●

၂၀၀၉ ခုႏွစ္က ကက္ပလန္း၏ေဟာကိန္းတစ္ခုမွာ “အိႏၵိယသမုဒၵရာ၏ ပထ၀ီထက္ အိုင္ဒီယာက အဓိက ျဖစ္သည္” ဟူေသာ အခ်က္ျဖစ္သည္။ အေနာက္တုိင္လုံျခဳံေရးေလ့လာသုံးသပ္သူအေတာ္မ်ား မ်ားက အိႏၵိယသမုဒၵရာကို အစျပဳရာ၊ အဆုံးသတ္ရာေနရာ မဟုတ္ဘဲ ခရီးတစ္ခုဟူ၍ လက္ခံထားၾက သည္။ အိႏၵိယသမုဒၵရာသည္ ကမာၻ႕ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရးတြင္ အေရးပါေသာ လမ္းေၾကာင္းတစ္ခုျဖစ္ ၍လည္း ယင္းအယူအဆကို လက္ခံထားၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ေဟာ္မုဇ္ေရလက္ၾကားႏွင့္ မလကၠာေရလက္ၾကားတို႔ကို ဗဟိုျပဳ၍ ေလ့လာၾကည့္ေသာအခါ ေဒသတစ္ခုထက္ သာလြန္ေသာ လုံျခဳံ ေရး ရႈျမင္ခ်က္မ်ား ထြက္ေပၚလာေစခဲ့သည္။

ကက္ပလန္း၏ ေဟာကိန္းေၾကာင့္ ဤေဒသအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးျငင္းခုန္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာေစခဲ့ သည္။ အထူးသျဖင့္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံတြင္ အိႏၵိယသမုဒၵရာကို အေလးထား၍ ဒီဘိတ္မ်ား ျဖစ္ေပၚလာခဲ့ ၾကသည္။ အိႏၵိယသမုဒၵရာသည္ အင္ဒို-ပစိဖိတ္ေဒသ၏ အစိတ္အပိုင္းျဖစ္၍ ပစိဖိတ္တိုးခ်ဲ႕ေရး သေဘာ ထားမ်ားႏွင့္လည္း လိုက္ေလ်ာညီေထြ ျဖစ္လာခဲ့သည္။ “အင္ဒို-ပစိစဖိတ္”ေဒသသည္ အိႏၵိယ၏တိုးတက္ မႈကို အာရွပစိဖိတ္၏စီးပြားေရးေအာင္ျမင္မႈမ်ားႏွင့္ ေပါင္းကူးေပးႏိုင္ေသာ အာရွေရလမ္းေၾကာင္းမ်ားအား လုံးကို တစ္စုတစ္စည္းတည္း ျဖစ္ေစႏိုင္ေသာ အယူအဆတစ္ခု ျဖစ္လာသည္။ ၾသစေၾတးလ်ႏွင့္ အင္ဒို နီးရွားႏိုင္ငံမ်ားသည္ အိႏၵိယသမုဒၵရာႏွင့္ ပစိဖိတ္သမုဒၵရာတို႔ ႏွစ္ခုအၾကား စပ္ၾကားေရျပင္တြင္ တည္ရွိ ေနျပီး အင္ဒို-ပစိဖိတ္အယူအဆသည္ ၄င္းတို႔ကို အေျခတည္၍ ျဖစ္ေပၚလာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ အက်ဳိး ဆက္အားျဖင့္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္အတြင္းက အေမရိကန္ ပစိဖိတ္ေရတပ္၏ တာ၀န္မ်ားကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကား ရာတြင္ “အင္ဒို-အာရွ-ပစိဖိတ္”ေဒသ ကာကြယ္ေရးဟူ၍ စတင္သုံးႏႈံးလာခဲ့သည္။ အေမရိကန္ႏုိင္ငံျခား ေရး၀န္ၾကီးဌာနသည္လည္း ေတာင္အာရွႏွင့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွတို႔ကို ခ်ိတ္ဆက္ေပါင္းကူးေပးေရးကို “အင္ဒို-ပစိဖိတ္စီးပြားေရးစၾကၤန္” ျဖစ္လာႏိုင္သည့္အလားအလာမ်ားကို ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကား ခဲ့သည္။

“အင္ဒို” ဟူေသာ အေခၚအေ၀ၚမွာ အိႏၵိယသမုဒၵရာအတြင္းရွိ ႏိုင္ငံမ်ားအားလုံးကို ရည္ညႊန္းျခင္း ျဖစ္ေသာ္လည္း အေမရိကန္အစိုးရကမူ အိႏၵိယအစိုးရအျဖစ္ သေဘာပိုက္၍ ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား ႏိုင္ငံေရး ႏွင့္ ကာကြယ္ေရးဆုိင္ရာ ဆက္ဆံေရးကို တြန္းအားေပးခဲ့သည္။ အိႏၵိယႏိုင္ငံျခားေရးမူး၀ါဒကိုလည္း အေရွ႔ေမွ်ာ္ “Look East” ထက္ အေရွ႕လိုျပဳ “Act East” ဟူ၍ ေျပာင္းလဲကာ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏွင့္ အေရွ႕ေျမာက္အာရွေဒသတြင္း လုံျခဳံေရးႏွင့္ စီးပြားေရးကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ထဲထဲ၀င္၀င္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ရန္ တြန္းအားေပးခဲ့သည္။ အင္ဒို-ပစိဖိတ္သေဘာတရားကို ေဒသတြင္း အဓိကအင္အားၾကီးႏိုင္ငံမ်ား ျဖစ္ၾက ေသာ တရုတ္၊ ဂ်ပန္၊ အိႏၵိယႏိုင္ငံမ်ားအၾကား ေဆြးေႏြးျခင္း မရွိခဲ့ေပ။ အာရွႏုိင္ငံမ်ား၏ သေဘာထားမွာ အာရွကို ဗဟိုျပဳေရးသာ ျဖစ္သည္။ အင္ဒို-ပစိဖိတ္သေဘာတရားမွာ အိႏၵိယသမုဒၵရာကို ပစိဖိတ္သမုဒၵရာ ၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္အျဖစ္ အဆင့္ျမွင့္တင္ေပးျခင္း ဟု ယူဆႏိုင္ျပီး အိႏၵိယသမုဒၵရာ၏ အေရးပါမႈ အခန္းက႑သည္ ပစိဖိတ္ႏွင့္ဆက္စပ္ျဖစ္ေပၚလာသည့္ သေဘာ ျဖစ္ေနသည္။

Hmuu Zaw
[အပိုင္း-၂ ဆက္ပါမည္]

0 comments:

Post a Comment