Thursday, May 29, 2014

●ျမန္မာ့ေႏြဦး ျဖစ္ႏိုင္ေခ်(၄)ခုႏွင့္ ၂၀၁၅ မ်က္ေမွာက္ျပဳ● (မွဴးေဇာ္)


● ျမန္မာ့ေႏြဦးႏွင့္ ဧကန္မဲ့မႈမ်ား ●
တပ္မေတာ္အစိုးရက လမ္းျပေျမပုံ(၇)ရပ္ျဖင့္ အာဏာလႊဲေျပာင္းေရးကို ေဆာင္ရြက္သြားရန္ ကမာၻသိထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့စဥ္က ႏုိင္ငံတကာအသိုင္းအ၀ိုင္းအေနျဖင့္ ျမင့္ျမင့္မားမား ေမွ်ာ္လင့္ထားခဲ့ ျခင္း မရွိခဲ့သည္မွာ အမွန္ပင္။ ကမာၻႀကီးတစ္ခုလုံးကို အငုိက္မိသြားေစသည့္ မည္သူကမွ ေမွ်ာ္လင့္မထား ခဲ့ေသာ ႏုိင္ငံေရးအသြင္ကူးေျပာင္းမႈကို ျမန္မာႏိုုင္ငံက ရဲရဲရင့္ရင့္ ေလွ်ာက္လွမ္းခဲ့သည္ ဟု National Endowment for Democracy မွ ဝါရင့္ ဒါ႐ိုက္တာတဦး ျဖစ္သူ ဘရိုင္ယန္ဂ်ဳိးဆက္က ဆိုသည္။ ျမန္မာ ႏုိင္ငံတြင္ လူထုအုံၾကြမႈတစ္ရပ္ ျဖစ္ေပၚျခင္း သို႔မဟုတ္ စစ္တပ္ကပင္ဆက္လက္အုပ္စိုးျခင္း စသည္တို႔ ျဖစ္လာႏုိင္သည္ ဟု အမ်ဳိးမ်ဳိး တင္ၾကဳိခန္႔မွန္းခဲ့ၾကေသာ္လည္း အဆိုပါ ႏိုင္ငံေရးျဖစ္စဥ္မ်ား ေပၚေပါက္ လာခဲ့ျခင္း မရွိခဲ့ေပ။
ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းမႈႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ အနာဂတ္၌ မည္သို႔ ျဖစ္လာႏုိင္သည္ ဟု ဧကန္မုခ် တြက္ခ်က္၍ မရႏိုင္၊ အထူးသျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံကဲ့သို႔ ရႈပ္ေထြးနက္နဲ က်ယ္ျပန္႔လွသည့္ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈတြင္ မည္သည္ကိုမွ် ၾ႔ကဳိတင္ခန္႔မွန္း တြက္ဆ၍ မရႏုိင္ဟု ၄င္းက ဆိုသည္။ ျမန္မာ့ေႏြ ဦး ဟု ႏိုင္ငံတကာပညာရွင္မ်ားက ကင္ပြန္းတပ္ေခၚတြင္ခဲ့ၾကေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈ သည္ အုပ္ခ်ဳပ္သူဘက္မွ စတင္ေဖာ္ေဆာင္ေပးသည့္ အထက္မွလာသည့္အေျပာင္းအလဲ ဟု ဆိုေသာ္ လည္း ေခ်ာေမြ႔ညင္သာသည္ ဟု ဆိုသည္။ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈတြင္ “ျဖစ္လာႏိုင္ေျခ” မ်ားကို ဘရိုင္ယန္ ဂ်ဳိးဇက္က ခန္႔မွန္းရာတြင္ မီဒီယာလမ္းပြင့္မႈ၊ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈႏွင့္အတူ အေတြးအေခၚသစ္၊ အယူအဆ အသစ္မ်ား ပိုမိုရရွိလာခဲ့ျပီး ႏိုင္ငံေရးဗဟိုခ်က္အသစ္ တစ္ခု ထြက္ေပၚလာႏိုင္သည္ ဟု ဆိုသည္။ စီးပြား ေရး၊ လူမႈေရး၊ ႏိုင္ငံေရး စသည့္ က႑စုံ နယ္ပယ္စုံတြင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား တစ္ခ်ိန္တည္းတစ္ျပဳိင္ တည္း ျဖစ္ေပၚလာျခင္းအားျဖင့္ ရွင္းလင္းလြယ္ကူသည့္ ပန္းတိုင္ဟူ၍ တိတိက်က် မေဖာ္ႏိုင္ေတာ့သည့္ အျပင္ ယင္းျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈတစ္ခုႏွင့္တစ္ခုအၾကား အျပန္အလွန္ ထိန္းေက်ာင္းမႈ၊ အျပန္အလွန္ဖိအား ေပးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာေစျပီး ခန္႔မွန္းတြက္ဆရန္ ခက္ခဲေသာ အနာဂတ္ကို ျဖစ္ေပၚေစသည္ ဟု ၄င္းက ဆိုသည္။

ဤေနရာတြင္ အဓိကက်သည္မွာ မူ၀ါဒခ်မွတ္သူ ႏုိင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္မႈ၊ တစ္နည္းအားျဖင့္ လက္ေတြ႔က်၍ အလုပ္ျဖစ္ေသာ မဟာဗ်ဴဟာအျမင္ ျပည့္၀မႈပင္ ျဖစ္သည္။ “ျဖစ္ႏုိင္ေျခ” အမ်ားအျပား ရွိေနသည့္ ျပႆနာမ်ား၊ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္း ဆုံးျဖတ္၍ မူ၀ါဒ ခ်မွတ္ရာတြင္ အားလုံးႏွင့္ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔ေစႏုိင္မည့္ မူ၀ါဒကို ေရြးခ်ယ္ခ်မွတ္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ ႀကဳိတင္ ေမွ်ာ္ လင့္မထားခဲ့သည့္ အေျခအေနမ်ား ေတြ႕ၾကဳံလာလွ်င္ ယင္းအေျခအေနႏွင့္အညီ အဆင္ေျပေျပ ေျဖရွင္း ႏိုင္ရန္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၄င္းက ဆိုသည္။ ျဖစ္ႏိုင္ေျခ အမ်ားဆုံး ဟု ႀကဳိတင္တြက္ခ်က္ထားေသာ အေျခ အေနကို ေမွ်ာ္မွန္းသည့္ မု၀ါဒဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ျပင္ဆင္ထားလွ်င္ ဆုံးရႈံးလြဲေခ်ာ္မႈမ်ားႏွင့္ ၾကဳံေတြ႔ရ နုိင္ေၾကာင္းလည္း သတိေပးထားသည္။

ျမန္မာ့ေႏြဦးသည္ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး၏ အေစာပိုင္းကာလတြင္သာ ေရာက္ရွိေနေသးေသာ္ လည္း ရင္ဆိုင္ေက်ာ္လႊားရမည့္ ျပႆနာမ်ား၊ စိန္ေခၚမႈမ်ားမွာ ၾကီးမားလွသည္။ ထိုသို႔ ဧကန္မဲ့မႈမ်ားႏွင့္ ျပည့္လႊမ္းေနေသာ ျမန္မာ့ေႏြဦးကို ၾကဳိတင္ခန္႔မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ေလွ်ာက္လွမ္းခဲ့ပါက မျဖစ္ႏိုင္ေသာ လမ္း ကို ေလွ်ာက္လွမ္းျခင္းသာ ျဖစ္မည္ ဟု ဘရိုင္ယန္ဂ်ဳိးဇက္က ေကာက္ခ်က္ခ်သည္။

● ၂၀၁၅ မတိုင္မီ ျဖစ္ႏိုင္ေျခ(၄)ခု ●
ျမန္မာ့ေႏြဦးသည္ ၾကီးက်ယ္ျပီး က်ယ္ျပန္႔သည့္ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးေရျပင္တြင္ ေရာက္ရွိေနျပီး မည္သည့္ေသာင္ကမ္း၊ မည္သည့္ဘက္သို႔ ဦးတည္မည္ ဆိုသည္ကိုလည္း တိတိက်က် မသိႏိုင္ေသး သည့္ အေနအထားမ်ဳိး ျဖစ္ေနသည္ ဟု ၄င္းက ဆိုသည္။ “ဒိုင္ယာေလာ့ ဗဟိုျပဳ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈ” ကို ဦးတည္ထားခဲ့ၾကေသာ္လည္း ေသခ်ာေရရာသည့္ သေဘာတူညီခ်က္ မေတြ႕ရေသး ဟုလည္း ဆို သည္။ တစ္ဖန္ ဒီမိုကေရစီ အသြင္းကူးေျပာင္းေရးမွာ “ဧကန္မုခ် ေအာင္ရမည္” ဟု စိတ္ႏွလုံး ဒုံးဒုံးခ်ႏိုင္ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္လည္း မဟုတ္ေပ။ ျမန္မာ့ေႏြဦး၏ ေရွ႕ခရီးမွာ ရွည္လ်ားျပီး ခက္ခဲၾကမ္းတမ္းမည္ ဟူသည့္ အခ်က္ကေတာ့ ေသခ်ာေနေပသည္။ သို႔ေသာ္လည္း အခင္းအက်င္းမ်ားႏွင့္ စကားသံမ်ားအရ ဒိုင္ယာေလာ့ျဖင့္ ေစ့စပ္ညွိႏႈိင္းကာ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကို ပုံေဖာ္လိုေသာ အေျခအေနတစ္ရပ္ အားလုံး တြင္ ရွိေနျပီး ေအာင္ျမင္ႏိုင္ရန္လည္း နီးစပ္ေနသည္ကို ၄င္းက ေထာက္ျပသည္။ အကယ္၍သာ ျမန္မာ့ ေႏြဦးအေနျဖင့္ အားလုံး လိုလားေၾကာင္း ျပသေနေသာ ဒိုင္ယာေလာ့ဗဟိုျပဳ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈကို ေလွ်ာက္လွမ္းႏိုင္ခဲ့ပါလွ်င္ ေတာင္အာရွႏွင့္ အေရွ႔ေတာင္အာရွေဒသတြင္ အာဏာရႏွင့္ အတိုက္အခံ ႏွစ္ဖက္ ညွိႏႈိင္းမႈျဖင့္ ပထမဦးဆုံးေသာ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈ ျဖစ္လာမည္ ဟု ဆိုသည္။
သို႔ေသာ္လည္း ျမန္မာ့ေႏြဦးသည္ လႈိင္းၾကီးေလထန္ မုန္တိုင္းဒဏ္ကိုလည္း ခံရႏိုင္ေခ် ရွိေနသလို လႈိင္းေလကင္းေ၀း ေလျပည္ေအးႏွင့္လည္း ေပြ႔ဖက္ရႏိုင္သည္။ ကမာၻတစ္၀ွမ္း ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူး ေျပာင္းမႈ ျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္၍ ၂၀၁၅ မတိုင္မီ ျမန္မာ့ေႏြဦး၏ျဖစ္ႏိုင္ေျခ(၄)ခုကို ဘရိုင္ယန္ဂ်ဳိးဆက္ က ေဖာ္ထုတ္ထားသည္။

●ျဖစ္ႏိုင္ေျခ(၁)၊ ဒိုင္ယာေလာ့အေျချပဳ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈ ●
အင္ဒိုနီးရွားႏုိင္ငံတြင္ ဆူဟာတိုအလြန္ ႏိုင္ငံေရးအစီအစဥ္အသစ္ ေဖာ္ေဆာင္မႈမ်ဳိး ျဖစ္သည္။ “တပ္မေတာ္က ေနာက္ပိုင္းတြင္ ႏုိုင္ငံေရးမွ အျပီးအပိုင္ ထြက္ခြါေပးမည္ ဟု သေဘာတူညီျပီး အတိုက္ အခံမ်ားက အျပန္အလွန္ လိုက္ေလ်ာသည့္အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးတြင္ အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ စစ္တပ္ ပါ၀င္မႈကို သေဘာတူ လက္ခံျခင္း ျဖစ္သည္။” ဤျဖစ္စဥ္တြင္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲသည္ ဒိုင္ယာေလာ့ အေျချပဳအသြင္ကူးေျပာင္းမႈ၏ အေရးၾကီးသည့္ အဆင့္တစ္ဆင့္ ျဖစ္ျပီး ၂၀၁၅ အလြန္ကာလတြင္ ပိုမို က်ယ္ျပန္႔ေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ႏွစ္ဖက္သေဘာညီ ဆက္လက္ ေဖာ္ေဆာင္သြားရန္ ျဖစ္သည္။ က်ယ္ျပန္႔ေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ဆိုသည္မွာ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလ တရားစီရင္မႈ၊ စစ္တပ္ပိုင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ ရပ္တည္ခြင့္အာမခံခ်က္၊ အမ်ဳိးသားလုံျခဳံေရးတြင္ စစ္တပ္၏အခန္းက႑ စသည္တို႔ ပါ၀င္မည္ ျဖစ္သည္။ တပ္မေတာ္၏ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားကို အာမခံခ်က္ႏွင့္ ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူး ေျပာင္းေရးကို အခ်ိန္ဇယားျဖင့္ ျဖည္းျဖည္းခ်င္းတည္ေဆာက္ယူေရးကို တပ္မေတာ္ႏွင့္ အတိုက္အခံမ်ား ညွိႏႈိင္းအေျဖရွာႏုိင္လွ်င္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခ ရွိသည္။ အဓိကအခ်က္မွာ ေရွာ့ခ္ရိုက္ကူးေျပာင္းေရးမဟုတ္ဘဲ ျဖည္း ျဖည္းခ်င္းေျပာင္းလဲေရးျဖင့္သာ ေစ့စပ္ညွိႏႈိင္းမႈ ေအာင္ျမင္ႏိုင္ျခင္း ျဖစ္သည္။

●ျဖစ္ႏုိင္ေျခ(၂)၊ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္လွည့္ျခင္း●
လက္ရွိ ႏိုင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားသည္ တပ္မေတာ္၏အစိုးရိမ္ရဆုံး အေျခအေနမ်ားသို႔ ဦးတည္လာသည့္ အခိ်န္အခါတြင္ ဒီမိုကေရစီေနာက္ျပန္လႈိင္းအရိုက္ခံရမည္ ျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူလူထုကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရသူ ဟု အစဥ္အဆက္ ခံယူက်င့္သုံးခဲ့ေသာ တပ္မေတာ္အေန ျဖင့္ “ႏိုင္ငံအတြက္ အႏၱရာယ္က်ေရာက္လာခ်ိန္၊ အႏၱရာယ္က်ေရာက္ေတာ့မည္ ဟု ယူဆလာခ်ိန္တို႔တြင္ အဆိုပါ ျဖစ္ႏိုင္ေျခ လက္ေတြ႔ျဖစ္ေပၚလာမည္” ျဖစ္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ႏုိင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ က်န္းမာေရး၊ အစိုးရႏွင့္ လႊတ္ေတာ္အၾကား ထိန္းမရႏိုင္ေအာင္ ဆက္ဆံေရးျပဳိလဲျခင္း၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ ကဲ့သို႔ ျပည္သူမ်ားအၾကား ပဋိပကၡမ်ား ျမင့္မားျပင္းထန္လာျခင္း၊ ျပည္သူလူထု လမ္းေပၚထြက္လာကာ ဆူပူအုံၾကြမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာျခင္း စသည့္အေျခအေနမ်ဳိးတြင္ တပ္မေတာ္၏ အခန္းက႑ ျပန္လည္ ေပၚ ေပါက္လာႏိုင္သည္။
[ယေန႔ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ ၾကဳံေတြ႔ရေသာ ထြက္ေပါက္ပိတ္သည့္ ႏုိင္ငံေရးအက်ပ္ အတည္းမ်ဳိး ေပၚေပါက္လာလွ်င္လည္း စစ္တပ္၏ ထိန္းေက်ာင္းမႈကို ခံရႏိုင္ေပမည္။]

●ျဖစ္ႏိုင္ေျခ(၃)၊ စီးပြားေရးဖြ႔ံျဖဳိးေရး ဦးစားေပးလမ္းေၾကာင္း ●
ျမန္မာ့အေရးေလ့လာသူမ်ား၊ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားႏွင့္ ျမန္မာျပည္သူမ်ား ၾကဳိက္ႏွစ္သက္ေသာ ပုံစံ မွာ စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ခုိင္ခိုင္မာမာ ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ေသာ အေရွ႔ေတာင္အာရွေဒသတြင္းမွ စကၤာပူ၊ ေတာင္ကိုရီးယား၊ မေလးရွား၊ အင္ဒိုနီးရွား စသည့္ လမ္းေၾကာင္းမ်ဳိး ျဖစ္သည္။ စီးပြားေရးတိုး တက္မႈကို အေလးေပးျပီး ႏိုင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို အကန္႔အသတ္ျဖင့္ ေျဖေလွ်ာ့ေပးျခင္းမ်ဳိး ျဖစ္ သည္။ ျပည္သူလူထုအေနျဖင့္ စီးပြားေရးတိုးတက္မႈ၊ ၾကြယ္၀ခ်မ္းသာမႈတို႔ကိုသာ အေလးထားေဆာင္ ရြက္ျပီး ဒီမိုကေရစီႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးစံႏႈန္းမ်ားကို အကန္႔အသတ္ျဖင့္ လမ္းဖြင့္ေပးျခင္းကို ႏွစ္သက္ဟန္ ရွိေသာ္လည္း အတိုက္အခံမ်ား၏ ခံယူခ်က္မ်ားႏွင့္ တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ တိုင္းရင္းသားအခြင့္ အေရးမ်ား ရရွိေရးတို႔က အဓိကက်ေနသည္။ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးစံႏႈန္းမ်ားကို အတိုက္အခံ မ်ားက ဆုပ္ကိုင္ဆန္႔က်င္ေနမည္ဆိုလွ်င္လည္းေကာင္း၊ အင္စတီက်ဴးရွင္းအသစ္အျဖစ္ ေပၚေပါက္လာ ေသာ ဥပေဒျပဳေရးမ႑ဳိင္မွ စံျပဳစံႏႈန္းမ်ားကို ဆုပ္ကိုင္ထားလွ်င္လည္းေကာင္း စီးပြားေရးဖြံ႔ျဖဳိးမႈ ဦးစား ေပး ျဖစ္ႏိုင္ေျခမွာ ျဖစ္ေပၚလာရန္ ခက္ခဲေနမည္ ျဖစ္သည္။
ဤျဖစ္ႏုိင္ေျခ၌ “အတိုက္အခံႏွင့္ အင္စတီ က်ဴးရွင္းအသစ္မ်ားက ျပည္သူမ်ားစီးပြားေရးအျမန္ဆုံးတိုးတက္ေရး တစ္ခုတည္းကို ဦးတည္ခ်က္ထားရွိ မွသာ ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္”သည္။

●ျဖစ္ႏိုင္ေျခ(၄)၊ ႏိုင္ငံေရး စည္းလုံးညီညြတ္မႈ ျပဳိကြဲျခင္း ●
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အင္အားအေကာင္းဆုံးျဖစ္ေသာ စစ္တပ္ ျပဳိကြဲသြားလွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အတိုက္အခံတို႔၏ စုစည္းမႈျပဳိကြဲသြားလွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း အသြင္ကူးေျပာင္းေရးအေပၚ သက္ေရာက္ ႏုိင္သည့္အလားအလာမ်ားကို ထည့္သြင္းတြက္ခ်က္ရန္ လိုအပ္မည္ ျဖစ္သည္။ “ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား အရွိန္အဟုန္ ပိုမိုေကာင္းမြန္လာခ်ိန္တြင္ အတိုက္အခံအင္အားစုမ်ားအေနျဖင့္ လိုက္ေလ်ာအေလွ်ာ့ေပး ရသည္မ်ား မျဖစ္မေန လုပ္ေဆာင္ရေတာ့မည္” ျဖစ္ျပီး တိုင္းရင္းသားအင္အားစုတို႔ႏွင့္ ေ၀းကြာသြားႏိုင္ သည့္ အေျခအေနမ်ားလည္း ရွိေနသည္။ ဤကာလတြင္ တိုင္းရင္းသားျပႆနာမ်ားအတြက္ ေျဖရွင္း ခ်က္ မရရွိႏိုင္ေသးလွ်င္ မတည္ျငိမ္သည့္ အခ်ိန္ကာလတစ္ခုကို ျဖတ္သန္းရဦးမည့္ အေနအထား ျဖစ္ေန သည္။ “အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးကိစၥရပ္မ်ားကို အတိုက္အခံမ်ားက ဖိအားေပးေဆာင္ရြက္လာလွ်င္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ထိပ္တိုက္ေတြ႔ဆုံသည့္ အေနအထားအထိ ေရာက္ရွိလာႏိုင္သည္။” ျဖစ္ေပၚလာမည့္ ဆိုးက်ဳိးမ်ားမွာ အျပင္းထန္ဆုံးအေနအထားအထိ ေရာက္ရွိႏိုင္ျပီး ေၾကကြဲ၀မ္းနည္းဖြယ္ရာ ရလဒ္မ်ား ထြက္ေပၚလာႏိုင္သည္။

● ၂၀၁၅ ကို မ်က္ေမွာက္ျပဳေရး ●
ဤသည္မွာ ဘရိုင္ယန္ဂ်ဳိးဇက္က ၂၀၁၅ မတိုင္မီ ျဖစ္ႏိုင္ေျခ(၄)ခုကို လြန္ခဲ့ေသာ ၂၀၁၃ခုႏွစ္ အတြင္းကပင္ ေလ့လာသုံးသပ္၍ တင္ၾကိဳခန္႔မွန္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ျမန္မာ့ေႏြဦးသည္ ဘရိုင္ယန္ဂ်ဳိးဇက္ ေမွ်ာ္မွန္းထားသည့္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခ(၄)ရပ္အနက္မွ မည္သည့္ျဖစ္ႏုိင္ေျခႏွင့္ နီးစပ္လာေနသည္ကိုလည္း မ်က္ျမင္ ေတြ႔ျမင္ႏုိင္ပါလိမ့္မည္။ ဒီမိုကေရစီကူးေျပာင္းမႈတြင္ ပညာရွင္တို႔ သုံးသပ္သည့္အတိုင္းလည္း ျဖစ္ခ်င္မွ ျဖစ္မည္၊ ထို႔အတူ ျဖစ္ခ်င္လည္း ျဖစ္လာႏိုင္သည္။ ဧကန္မဲ့မႈတို႔ ျပည့္ႏွက္ေနေသာ “အေနကန္ ခရီး” ကို ေလွ်ာက္လွမ္းခဲ့ျပီး ျဖစ္ေသာ ျမန္မာ့ေႏြဦး၏ ကံၾကမၼာသည္ပင္ တိုင္းျပည္ကံၾကမၼာ၊ ျပည္သူ တို႔၏ ကံၾကမၼာ ျဖစ္ေနေလရာ ဧကန္မုခ် လွပေနသည့္ ျမန္မာ့ေႏြဦးကို စိမ္းလန္းစြာ ေတြ႔ျမင္ႏုိင္ေရး အတြက္ ၂၀၁၅ ကို မ်က္ေမွာက္ျပဳၾကရန္ ရွိေတာ့ေၾကာင္း မီးေမာင္းထိုး တင္ျပလိုက္ရေပသည္။

[Ref: Political Transition in Burma: Four Scenarios in the Run-Up to the 2015 Elections by Brian Joseph]
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
[Democracy Today Newspaper, Vol.1, No.81, Thursday, May 29, 2014]

Hmuu Zaw

0 comments:

Post a Comment