Tuesday, May 27, 2014

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ သတိေပးစာပို႔

၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ေမလ ၁၇ ရက္ေန႔က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ဗိုလ္စိန္မွန္ ကြင္းတြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး လူထုေဟာေျပာပြဲတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေဟာေျပာေနစဥ္။ ဓာတ္ပုံ - AFP

ရန္ကုန္၊ ေမ၂၆- မႏၲေလးၿမိဳ႕ ေအာင္ပင္လယ္ကြင္းတြင္ ျပဳလုပ္ သည့္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒလူထု ေဟာေျပာ ပြဲတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစု ၾကည္ ၏ ေဟာေျပာခ်က္အခ်ိဳ႕ႏွင့္ပတ္ သက္ၿပီး ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္မွ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစု ၾကည္ထံ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒႏွင့္ နိုင္ငံေရးပါတီမ်ားမွတ္ပုံတင္ျခင္း ဥပ ေဒပါျပဋ္ ဌာန္း ခ်က္မ်ားကို သတိျပဳလိုက္ နာရန္အတြက္ အေၾကာင္းၾကားစာ တစ္ေစာင္ေပးပို႔ သတိေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
ယင္းအေၾကာင္းၾကားစာကို ျပည္ ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ေမ၂၂ရက္ေန႔ရက္စြဲျဖင့္ နိုင္ငံေရးပါ တီအေနျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ ပါတီဝင္တစ္ဦး ခ်င္းအေနျဖင့္ျဖစ္ေစ မိမိတို႔ဝန္ခံ လက္မွတ္ေရး ထိုးထားသည့္ သို႔မ ဟုတ္ ကတိ သစၥာျပဳထားသည့္ ဖြဲ႕ စည္းျပဳစုထားသည့္ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒအား ေလးစားလိုက္နာရန္တာ ဝန္ႏွင့္ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားႏွင့္ အညီ ေဆြးေႏြးေဟာ ေျပာမွုမ်ား ျဖစ္ေစ ရန္တာဝန္မ်ားအား သတိျပဳေဆာင္ ရြက္ၾကရန္ အသိေပးအေၾကာင္း ၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကို ျပည္ သူလူထုနားလည္ေအာင္ ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ျပဳလုပ္မွုသည္ ရည္ရြယ္ခ်က္ေကာင္းျဖစ္ေသာ္ လည္း ဖြဲ႕စည္း ပုံအေျခခံဥပေဒကို ျပည္ေထာင္ စုလႊတ္ေတာ္က ဥပေဒႏွင့္ အညီျပင္ ဆင္ျခင္း မျပဳနိုင္ေသးမီ ဖြဲ႕စည္းပုံအ ေျခခံဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ အညီ လႊတ္ေတာ္အတြင္းပါဝင္ေန ေသာတပ္မေတာ္ သားကိုယ္စား လွယ္ မ်ားကို ေျပာၾကားခဲ့ သည့္ ''ကၽြန္ုပ္ တို႔ေတြဟာ အာဏာကို မက္ေမာလို႔ အထူးအခြင့္အေရးမက္ေမာလို႔၊ ေန ရာမက္ေမာလို႔ လုပ္ေနတာမဟုတ္ ဘူးဆိုတာကို သက္ေသထူလိုက္ပါလို႔ ကၽြန္မက တိုက္တြန္းခ်င္ပါ တယ္။တိုက္တြန္း တယ္ဆိုတဲ့စကားဟာ တစ္ နည္းအားျဖင့္ေျပာရရင္ စိန္ေခၚမွု လို႔လဲေျပာလို႔ရပါတယ္။ ကၽြန္မစိန္ေခၚ ပါတယ္''ဟု ေျပာဆိုမွုမ်ားသည္ အေျခခံဥပေဒမွခြင့္ျပဳထားသည့္ ေဘာင္ ကိုေက်ာ္ လြန္ရာေရာက္ေၾကာင္း ယင္း အေၾကာင္းၾကားစာတြင္ ေဖာ္ျပထား သည္။

NLD ပါတီသည္ ၂၀၁၁နိုဝင္ ဘာ၂၅ရက္တြင္ ျပည္ေထာင္စု ေရြး ေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္သို႔ နိုင္ငံေရး ပါတီတည္ေထာင္ လိုေၾကာင္း ေဒၚ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အပါအဝင္ ၂၁ဦးျဖင့္ေလၽွာ က္ထား ခဲ့ၿပီး နိုင္ငံ ေရးပါတီမ်ားမွတ္ပုံတင္ျခင္း ဥပေဒ ပုဒ္မ-၃ (က)အရ ပုံစံ(က)ျဖင့္ ကိုယ္ တိုင္လက္မွတ္ေရးထိုးေလၽွာက္ထား သည့္ေလၽွာက္လႊာတြင္ ဥပေဒ ပုဒ္မ-၆ ပါ ျပ႒ာန္း ခ်က္ မ်ားအား ေစာင့္ထိန္း လိုက္နာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဝန္ခံကတိ ထိုးထားခဲ့ၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္တစ္ဦးျဖစ္သည္ႏွင့္အညီလႊတ္ ေတာ္ဥကၠ႒ ေရွ႕ေမွာက္ တြင္ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒဇယား(၄)ပါ အတိုင္း ကတိသစၥာျပဳထားသူျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ေရြးေကာက္ပြဲဌာန ညႊန္ ၾကားေရးမွူး ဦးေသာင္းလွိုင္က ''အဓိ ကေတာ့ သူတို႔ဖြဲ႕စည္းပုံနဲ႔ပတ္သက္ လို႔ ေဆြးေႏြးပြဲေတြလုပ္တယ္။ ၁၈ ရက္ေန႔က ေအာင္ပင္ လယ္ပြဲမွာေဟာ ေျပာရင္း တခ်ိဳ႕စကားလုံးေတြက မေျပာသင့္ဘူး။ စည္းလုံးညီညြတ္မွုကို ထိခိုက္တဲ့ သေဘာေလးေတြရွိ တယ္။ ေကာ္မရွင္ရဲ့နိုင္ငံေရးပါတီမ်ား မွတ္ပုံ တင္ျခင္း ဥပေဒပုဒ္မ-၆မွာ လဲ အ ခ်က္ေျခာက္ ခ်က္ရွိတယ္။ ျပည္ေထာင္ စုမၿပိဳကြဲေရး၊ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ႏွင့္အညီလုပ္ဖို႔တို႔ ဘာသာေရးကို နိုင္ငံေရးမွာအသုံးမခ်ဖို႔၊ ပါတီေတြ အေနနဲ႔ နိုုင္ငံျခား ဩဇာခံ မျဖစ္ဖို႔တို႔ စသျဖင့္ေပါ့။ ဒါေတြကို လိုက္နာပါ မယ္ဆိုၿပီး ပါတီမွတ္ပုံတင္တဲ့အခါ ခံဝန္ခ်က္ ထိုးထားတာရွိတယ္။ အခု ေဟာေျပာခ်က္ထဲမွာ တခ်ိဳ႕ဟာေတြ က ထိခိုက္နိုင္တဲ့ သေဘာ ေတြရွိတယ္။ ေကာ္မရွင္ကလဲ ပါတီေတြကို ႀကီး ၾကပ္ဖို႔ရွိေတာ့ ထုတ္ျပန္ခ်က္ထုတ္ၿပီး သတိျပဳၿပီး ဥပေဒအရေဆာင္ရြက္ဖို႔ အသိေပးတာပါ။ ေကာ္မရွင္က တစ္ ဖက္သတ္ အတင္း က်ပ္တာ မဟုတ္ ပါဘူး။ နိုင္ငံေရးပါတီတိုင္းကို ဒီလို ဥပေဒအညီလုပ္ဖို႔ အသိေပး remind လုပ္တဲ့သေဘာ ပါပဲ'' ဟု ဒီမိုကေရစီ တူေဒး၏ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းမွုကို ေျဖၾကား သည္။

NLD ပါတီမွ လက္မွတ္ေရး ထိုးထားသည့္ နိုင္ငံေရးပါတီမ်ား မွတ္ပုံတင္ျခင္း ဥပေဒပုဒ္မ-၆(ခ)တြင္ တရားဥပေဒစိုး မိုးေရးႏွင့္ ေအး ခ်မ္း သာယာေရးအား ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာ က္ေရးႏွင့္ ပုဒ္မ-၆ (ဂ)တြင္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္ မာ နိုင္ငံ ေတာ္ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအား ေလးစားလိုက္နာေရးဟုပါရွိၿပီး ေဒၚ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိုယ္တိုင္ လႊတ္ ေတာ္တြင္ ကတိျပဳထား သည့္ဖြဲ႕စည္း ပုံအေျခခံဥပေဒဇယား (၄)အရ နိုင္ငံ ေတာ္ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအား ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ၿပီး နိုင္ငံေတာ္ ၏ဥပေဒမ်ားကို လိုက္နာပါမည္ဟု ကတိျပဳထားခဲ့ေၾကာင္း အေၾကာင္း ၾကားစာအရ သိရသည္။
နိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒအခန္း ၁၂၊ ဖြဲ႕စည္းပုံျပင္ဆင္ ျခင္းအခန္းတြင္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္ တစ္ရပ္ကိုျပင္ ဆင္လိုပါက လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရ မည့္ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအား ပုဒ္မ- ၄၃၃ မွ ၄၃၆အထိျပ႒ာန္းထားၿပီး ယင္းျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအရ ပုဒ္မ- ၄၃၄ တြင္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ရန္ ဥပေဒမူၾကမ္းအား ျပည္ ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ တင္သြင္းရ မည္ဟု အတိ အလင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ျပင္ ဆင္နိုင္ေရး အေကာင္အထည္ေဖာ္ မွုေကာ္မတီအား ဖြဲ႕စည္း၍ လႊတ္ ေတာ္အတြင္းမွ ဥပေဒႏွင့္ အညီ ျပင္ ဆင္နိုင္ေရးေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္ ကို ေတြ႕ရေၾကာင္း ပါရွိသည္။ ယင္းအေၾကာင္းၾကား စာ တြင္ ဥပေဒ၏ မူသေဘာတရားတြင္ ဥပ ေဒတစ္ရပ္အား ျပင္ဆင္၊ ျဖည့္စြက္၊ ပယ္ဖ်က္၊ ႐ုပ္သိမ္းျခင္းမျပဳေသးမီ အခ်ိန္အထိ ဥပေဒအရ အတည္ျဖစ္ လ်က္ရွိေၾကာင္း ထို႔ေၾကာင့္ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒသည္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္မွ ျပင္ဆင္၊ ျဖည့္စြက္၊ ပယ္ဖ်က္၊ ႐ုပ္သိမ္းျခင္းမျပဳသည့္ ကာလပတ္လုံး အေျခခံဥပေဒ၏ နိ ဒါန္းႏွင့္ ဇယားမ်ားအပါအဝင္ ဥပ ေဒပုဒ္မမ်ားအားလုံးမွာ အာဏာ တည္လ်က္ရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပထား သည္။
အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအင္အား စုပါတီဥကၠ႒ဦးခင္ေမာင္ေဆြက ''ဒီကိစၥက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ေကာ္မရွင္နဲ႔ တိုက္ရိုက္ ပတ္သက္တဲ့ ကိစၥျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ပါတီတည္းနဲ႔ပဲ ပတ္သက္ တဲ့ ကိစၥပါ။ ေကာ္မရွင္ကလဲ သမာသမတ္က်ဖို႔လိုပါတယ္။ စိန္ေခၚ တယ္ဆိုတဲ့အသုံးအႏွုန္းက ျမန္မာ စကားလုံးမွာ စမ္းဝံ့စမ္းၾကည့္စမ္းဆို တဲ့အဓိပၸာယ္မ်ိဳး သက္ေရာ က္ပါ တယ္'' ဟု ေျပာဆို သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေျပာ ဆိုခဲ့မွုႏွင့္ပတ္သက္၍ NLD ပါတီ အေနျဖင့္ ဥပေဒေၾကာင္းအရ ျပန္ လည္ရွင္းလင္းရန္လိုေၾကာင္း ဖြဲ႕စည္း ပုံအေျခခံဥပေဒပါအခ်က္အလက္ မ်ားႏွင့္ နိုင္ငံေရး ပါတီမ်ားမွတ္ ပုံတင္ ျခင္းဥပေဒမ်ားႏွင့္ ေက်ာ္လြန္ျခင္းရွိ မရွိ တုံ႔ျပန္ရန္လိုအပ္ၿပီး ေကာ္မရွင္ အေနျဖင့္ ဥပေဒေၾကာင္းအရ အသိ ေပးျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္း ဒီမိုကေရစီ ၏အႏွစ္ သာရ ျဖစ္ သည့္ လြတ္လပ္ စြာေျပာဆိုခြင့္အား မခ်ိဳးေဖာက္မိရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း နိုင္ငံေရးေလ့လာ သုံးသပ္သူ ဦးေက်ာ္လင္းဦးက သုံး သပ္ေျပာဆိုသည္။

ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ သည္ ေကာ္မရွင္ဥပေဒ ပုဒ္မ-၁၀(႒)အရ နိုင္ငံေရးပါတီမ်ား မွတ္ပုံတင္ျခင္းဥပေဒႏွင့္ အညီ နိုင္ငံ ေရးပါတီမ်ားအား မွတ္ပုံတင္ျခင္း၊ ႀကီးၾကပ္ ျခင္းႏွင့္ ႀကီးၾကပ္ေစျခင္းတို႔ ျပဳရန္တာဝန္ရွိေၾကာင္း၊ နိုင္ငံေရးပါ တီ သို႔မဟုတ္ ပါတီဝင္တစ္ဦးက မိမိ ဝန္ခံထားသည့္အတိုင္း ပါတီဥပေဒ ပုဒ္မ- ၆ကို လိုက္နာေစာင့္ထိန္းရန္ ပ်က္ကြက္ျခင္း၊ ပုဒ္မ၂၄ (က) အရ တည္ဆဲဥပေဒပါျပ႒ာန္းခ်က္တစ္ရပ္ ရပ္အား လိုက္နာရန္ပ်က္ကြက္ျခင္း ေတြ႕ရွိပါက ေကာ္မရွင္က လိုအပ္သည္ မ်ားကို လိုက္နာေဆာင္ရြက္ညႊန္ၾကား နိုင္ေၾကာင္း ျပ႒ာန္း ထားသည္။
အဆိုပါအေၾကာင္းၾကားစာေပး ပို႔ထားမွုႏွင့္ပတ္သက္၍ NLD ပါတီ မွ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူမ်ားျဖစ္သည့္ ဦးဉာဏ္ဝင္းႏွင့္ ဦးအုန္းႀကိဳင္တို႔အား ဒီမိုကေရစီတူေဒးမွ ဆက္သြယ္ေမး ျမန္းခဲ့ေသာ္လည္း ဖုန္းဆက္သြယ္မွု မရရွိျခင္း၊ ဖုန္းပိတ္ထားျခင္းမ်ားရွိခဲ့ ကာ ဦးဝင္းျမင့္ႏွင့္ ေဒၚနန္းခင္ေထြး ျမင့္တို႔အား ဆက္သြယ္ရာ၌ ခရီးမ်ား လြန္ေနေသာေၾကာင့္ ေကာ္မရွင္ ၏အေၾကာင္းၾကားစာအား ဖတ္ရွုရျခင္း မရွိေသးသည့္အတြက္ ေျဖဆို၍မရ နိုင္ေသးေၾကာင္း ႏွစ္ဦးစလုံးမွ ေျပာသည္။

ေကာင္းျမတ္ေက်ာ္၊ လင္းေအာင္
dailydemocracytoday

0 comments:

Post a Comment