Monday, June 23, 2014

ဂရိတ္ပါ၀ါတို႔၏ အႏၱရာယ္ဇုန္လား - အပိုင္း-၂ (မွဴးေဇာ္)● အိႏၵိယသမုဒၵရာႏွင့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ●

အေမရိကန္အစိုးရ ရပ္ဆိုင္းျခင္း မျဖစ္မီ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ကပင္ ေရးသားခဲ့ေသာ ကက္ပလန္း၏ ေဟာကိန္းတြင္ အေမရိကန္သည္ ၁၉ ရာစုက ဂရိတ္ျဗိတိန္နမူနာလမ္းေၾကာင္းအတိုင္း ေလွ်ာက္လွမ္း မည္ ဟု ေဟာကိန္းထုတ္ခဲ့သည္။ အိႏၵိယ၊ ဂ်ပန္စသည့္ အေမရိကန္၏ မဟာမိတ္ႏုိင္ငံမ်ား၏ ပါ၀ါ ၾကီး ထြာလာျခင္းေၾကာင့္ တရုတ္ႏိုင္ငံကို တန္ျပန္ထိန္းညွိႏိုင္မည္ ျဖစ္၍ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၏ အင္အားေလွ်ာ့ခ် မႈ စတင္ေနျပီ ဟု ဆိုခဲ့သည္။ အေမရိကန္ေရတပ္အေနျဖင့္ မည္မွ်အခ်ိန္ၾကာေအာင္ လႊမ္းမိုးထားႏုိင္မည္ နည္း ဟု ေမးခြန္းထုတ္ခဲ့သည္။ အမွန္စင္စစ္ ကာကြယ္ေရးဘတ္ဂ်က္ေလ်ာ့က်လာမႈေၾကာင့္ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ပင္လယ္ေရေၾကာင္းလုံျခဳံေရးတာ၀န္မ်ားကို ပူးေပါင္းအထူးတပ္ဖြဲ႕အမွတ္-၁၅၀၊ ၁၅၁ ကဲ့သို႔ ေသာ မဟာမိတ္တပ္ဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ မွ်ေ၀ေဆာင္ရြက္ေနရေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသည္။ အမွတ္-၁၅၀ အထူးတပ္ဖြဲ႕မွာ အၾကမ္းဖက္ႏွိမ္နင္းေရး တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရျပီး အမွတ္-၁၅၁ အထူးတပ္ဖြဲ႕မွာ ပင္လယ္ဓါးျပႏွိမ္နင္းေရးတာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ရသည္။
ဆူပါပါ၀ါ ျဖစ္ေနဆဲ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသည္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ ေရးႏွင့္ ပင္လယ္ေရေၾကာင္းလုံျခဳံေရးကို အာမခံေပရးသူ အျဖစ္ မိမိကိုယ္ကို ရႈျမင္ေနဆဲ ျဖစ္သည္။အိႏၵိယ သမုဒၵရာတစ္ခုတည္းကိုပဲၾကည့္လွ်င္ ဘာရိန္း၊ ဒီေယဂိုဂါစီယာ၊ Djibouti တို႔တြင္ အေမရိကန္ ေရတပ္မ်ား ရွိေနျပီး အိႏၵိယကမ္းရိုးတန္းတစ္ေလွ်ာက္ရွိ အာဖရိက၊ အာရွႏွင့္ အေရွ႔အလယ္ပိုင္းႏိုင္ငံမ်ား ႏွင့္ စစ္ေရးပူးေပါင္းေလ့က်င့္ခန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိသည္။ ၄င္းအျပင္ အေမရိကန္ ကာကြယ္ေရး ၀န္ၾကီးဌာန၏ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ မဟာဗ်ဴဟာ လမ္းညႊန္တြင္ အေမရိကန္စီးပြားေရးႏွင့္ အက်ဳိးစီးပြားအတြက္ အိႏၵိယသမုဒၵရာ၊ အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသႏွင့္ ေတာင္အာရွေဒသတို႔၏ အေရးပါမႈတို႔ကို ေဖာ္ျပထား သည္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ေလးလ တစ္ၾကိမ္ထုတ္ ကာကြယ္ေရးရီဗ်ဴးတြင္လည္း အိႏၵိယသမုဒၵရာႏွင့္ အေမ ရိကန္၏ ထိေတြ႔ဆက္ဆံေရးကို ထပ္ေလာင္းအတည္ျပဳထားသည္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအေနျဖင့္ တရုတ္ႏွင့္ အိႏၵိယႏွစ္ႏုိင္ငံအၾကား ၾကား၀င္ေပးသည့္ အက်ဳိး ေဆာင္အျဖစ္ ခ်ိန္ခြင္လွ်ာထိန္းသိမ္းထားႏိုင္မည္ ဟု ကက္ပလန္းက ယူဆထားခဲ့သည္။ ျပီးခဲ့သည့္ (၅)ႏွစ္တာကာလ အတြင္း အေမရိကန္ႏုိင္ငံအေနျဖင့္ အဆိုပါအခန္းက႑ကို ၀င္ေရာက္ရယူရန္ မလိုအပ္ခဲ့ဘဲ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရးအတြက္ ပံ့ပိုးေပးသူအျဖစ္ပင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရသည္။ အိႏၵိယသမု ဒၵရာအတြင္း၌ ပူးေပါင္းေရေၾကာင္းတပ္ဖြဲ႕မွတစ္ဆင့္ ထိထိေရာက္ေရာက္ ကူညီပံ့ပိုးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ခဲ့ သည္။ အလားတူ ေဒသတြင္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ျမွင့္တင္ေရးအတြက္ အေရးပါသည့္ေနရာမွာ ဆက္ လက္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း အဓိကအခ်က္မွာ အိႏၵိယသမုဒၵရာ၀င္ႏုိင္ငံမ်ား၏ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈသည့္ ေဒသတြင္းႏုိင္ငံမ်ား၏ ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ က်ယ္ျပန္႔လာျခင္းျဖစ္ျပီး အေမရိကန္ ႏုိင္ငံ၏ ဦးေဆာင္မႈ မဟုတ္သည့္အခ်က္ပင္ ျဖစ္သည္။ အေမရိကန္ႏုိင္ငံမွာ ေဒသတြင္းပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္မႈတြင္ ပါ၀င္သူ အေနျဖင့္ ရပ္တည္ေနရျခင္း ျဖစ္သည္။ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံက ဥကၠဌအျဖစ္ တာ၀န္ ယူထားေသာ IORA ႏွင့္ IONS အဖြဲ႕မ်ားတြင္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံမွာ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္အတြင္းကစ၍ ဒိုင္ယာ ေလာ့မိတ္ဖက္ အျဖစ္ ပါ၀င္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ အစည္းအေ၀းမ်ားကို အေမရိကန္ေရတပ္အရာရွိမ်ား တက္ေရာက္ေလ့လာေနျပီ ျဖစ္ေသာ္လည္း တရား၀င္ ေလ့လာသူအဆင့္တြင္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ ပါ၀င္ ျခင္း မရွိေသးေပ။

အိႏၵိယသမုဒၵရာအတြင္း သဘာ၀ေဘးကာကြယ္ေရးကိစၥရပ္မ်ားတြင္ အေရးပါေသာ အခန္း က႑ကို ၂၀၀၄ ခုႏွစ္အတြင္းက ရယူႏုိင္ခဲ့ျပီး ဆူနာမီပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအဖြဲ႕ ဖြဲ႔စည္းႏိုင္ခဲ့သည္။ ယင္းအဖြဲ႕တြင္ အေမရိကန္၊ ဂ်ပန္၊ အိႏၵိယ၊ ၾသစေၾတးလ်တို႔ ပါ၀င္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း အိႏၵိယႏွင့္ ေဒသတြင္းႏိုင္ငံမ်ားမွ ဆူနာမီ၊ ဆိုင္ကလုန္း၊ ေျမငလ်င္ စသည့္ သဘာ၀ေဘးကာကြယ္ေရးကိစၥရပ္မ်ား တြင္ ခိုင္မာေသာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာေနျပီ ျဖစ္သည္။ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာဥပေဒမ်ား၊ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား အသုံးျပဳမႈျမင့္တက္လာျခင္းသည္လည္း အိႏၵိယသမုဒၵရာႏုိင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ အေမ ရိကန္ကို မွီခိုစရာမလိုဘဲ မိမိတို႔ဘာသာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ျမွင့္တင္ႏုိင္ေစသည့္ နည္းလမ္းတစ္ရပ္ ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ မတ္လတြင္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာပင္လယ္ျပင္အျငင္းပြားမႈဆိုင္ရာအႏုညတ ခုံရုံးက ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံတို႔အၾကား ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ အျငင္းပြားမႈကို ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ ခဲ့သည္။ အလားတူပင္ အိႏၵိယႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား အျငင္းပြားမႈကို ယခုႏွစ္ေႏြရာသီ တြင္ ခ်မွတ္ေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။ ပင္လယ္ျပင္ဥပေဒဆိုင္ရာကုလသမဂၢကြန္ဗင္းရွင္း၏ ေနာက္ဆက္တြဲ သေဘာတူညီခ်က္အမွတ္(၇)ကို အေမရိကန္ႏုိင္ငံက လက္မွတ္ေရးထိုးထားျခင္း မရွိေသးေပ။ အိႏၵိယ- ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ေရပိုင္နက္အျငင္းပြားမႈ ခုံရုံးဆုံးျဖတ္ခ်က္ ထြက္ေပၚလာလွ်င္ အိႏၵိယသမုဒၵရာအတြင္း ႏုိင္ငံ အခ်င္းခ်င္းအၾကား ျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈကို မည္သည့္ အင္အားၾကီးႏိုင္ငံ၏ ၾကား၀င္မႈမွ မလိုဘဲ ေအာင္ျမင္စြာ ေျဖရွင္းႏိုင္မည့္ သာဓကတစ္ရပ္ ျဖစ္လာမည္ ျဖစ္သည္။ တရုတ္ႏိုင္ငံသည္လည္း အိႏၵိယသမုဒၵရာေတာင္ပိုင္းတြင္ သတၱဳတူးေဖာ္ေရးလုပ္ပိုင္ခြင့္ကို ႏိုင္ငံတကာပင္လယ္ၾကမ္းျပင္ အာဏာပိုင္အဖြဲ႕ထံမွ ခြင့္ျပဳခ်က္ ရရွိထားျပီး ျဖစ္သည္။

အိႏၵိယသမုဒၵရာအတြင္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားမွာ ကက္ပလန္း ေဟာကိန္းထုတ္ထားခဲ့သည့္ တင္းမာမႈမ်ားကို ေရွာင္ရွားႏုိင္ခဲ့သည္။ မၾကာေသးခင္က ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္အတြင္း တရုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္ ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံအၾကား ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ျဖစ္စဥ္ကိုၾကည့္လွ်င္ ေနရာတိုင္းတြင္ အျငင္းပြားမႈမ်ား ၾကဳံေတြ႕ လာႏိုင္သည္ကို ေတြ႔ရွိႏိုင္သည္။ အေမရိကန္ႏွင့္ တရူတ္ႏိုင္ငံတို႔သည္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္မ်ား တြင္ ပင္လယ္ဓါးျပႏွိမ္နင္းေရးစစ္ေရးေလ့က်င့္ခန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည္။ အိႏၵိယႏွင့္ တရုတ္တို႕ အၾကား ေျမယာလုပ္သားကိစၥတင္းမာမႈ ျဖစ္ေပၚေနျပီး တရုတ္ႏွင့္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံအၾကား အေရွ႔တရုတ္ ပင္လယ္ကိစၥတင္းမာမႈမ်ားျဖစ္ေပၚသည့္အခ်ိန္တြင္ အိႏၵိယ၊ တရုတ္၊ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ တို႔သည္ ေအဒင္ ပင္လယ္ ေကြ႕၌ ပူးတြဲကင္းလွည့္ရန္ သေဘာတူညီႏိုင္ခဲ့ၾကသည္။ ေတာင္ကိုရီးယားေရတပ္သည္လည္း ယင္းႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ တင္းမာမႈမ်ား ရွိခဲ့ၾကသည္။ ဤသို႔ႏိုင္ငံမ်ားအၾကား ပင္လယ္ဓါးျပႏွိမ္နင္းေရး၊ သဘာ၀ ေဘးကာကြယ္ေရး၊ ေရျပင္ပိုင္နက္အျငင္းပြားမႈ စသည္တို႔ကို ေအာင္ျမင္စြာ ေျဖရွင္းႏိုင္ခဲ့ေသာ သာဓက မ်ားအရ အိႏၵိယသမုဒၵရာသည္ The Art of Possible ၏ လက္ေတြ႔စမ္းသပ္ခ်က္တစ္ရပ္ ျဖစ္လာခဲ့သည္။

● သုံးသပ္ခ်က္ ●

ေရာဘတ္ကက္ပလန္း၏ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ စာတမ္းသည္ အိႏၵိယသမုဒၵရာ၏အေရးပါေသာ ဇာတ္ေၾကာင္း စုံလင္ကို ဖြင့္ဆိုရွင္းလင္းႏိုင္ခဲ့ျပီး ၾကီးမားလွသည့္ ပထ၀ီႏိုင္ငံေရးအက်ဳိးဆက္မ်ားကို အစ ျပဳျဖစ္ေပၚရာ မဟာဗ်ဴဟာရပ္၀န္းအျဖစ္ ေရးသားေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ကက္ပလန္း ေဟာကိန္းထုတ္ခဲ့သလို တရုတ္-အိႏၵိယ ဂရိတ္ပါ၀ါၾကီးမ်ား၏ အားျပဳိင္မႈ ထြက္ေပၚလာျခင္း မရွိခဲ့ေသာ္လည္း အိႏၵိယသမုဒၵရာ သည္ မဟာဗ်ဴဟာ သပြတ္အူျဖစ္ေၾကာင္း အေလးထားလာခဲ့ၾကသည္။
အိႏၵိယႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ကိုယ္ပိုင္မဟာဗ်ဴဟာလမ္းေၾကာင္းအတိုင္း ေရတပ္စြမ္းအားႏွင့္ ေဒသတြင္း ဦးေဆာင္မႈကို ဆက္လက္ပုံေဖာ္သြားမည္ ျဖစ္သည္။ တရုတ္ႏုိင္ငံအေနျဖင့္ စီးပြားေရးအက်ဳိးစီးပြားမ်ား၏ ေစ့ေဆာ္မႈေၾကာင့္ တရုတ္ျပည္သူ႔လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္သည္ အိႏၵိယသမုဒၵရာအတြင္း တည္ရွိေန ဦးမည္ ျဖစ္သည္။ တရုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္ ႏိုင္ငံငယ္ေလးမ်ားအၾကား လုံျခဳံေရးဆိုင္ရာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား တိုးျမွင့္လာမည္ကို ျမင္ေတြ႔ရဖြယ္ရွိေနျပီး ယင္းႏိုင္ငံငယ္ေလးမ်ားအေနျဖင့္ မိမိေရျပင္လုံျခဳံေရးတာ၀န္ ကို ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ရန္အတြက္ ေရတပ္ႏွင့္ ကမ္းေျခေစာင့္တပ္မ်ား စြမ္းရွည္ျမွင့္တင္ရန္ လိုအပ္လာမည္ ျဖစ္သည္။ စစ္ေရးေလ့က်င့္ခန္းမ်ားအပါအ၀င္ လုံျခဳံေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ျမင့္တက္လာမည့္ တရုတ္ႏိုင္ငံအား အိႏၵိယႏုိင္ငံက မည္သို႔ သေဘာထားမည္နည္း။ အိႏၵိယႏုိင္ငံအေနျဖင့္လည္း တရုတ္ ႏုိင္ငံႏွင့္ ေရတပ္ေလ့က်င့္ခန္းမ်ား ပုံမွန္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္ပါမည္လား။

ယင္းႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား ပူး ေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားမွာ ေအဒင္ပင္လယ္ေကြ႕လုံျခဳံေရးတြင္ နားလည္မႈရွိရွိ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကျပီး ျဖစ္ သည္။ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္အတြင္းက အိႏၵိယႏုိင္ငံ ကိုခ်ီတြင္ ရွာေဖြကယ္ဆယ္ေရးဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေလ့က်င့္ခန္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့သလို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဧျပီလ၌ တရုတ္ႏိုင္ငံ၌ ႏုိင္ငံစုံပါ၀င္ေသာ ပူးေပါင္းေလ့က်င့္ခန္း ေဆာင္ ရြက္ခဲ့ျပီး ျဖစ္သည္။ အာေရဗီးယန္းပင္လယ္တြင္ တရုတ္-အိႏၵိယ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ေရတပ္မ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္ခဲ့မႈ (၁၀)ႏွစ္ျပည့္အထိမ္းအမွတ္အေနျဖင့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္အတြင္း စစ္ေရးေလ့က်င့္ခန္း ေဆာင္ရြက္သင့္ ေၾကာင္း အၾကံျပဳလိုသည္။

အျပန္အလွန္ထိေတြ႔ ဆက္ဆံျခင္း၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ား ျမွင့္တင္ျခင္း အားျဖင့္ ကက္ပလန္းညႊန္းဆိုထားသည့္ တင္းမာမႈမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။
လုံျခဳံေရးကၽြမ္းက်င္သူမ်ားက ဂရိတ္ပါ၀ါ အားျပဳိင္မႈ ျဖစ္လာႏိုင္ေခ်ကို ေမွ်ာ္လင့္ထားၾကေသာ္ လည္း အိႏၵိယသမုဒၵရာသည္ ပင္လယ္ျဖတ္ေက်ာ္စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ဂရိတ္ပါ၀ါမ်ား အတူတစ္ကြ လက္တြဲ ေျဖရွင္းႏို္င္သည့္ ေဒသတစ္ခုလည္း ျဖစ္လာႏိုင္သည္။ ကက္ပလန္း မွန္းဆထားသလို အေမရိကန္ ေရတပ္၏ ေလွ်ာ့ခ်မႈ ျဖစ္မလာႏုိင္ဘဲ အေမရိကန္ေရတပ္၏အေျခစိုက္မႈ ျမင့္မားလာမည့္ အေနအထား ျဖစ္သည္။ အိႏၵိယသမုဒၵရာသည္ ဂရိတ္ပါ၀ါၾကီးမ်ားအၾကား အားျပဳိင္ေသာ အင္အားႏုိင္ငံေရးကို ေရွာင္ လႊဲ၍ ေရျပင္လုံျခဳံေရးဆိုင္ရာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈေခတ္သစ္တစ္ရပ္၏ အလားအလာကို ေဖာ္ထုတ္ေပး သည့္ေနရာလည္း ျဖစ္လာႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ ပစိဖိတ္အတြင္းမွ အားျပဳိင္မႈမ်ား အိႏၵိယ.သမုဒၵရာသို႔ ကူးစက္လာ ႏိုင္ေသာ အႏၱရာယ္မွာ အခ်ိန္မေရြး ရွိေနသည္။ ေဒသတြင္း ဂရိတ္ပါ၀ါ ႏုိင္ငံမ်ားမွ ေရတပ္ မ်ား၏ စိုးမိုးမႈေၾကာင့္လည္း အခ်ိန္မေရြး ထိပ္တိုက္ေတြ႔ဆုံမႈမ်ား ျဖစ္လာႏိုင္သည္။ ယင္းတင္းမာမႈမ်ားကို ေရွာင္လႊဲႏုိင္ရန္မွာ အိႏၵိယသမုဒၵရာအတြင္း ဂရိတ္ပါ၀ါဂိမ္းမ်ား မျဖစ္ေစရန္အတြက္ ဘုံအက်ဳိးစီးပြားႏွင့္ ဘုံလိုက္နာႏုိင္ေသာ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား ေပၚထြန္းေရးသာ အခရာ က်မည္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အိႏၵိယသမုဒၵရာကို ဂရိတ္ပါ၀ါတို႔၏ အႏၱရာယ္ဇုံမျဖစ္ေစရန္ ေဒသတြင္းႏုိင္ငံမ်ား၌ အဓိက တာ၀န္ရွိပါ ေၾကာင္း တင္ျပလိုက္ရေပသည္။

Hmuu Zaw
[The Indian Ocean : A Great-Power Danger Zone By Nilanthi Samaranayake]
Source: The Voice Weekly

0 comments:

Post a Comment